ΚΝΩΣΟΣ   ΚΡΗΤΗ - KNOSSOS  CRETE

ΠΡΟΣΦΟΡΑ   ΤΩΝ  ΕΚΔΟΣΕΩΝ  "ΚΑΙΡΑΤΟΣ"

Πώς μπορεί να γίνει ανάκληση της δήλωσης

Τι πρέπει να αποδείξει ο φορολογούμενος εφόσον συμπληρώσει με λάθος τρόπο κάποιο από τα έντυπα της εφορίας

Η προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης λήγει τις προσεχείς ημέρες και, όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση. Ως τις 31 του μήνα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση οι πολίτες που το 1999 απέκτησαν εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις, έστω και αν απέκτησαν εισόδημα και από άλλη πηγή, με την προϋπόθεση ότι το τελευταίο ψηφίο του αριθμού του φορολογικού μητρώου τους λήγει σε 6, 7, 8, 9 και μηδέν.

Εφέτος δόθηκε άνεση χρόνου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μετά τις μεταβολές που έγιναν στις προθεσμίες υποβολής τους με τον νόμο 2753/1999 και τις αλλεπάλληλες παρατάσεις που επακολούθησαν. Τίποτε όμως δεν αποκλείει να έχει γίνει κάποιο λάθος στη συμπλήρωση της δήλωσης, μια και εφέτος είχαμε νέο έντυπο δήλωσης εντελώς διαφορετικό από εκείνο που συμπληρώναμε τα προηγούμενα χρόνια. Αν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι έγινε κάποιο λάθος στη συμπλήρωση της δήλωσης, μπορούμε άραγε να το διορθώσουμε ώστε να αποφύγουμε την άδικη επιβολή φόρου ή το ενδεχόμενο να κατηγορηθούμε για εσκεμμένη αποφυγή φόρου;

Κατά γενική αρχή του φορολογικού δικαίου η δήλωση φορολογίας, είτε αφορά τον φόρο εισοδήματος είτε άλλες φορολογίες, αποτελεί για τον πολίτη δεσμευτικό τίτλο με την έννοια ότι όποιο στοιχείο έχει γράψει σε αυτήν είναι αληθές και ακριβές και ως εκ τούτου τον δεσμεύει. Ο φορολογικός νομοθέτης ωστόσο έχει δεχθεί στη φορολογία εισοδήματος με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 61 Ν. 2238/1994 ότι η δήλωση μπορεί να ανακληθεί από τον φορολογούμενο στο σύνολό της ή εν μέρει για λόγους συγγνωστής πλάνης. Μπορεί δηλαδή η δήλωση να ανακληθεί όταν εξαιτίας νομικού ή πραγματικού σφάλματος δηλώθηκε ανύπαρκτο εισόδημα ή εισόδημα μεγαλύτερο ή μικρότερο από εκείνο που πράγματι αποκτήθηκε. Μπορεί ακόμη η δήλωση να ανακληθεί λόγω σφάλματος που οφείλεται σε πλάνη, ψυχολογική βία ή άλλη εύλογη αιτία και ακόμη λόγω πλάνης περί το δίκαιο, δηλαδή λόγω πλάνης ως προς την ερμηνεία των φορολογικών διατάξεων. Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 140), αν κάποιος καταρτίζει δικαιοπραξία και η δήλωσή του δεν συμφωνεί από ουσιώδη πλάνη με τη βούλησή του, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της δικαιοπραξίας. Εχει γίνει δεκτό ότι με την πλάνη εξομοιούται και η άγνοια.

Το βάρος της απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που συνιστούν την πλάνη τη φέρνει ο φορολογούμενος, ο οποίος μπορεί με νέα δήλωση να ανακαλέσει την αρχική. Με την ανακλητική δήλωση μπορεί ο φορολογούμενος να ανακαλέσει φορολογητέα ύλη αν δήλωσε εισόδημα που δεν υπάγεται σε φόρο γιατί αυτό είναι απαλλασσόμενο της φορολογίας ή φορολογείται με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, αν δήλωσε εισόδημα μεγαλύτερο ή μικρότερο από εκείνο που πράγματι απέκτησε και ακόμη αν δήλωσε τεκμαρτό εισόδημα μεγαλύτερο ή μικρότερο από αυτό που προκύπτει με την εφαρμογή της αντικειμενικής μεθόδου όπου αυτή εφαρμόζεται. Μπορεί ακόμη ο φορολογούμενος με την ανακλητική του δήλωση να ανακαλέσει πραγματική δαπάνη, να ανακαλέσει δηλαδή δαπάνη που αφαιρείται από το εισόδημα, αν αυτή δεν πραγματοποιήθηκε ή αυτή που δηλώθηκε είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από τη δαπάνη που πραγματοποιήθηκε ή να ανακαλέσει τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης όπως αυτοκινήτου, σκάφους αναψυχής, δευτερεύουσας κατοικίας κτλ. καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμαρτού προσδιορισμού του εισοδήματος αν αυτό το στοιχείο είναι ανακριβές.

Σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο, η ανάκληση γίνεται με υποβολή νέας δήλωσης μέσα στο οικείο οικονομικό έτος στον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ όπου υποβλήθηκε η δήλωση. Ετσι, αν στη δήλωση που υποβλήθηκε εφέτος έγινε κάποιο λάθος και τίθεται θέμα ανάκλησής της, η ανακλητική δήλωση πρέπει να υποβληθεί ως τις 31 Δεκεμβρίου. Αν η ανακλητική δήλωση υποβληθεί σε έτος μεταγενέστερο εκείνου που έπρεπε να υποβληθεί, η φορολογική αρχή οφείλει, σύμφωνα με τον νόμο, να γνωστοποιήσει στον φορολογούμενο ότι η ανάκληση της δήλωσης δεν γίνεται δεκτή λόγω παρόδου του οικείου οικονομικού έτους. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί ο φορολογούμενος, μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την επίδοση σε αυτόν της απορριπτικής απάντησης του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ, να προσβάλει την απορριπτική πράξη της φορολογικής αρχής με προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο. Η συζήτηση της προσφυγής προσδιορίζεται κατά προτίμηση σε τρεις μήνες από την κατάθεση της προσφυγής.

Σύμφωνα όμως με ό,τι έχει γίνει δεκτό από τα δικαστήρια, η ανάκληση της φορολογικής δήλωσης μπορεί να γίνει:

* Σε κάθε στάση της δίκης. Αν η φορολογική δίκη έχει περατωθεί τελεσιδίκως, δεν χωρεί ανάκληση.

* Κατά τη διάρκεια της δίκης ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου η οποία έχει ανοιχθεί εξαιτίας άσκησης ενδίκου μέσου κατά εκδοθέντος φύλλου ελέγχου.

* Κατά το στάδιο της συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. Αν όμως με τον συμβιβασμό επήλθε οριστική λύση της διαφοράς, η ανάκληση της δήλωσης δεν είναι επιτρεπτή.

* Στην περίπτωση που εξεδόθη φύλλο ελέγχου ανακριβούς δήλωσης ή όταν δεν έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου ή όταν εκδόθηκε φύλλο ειλικρινούς δήλωσης.

* Στην κατ' έφεση δίκη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Δεν είναι όμως σύννομη η ανάκληση εφόσον αυτή έγινε με υπόμνημα της έφεσης και όχι με το δικόγραφο της προσφυγής.

Η ανάκληση της δήλωσης επιτρέπεται εφόσον η εγγραφή δεν έχει καταστεί οριστική. Η εγγραφή γίνεται οριστική με λύση της διαφοράς με συμβιβασμό, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας άσκησης προσφυγής, με τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση φορολογικού δικαστηρίου.

29/5/2000

Αντ.Βασιλάκης

1on.gif (2742 bytes)