ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 1.      Αυξημένο αφορολόγητο :

·      Το αφορολόγητο ορίου μισθωτών και συνταξιούχων ορίζεται κατά 20% στα 10.000 ΕΥΡΩ

·      Η αύξηση του αφορολογήτου ορίου γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επέρχεται  ισοδύναμο όφελος σε όλες τις κατηγορίες των φορολογουμένων ανεξάρτητα από τα κλιμάκια. Έτσι επιτυγχάνεται   αναλογικά υψηλότερη ωφέλεια για τα χαμηλά εισοδήματα.

 2.      Ενίσχυση της οικογένειας

·      Αυξημένο αφορολόγητο για οικογένειες με παιδιά.

·      Διπλασιασμός αφορολογήτου για τρία παιδιά και άνω.

·      Αύξηση των εκπτώσεων  φόρου για δαπάνες ενοικίου και φροντιστηρίων.

·      Αύξηση των κινήτρων για μακροχρόνια ασφάλιση.

 3. Κατάργηση φόρου ιδιοκατοίκησης

·       Καταργείται ο φόρος ιδιοκατοίκησης για κύρια και δευτερεύουσα κατοικία.

·       Θεσπίζεται  νέο τεκμήριο εισοδήματος  για την κύρια κατοικία άνω των 200 τμ.

 4.  Απλοποίηση τεκμηρίων

·       Καταργούνται τα τεκμήρια για συνήθεις δαπάνες

·       Καταργούνται τα τεκμήρια δαπανών επιχειρηματικότητας

·       Αυξάνονται τα τεκμήρια δαπανών πολυτελούς διαβίωσης

 5.      Απλοποίηση  φοροαπαλλαγών:

·       Ενσωμάτωση ορισμένων από τις φοροαπαλλαγές στο αφορολόγητο όριο.

·       Αύξηση των ορίων απαλλαγής για όσες παραμένουν.

 6.  Απλοποίηση στην υποβολή δηλώσεων για μισθωτούς - συνταξιούχους

Δεν υποχρεώνονται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης όσοι έχουν εισόδημα  μόνο από μισθούς ή συντάξεις και μόνο από ένα εργοδότη.  Οι απαλλασσόμενοι θα συμπληρώνουν ένα μονοσέλιδο απλό πληροφοριακό δελτίο.

 7.      Κατάργηση εξωλογιστικού προσδιορισμού εισοδήματος

·        Για το καθαρό εισόδημα επιχειρήσεων

·        Για τις καθαρές αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών

·        Μείωση φορολογίας αποζημιώσεων

 8.      Βελτίωση λογιστικής θέσης των επιχειρήσεων

·       Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων.

·       Νέοι συντελεστές αποσβέσεων.

 9.      Ενίσχυση της ατομικής και ομαδικής ασφάλισης

-    Αύξηση της εκπίπτουσας δαπάνης  στο 10% του αφορολογήτου  μισθωτών         (1.000 ΕΥΡΩ ανά άτομο).

-    Κατάργηση του 3,6% χαρτοσήμου των ασφαλιστικών αποζημιώσεων.

 10.   Ενοποίηση μερικών κλιμάκων αυτοτελούς φορολόγησης

 11.   Μείωση των πηγών εισοδήματος από έξη σε τέσσερις.

 12.   Δεν μεταβάλλονται οι συντελεστές φορολογίας επιχειρήσεων.

 13.  Δεν αυξάνεται ο Φ.Π.Α.


Ι.ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1. ΝΕΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

α.   Ατομικό αφορολόγητο όριο                       : 10.000 ΕΥΡΩ

       Για οικογένεια με 1 παιδί:                  : 11.000 ΕΥΡΩ

       Για οικογένεια με 2 παιδιά                             : 12.000 ΕΥΡΩ

       Για οικογένεια με 3 παιδιά και άνω         : 20.000 ΕΥΡΩ

 β.  Λοιπές κλίμακες φορολογίας ως έχουν σήμερα:

     Από 10.000 έως 13.400 ΕΥΡΩ     : 15%

     Από 13.4000 έως 23.400 ΕΥΡΩ  : 30%

     Από 23.400 ΕΥΡΩ και άνω          : 40%

 Αποτελέσματα

1.     Ο φορολογούμενος ωφελείται 15 ΕΥΡΩ σε κάθε 100 ΕΥΡΩ εισοδήματος από 8.400 ΕΥΡΩ έως 10.000 ΕΥΡΩ.

2.     Φορολογούμενος με ατομικό εισόδημα άνω των 10.000 ΕΥΡΩ έχει όφελος 240 ΕΥΡΩ (82.000 δρχ.), ανεξαρτήτως εισοδηματικής κλίμακας. (παράδειγμα 1)

3.        Τα νέα αυξημένα αφορολόγητα όρια για οικογένεια με παιδιά οδηγούν σε πολύ μεγαλύτερο όφελος όλες τις κατηγορίες φορολογουμένων σε σύγκριση με τις σημερινές εκπτώσεις φόρων οι οποίες καταργούνται.

4.        Σε περίπτωση μη καλύψεως από τον ένα σύζυγο του αυξημένου αφορολογήτου ορίου για παιδιά, η απομένουσα διαφορά μπορεί να μεταφέρεται στον άλλο σύζυγο. Έτσι γίνεται απαρχή της εισαγωγής της έννοιας του  οικογενειακού εισοδήματος.

5.        Για οικογένειες δύο μισθωτών που έχουν 3 παιδιά και άνω, το αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα μπορεί με αυτή την δυνατότητα μεταφοράς να ανέλθει στα 30.000 ΕΥΡΩ (10,2 εκατ. δρχ)

2. ΝΕΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΟΡΙΑ ΜΗ - ΜΙΣΘΩΤΩΝ

 α.     Ατομικό Αφορολόγητο όριο           : 8.400 ΕΥΡΩ

        Επιπλέον Αφορολόγητο όριο

        Για οικογένεια με 1 παιδί                   : + 1.000 ΕΥΡΩ

        Για οικογένεια με 2 παιδιά                 : + 2.000 ΕΥΡΩ

        Για οικογένεια με 3 παιδιά και άνω   : +10.000 ΕΥΡΩ

 β.    Λοιπές κλίμακες φορολογίας: ως έχουν σήμερα

          Από 8.400 έως 13.400 ΕΥΡΩ                                 : 15%

          Από 13.400 ΕΥΡΩ έως 23.400 ΕΥΡΩ                             : 30%

          ¶νω των 23.400 ΕΥΡΩ                                           : 40% 

 Αποτελέσματα

1.        Η σημερινή κλίμακα 5% γίνεται αφορολόγητη.

2.        Φορολογούμενος με ατομικό εισόδημα άνω των 8.400 ΕΥΡΩ έχει όφελος 50 ΕΥΡΩ  ανεξαρτήτως κλίμακας εισοδήματος.

3.        Σε περίπτωση μη καλύψεως από τον ένα σύζυγο του αυξημένου αφορολογήτου για παιδιά, η απομένουσα διαφορά μπορεί να μεταφέρεται στον άλλο σύζυγο.

4.        Για οικογένεια δύο μη-μισθωτών με 3 παιδιά και άνω, το αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα μπορεί με τη δυνατότητα μεταφοράς να ανέλθει έως 26.800 ΕΥΡΩ (9,2 εκατ. δρχ).

 

3. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Καταργούνται

1.      Δαπάνες κατανάλωσης με αποδείξεις άνω των 500 ΕΥΡΩ.

2.      Δαπάνες αγοράς συσκευών.

3.      Δωρεά ακινήτων προς το δημόσιο ή άλλους φορείς

4.      Δαπάνες αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων

 Διατηρούνται

1.      Δαπάνες οικογένειας για ενοίκιο πρώτης κατοικίας, για ενοίκιο παιδιών που σπουδάζουν, για φροντιστήρια.

    Αύξηση ορίου  στο 10% του αφορολογήτου μισθωτών (1.000 ΕΥΡΩ) ανά κατηγορία .

    Έκπτωση  φόρου με συντελεστή 15%.

 2.      Μόνο για μισθωτούς -συνταξιούχους έκπτωση δαπανών έως 500 € στην κλίμακα 15%.

 3.      Ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη

     Αύξηση του ορίου στις 40.000 ΕΥΡΩ. Έκπτωση φόρου με συντελεστή 15%

4.      Εισφορές σε Ταμεία Ασφάλισης: Έκπτωση όλης της δαπάνης από το εισόδημα.

 5.      Ασφάλιστρα ζωής κλπ.

      Αύξηση του ορίου στο 10% του εκάστοτε αφορολογήτου των μισθωτών (1.000 ΕΥΡΩ από 440 ΕΥΡΩ ή 740 ΕΥΡΩ).

      Έκπτωση όλης της δαπάνης από το εισόδημα.

 6.      Τόκοι υφισταμένων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας.

     Ως έχουν σήμερα: Έκπτωση όλης της δαπάνης από το εισόδημα.

 Τόκοι για νέα στεγαστικά πρώτης κατοικίας για το τμήμα του δανείου έως 200.000 ΕΥΡΩ.

      Έκπτωση  φόρου με κλίμακα 15%

 7.                  Χορηγίες και δωρεές χρηματικών ποσών (προς Δημόσιο, ΝΠΔΔ, κοινωφελή και πολιτιστικά ΝΠΙΔ, ερευνητικά κέντρα κλπ).

       Έκπτωση όλης της δαπάνης  άνω των 100 ΕΥΡΩ από το εισόδημα

 4. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ

      Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης

 Επιβατικά αυτοκίνητα κυβισμού έως 2000 κυβικά.

  1. Δίτροχα ή τρίτροχα οχήματα και ανεμόπτερα
  2. Δαπάνες για οικιακό και βοηθητικό προσωπικό, οδηγούς, δασκάλους κλπ.
  3. Σκάφη αναψυχής χωρίς προσωπικό και μέχρι 10 μέτρα.
  4. Δευτερεύουσες  κατοικίες  μέχρι 150 τμ.

      Τεκμήρια επιχειρηματικής δραστηριότητας: Όπως και για τις εισηγμένες

 Δαπάνες για αγορά επιχειρήσεων, σύσταση ή αύξηση κεφαλαίου ατομικών επιχειρήσεων, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρείας.

  1. Δαπάνες για αγορές εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων.
  2. Δάνεια και προσωρινές διευκολύνσεις μελών ή μετόχων σε ατομικές επιχειρήσεις, εταιρείες, κοινωνίες, κοινοπραξίες.
  3. Αγορά εξοπλισμού για επαγγελματική χρήση με όριο ..ανά κατηγορία.

 5. ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ

 Γ.  Τεκμήριο εισοδήματος  πολυτελούς διαβίωσης για τα εξής:

1.      Αυτοκίνητα άνω των 2000 κυβικών.

2.      Σκάφη αναψυχής με προσωπικό ή άνω των 10 μέτρων: Διπλασιάζεται

3.      Αεροσκάφη και  ελικόπτερα: Διπλασιάζεται

Π.χ. το  τεκμαρτό εισόδημα για ελικόπτερο  αυξάνεται σε  60.000 ΕΥΡΩ.

4.      Πισίνες : Διπλασιάζεται

Π.χ. το τεκμαρτό εισόδημα για πισίνα 100 τμ γίνεται 30.000 ΕΥΡΩ.

5.      Δευτερεύουσες  κατοικίες  άνω 150 τμ..

6.      Κύρια κατοικία άνω 200 τ.μ.: Νέο τεκμήριο δαπανών διαβίωσης για τις μεγάλες  κατοικίες σε αντικατάσταση του φόρου ιδιοκατοίκησης  που καταργείται.

 Δ. Τεκμήρια απόκτησης περιουσίας

7.      Αγορά ή leasing

α. Ακινήτων

β. Αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων

γ. Σκαφών και αεροσκαφών αναψυχής

δ. Κινητών πραγμάτων αξίας άνω 5.000 ΕΥΡΩ

 8.      Ανέγερση οικοδομών

9.      Κατασκευή πισίνας

10.  Χρηματικές δωρεές - παροχές - χορηγίες (πλην δημοσίου κλπ.)

11.  Δαπάνες  για απόσβεση δανείων ή πιστώσεων

 

ΙΙ.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 Επιχειρήσεις με βιβλία Γ΄ κατηγορίας.

 1.    Τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων οι οποίες τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία Γ΄ κατηγορίας προσδιορίζονται με λογιστικό τρόπο.

 2.    Τα καθαρά κέρδη των παραπάνω επιχειρήσεων οι οποίες τηρούν ανεπαρκή ή ανακριβή βιβλία, προσδιορίζονται με εξωλογιστικό τρόπο.

 3.    Τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που τηρούν βιβλία και στοιχεία προαιρετικά Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 20.000.000 δρχ. προσδιορίζονται και λογιστικά και εξωλογιστικά και τελικά φορολογείται το μεγαλύτερο καθαρό κέρδος.

 4.    Επιχειρήσεις Εμπορίας με βιβλία Β΄ κατηγορίας.

Το καθαρό κέρδος επιχειρήσεων εμπορίας οι οποίες τηρούν Β΄ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. προσδιορίζεται λογιστικά και εξωλογιστικά και φορολογείται το μεγαλύτερο από τα δύο.

 5.    Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 20.000.000 δρχ.

     Ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών με  βιβλία Β’ κατηγορίας ακαθάριστα έσοδα μέχρι 20.000.000 γίνεται και λογιστικά και εξωλογιστικά και φορολογείται το μεγαλύτερο καθαρό κέρδος.

 6.  Παροχής υπηρεσιών με βιβλία Β΄ και έσοδα άνω των 20.000.000 δρχ.

α)  με ακριβή – επαρκή βιβλία:

Ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σ’ αυτή την περίπτωση γίνεται μόνο λογιστικά.

β)    με ανακριβή – ανεπαρκή βιβλία:

Ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σ’  αυτή την περίπτωση γίνεται μόνο εξωλογιστικά.

 7.  Επιχειρήσεις με βιβλία Α΄ κατηγορίας - δεν τηρούν βιβλία - ή τηρούν βιβλία κατώτερα της προσήκουσας.

Ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία α΄ κατηγορίας ή δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία κατώτερα της προσήκουσας γίνεται εξωλογιστικά.

 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

 Ελεύθεροι επαγγελματίες με βιβλία Γ΄κατηγορίας

 1.    Ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι τηρούν υποχρεωτικά ακριβή και επαρκή βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

     Τώρα, ο προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος γίνεται λογιστικά.

 2.    Ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι τηρούν ανακριβή-ανεπαρκή βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Τώρα, ο προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος γίνεται εξωλογιστικά.

 3.    Ελεύθεροι επαγγελματίες που προαιρετικά τηρούν ακριβή και επαρκή βιβλία Γ΄ κατηγορίας μέχρι 40.000.000 δρχ.

Τώρα, το καθαρό τους εισόδημα προσδιορίζεται λογιστικά και εξωλογιστικά και φορολογείται το μεγαλύτερο.

 Ελεύθεροι επαγγελματίες με βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

 4.    Με ακαθάριστες αμοιβές μέχρι 40.000.000 δρχ. το καθαρό τους εισόδημα προσδιορίζεται λογιστικά και εξωλογιστικά και φορολογείται το μεγαλύτερο.

 5.    Με ακαθάριστες αμοιβές με βιβλία Β΄ κατηγορίας και πάνω από 40.000.000 δρχ.

     α. με επαρκή -ακριβή βιβλία το καθαρό εισόδημα προσδιορίζεται μόνο λογιστικά.

       β. Με ανεπαρκή -ανακριβή βιβλία το καθαρό εισόδημα σ’  αυτή την περίπτωση προσδιορίζεται μόνο εξωλογιστικά.

 6.    Ιατρός, οδοντίατρος, κτηνίατρος, ψυχολόγος, φυσικοθεραπευτής, οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων, λογιστής ή φοροτέχνης και αναλυτής  προγραμματιστής.

Το καθαρό εισόδημα του προκύπτει λογιστικά και εξωλογιστικά συγκρίνεται με αυτό που προκύπτει βάση συγκεκριμένων επαγγελματικών δαπανών και φορολογείται το μεγαλύτερο.

 7.    Καλλιτέχνες ή τραγουδιστές

Το καθαρό εισόδημα που προκύπτει λογιστικά συγκρίνεται με αυτό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της επαγγελματικής αμοιβής με τους συντελεστές εμφάνισης, δισκογραφίας και προβολής και φορολογείται το μεγαλύτερο.

 3. ΝΕΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

1.    Καταργείται ο εξωλογιστικός προσδιορισμός:

Ο προσδιορισμός των καθαρών αμοιβών των ελεύθερων επαγγελματιών και του καθαρού εισοδήματος επιχειρήσεων που τηρούν ακριβή και επαρκή βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας γίνεται μόνο λογιστικά.

Μόνο στην περίπτωση που τα βιβλία τους κρίνονται ανακριβή ή ανεπαρκή, οι καθαρές αμοιβές ή το καθαρό εισόδημα   υπολογίζονται εξωλογιστικά. Αντικειμενοποιείται ο τρόπος προσδιορισμού των βιβλίων ώστε να αποφεύγεται η υποκειμενική κρίση του ελεγκτή.

 2. Επιχειρηματική αμοιβή ΕΠΕ

     Εξομοίωση του φορολογικού καθεστώτος των Ε.Π.Ε. με τις Α.Ε. ως προς τις αμοιβές των μελών – μετόχων.

 3.    Ασφάλιση προσωπικού

     Αυξάνεται η έκπτωση ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για ομαδική ασφάλιση ζωής του προσωπικού τους έως 10 % του αφορολογήτου ορίου μισθωτών (1.000 ΕΥΡΩ) ανά άτομο.

     Ομοίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες

     Με το ισχύον καθεστώς εκπίπτουν έως 5% των ετησίων αποδοχών και μέχρι 441 ΕΥΡΩ (150.000 δρχ.) κατ’ ανώτατο όριο ανά ασφαλιζόμενο.

 4.    Έκπτωση όλων των επισφαλών απαιτήσεων

     Εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων όλα τα ποσά των επισφαλών απαιτήσεων για τις οποίες υπάρχει δικαστική απόφαση.

     Με το ισχύον φορολογικό καθεστώς η δαπάνη αυτή υπολογιζόταν στο 0,5% της αναγραφόμενης στα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών αξίας, το οποίο όμως περιορίζεται στο 35% του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «πελάτες».

 5.    Δύο συντελεστές αποσβέσεων

     Με τις ισχύουσες διατάξεις  (Π.Δ. 100/98) προβλέπεται ένας μόνο συντελεστής απόσβεσης.

     Δημιουργούνται  δύο συντελεστές  απόσβεσης (υψηλός και χαμηλός) για κάθε πάγιο και η επιχείρηση επιλέγει ένα συντελεστή που θα χρησιμοποιεί μονίμως.

     Ανάλογη εφαρμογή και για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

 6.    Μείωση φορολογίας στην αποζημίωση εργαζομένων

Τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους δικαιούχους λόγω απόλυσης (Ν.2112/20) φορολογούνται με βάση την κλίμακα καταργούμενου του καταληκτικού συντελεστή 40%. Αυξάνεται επίσης σημαντικά από 3.000 ΕΥΡΩ σε 10.000 ΕΥΡΩ το ποσό που δεν θεωρείται εισόδημα και αφαιρείται από τον υπολογισμό της φορολόγησης.

 7.    Έκπτωση δωρεάς  ακινήτων

     Δεν εκπίπτεται από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων ή των ελεύθερων επαγγελματιών η αξία    των ακινήτων που μεταβιβάζονται με δωρεά στο δημόσιο κλπ.

 ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  

1.        Φυσικά πρόσωπα

       Αύξηση απαλλαγής των δαπανών ασφάλισης έως 10% του αφορολογήτου ( 1.000 ΕΥΡΩ).

 2.        Ελεύθεροι επαγγελματίες

       Έκπτωση δαπανών προσωπικής ασφάλισης

 3.        Προσωπικό Επιχειρήσεων

       Έκπτωση δαπανών ομαδικής ασφάλισης

 4.        Χαρτόσημα ασφάλισης

Καταργείται το χαρτόσημο 3,6% στις αποζημιώσεις και επιβαρύνουν τον πελάτη.

       Δημοσιονομικό κόστος :  60 εκατ. ΕΥΡΩ (20 δις δρχ.)

 Αποτέλεσμα:

Μείωση του κόστους ασφαλίστρων και του πληθωρισμού

Μείωση του διοικητικού κόστους συλλογής χαρτοσήμου

Σηματοδότηση της συνέχειας στην σταδιακή κατάργηση διαφόρων κατηγοριών χαρτοσήμων.