Από τις σελίδες του Δήμου Ηρακλείου

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 1. Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν (και να αξιώνουν) ότι:
  'Ολες οι υπηρεσίες έχουν υποχρέωση

  a.Να απαντούν οπωσδήποτε σε όλες τις αιτήσεις. 'Οταν δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος, πρέπει να αναφέρουν τους συγκεκριμένους λόγους (διατάξεις, νόμους, κ.α.) οι οποίοι δικαιολογούν την απόρριψή του.

  b.Να διαβιβάζουν τις αιτήσεις των πολιτών, αν υποβλήθηκαν σε αναρμόδια υπηρεσία, στις αρμόδιες υπηρεσίες εντός 5 ημερών και να ενημερώνουν τον πολίτη.

  c.Να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των πολιτών μέσα σε 60 ημέρες το αργότερο. Αν είναι συναρμόδιες περισσότερες υπηρεσίες η προθεσμία παρατείνεται ακόμη για 15 ημέρες (75 ημέρες).

  d.Να δίνουν απλές πληροφορίες, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις αμέσως και το αργότερο σε ΙΟ ημέρες (εξαιρούνται περιπτώσεις χορήγησης συντάξεως γήρατος). Σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν τηρεί τις ανωτέρω αναφερθείσες προθεσμίες οι πολίτες μπορούν να ζητούν εξέταση της υπόθεσής τους από το «Συνήγορο του Πολίτη» και αποζημίωση από την Επιτροπή του άρθρου 5 του Ν.1943/1991.

 2. Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου με απλή αιτησή του, χωρίς να υποχρεώνεται να αναφέρει τους λόγους. Εξαιρούνται τα έγγραφα που αναφέρονται στην οικογενειακή ζωή τρίτων, όταν παραβλέπεται το απόρρητο, όταν δυσχεραίνεται η έρευνα δικαστικών και αστυνομικών αρχών και τέλος όταν η συγκεκριμένη απαγόρευση έχει αποφασιστεί με υπουργική απόφαση.
 3. Ο πολίτης δικαιούται να απολαμβάνει υπηρεσίες ποιότητας. Το Δημόσιο υποχρεούται να καθιερώνει ώρες υποδοχής κοινού καθώς και να εξυπηρετεί με το σύστημα προτεραιότητας. Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους τηλεφωνικά στον αριθμό "1502" και να ζητούν διοικητικές πληροφορίες τηλεφωνικώς από το "177".
 4. Οι υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να διευκολύνουν τους πολίτες στην συμπλήρωση των αιτήσεων τους, να πρωτοκολλούν τις αιτήσεις και να δίνουν αριθμό πρωτοκόλλου, να επικυρώνουν φωτοαντίγραφα δημοσίων εγγράφων από το πρωτότυπο, να θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής, να επικοινωνούν με τους πολίτες τηλεφωνικά και να τους πληροφορούν για το στάδιο της διαδικασίας στο οποίο βρίσκεται η υπόθεσή τους, να διαθέτουν έντυπα αιτήσεων και να πωλούν υπεύθυνες δηλώσεις και χαρτόσημα.

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο «Συνήγορος του Πολίτη» συστάθηκε με τον Ν. 2477/97 και αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή.

Στο «Συνήγορο του Πολίτη» και για θέματα αρμοδιότητάς του μπορεί να προσφύγει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου τα δικαιώματα ή νόμιμα συμφέροντα παραβιάζονται ή θίγονται από ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλήψεις των δημοσίων υπηρεσιών, αφού προηγουμένως, όμως, έχει εξαντλήσει τις προβλεπόμενες ανά υπηρεσία δυνατότητες επίλυσης προβλημάτων. Ο «Συνήγορος του Πολίτη» μπορεί επίσης να παρεμβαίνει και αυταπάγγελτα.

Διεύθυνση αλληλογραφίας και τηλέφωνο επικοινωνίας για τον «Συνήγορο του Πολίτη»

Ν.Διαμαντούρος
Χατζηγιάννη Μέξη 5,
11528, Αθήνα
Τηλ. 01 - 72 89 600
Fax 01 - 72.92.129

Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο Διαμεσολαβητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζει τις καταγγελίες περιπτώσεων κακής διοικήσεως από πλευράς των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να επιληφθεί καταγγελιών που αφορούν τη δημόσια, περιφερειακή ή τοπική διοίκηση των κρατών μελών.

Ποιός μπορεί να υποβάλλει καταγγελία;
Κάθε πολίτης κράτους μέλους της Ενώσεως ή οποιοσδήποτε ζει σε ένα κράτος μέλος, μπορεί να υποβάλλει καταγγελία στον Διαμεσολαβητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί ή άλλα σωματεία που έχουν την έδρα τους στην Ένωση έχουν επίσης τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στον Διαμεσολαβητή.

Τί συνιστά περίπτωση κακής διοίκησης;
Περίπτωση κακής διοίκησης σημαίνει πλημμελή ή κατωτέρας ποιότητας διοίκηση. Τούτο συμβαίνει όταν ένα θεσμικό όργανο δεν πράττει κάτι το οποίο έπρεπε να πράξει, εάν το πράττει εσφαλμένα ή εάν πράττει κάτι το οποίο δεν έπρεπε να πράξει.
Μερικά παραδείγματα είναι τα εξής:

 • διοικητικές παρατυπίες
 • αδικία
 • διακρίσεις
 • κατάχρηση εξουσίας
 • έλλειψη ή άρνηση παροχής πληροφοριών
 • μη αναπόφευκτη καθυστέρηση

Ποιά είναι τα θεσμικά όργανα και υπηρεσίες;
Τα κύρια θεσμικά όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι :

 • Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
 • Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Το Ελεγκτικό Συνέδριο
 • Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (πλην της ασκήσεως δικαιοδοσίας)
 • Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
 • Η Επιτροπή των Περιφερειών
 • Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα
 • Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
 • Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Πως υποβάλλεται καταγγελία;
Ο ενδιαφερόμενος απευθύνει επιστολή στον Διαμεσολαβητή σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, εκθέτοντας σαφώς ποίος είναι, ποίο θεσμικό όργανο ή υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καταγγέλλει και ποίοι είναι οι λόγοι της καταγγελίας στην οποία προβαίνει.

Μία καταγγελία πρέπει να γίνει εντός διετίας από την ημερομηνία κατά την οποίαν υπέπεσαν στην αντίληψή σας τα γεγονότα επί των οποίων βασίζετε την καταγγελία σας.

Δεν χρειάζεται να θίγεται ως άτομο από την περίπτωση κακής διοικήσεως, πρέπει όμως να έχει ήδη επικοινωνήσει με το σχετικό θεσμικό όργανο ή τη σχετική υπηρεσία, για παράδειγμα μέσω επιστολής.

Ο Διαμεσολαβητής δεν επιλαμβάνεται υποθέσεων που ευρίσκονται ενώπιον της δικαιοσύνης ή επί των οποίων έχει ήδη αποφανθεί δικαστήριο.

Ο Διαμεσολαβητής θα εξετάσει την καταγγελία και θα ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο για το αποτέλεσμα της εξέτασης.

Μία καταγγελία μπορεί να υποβληθεί στον Διαμεσολαβητή της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης με απλή επιστολή.

Διεύθυνση αλληλογραφίας και τηλέφωνα επικοινωνίας για τον Διαμεσολαβητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τhe European Ombudsman
1 Av. du President Robert Schuman
Β.Ρ. 403, F-67001 Strasbourg Cedex
Τel. (33) 3 88 17 40 Ο1
Fax. (33) 3 88 17 90 62
E-mail : euro-ombudsman@europarl.eu.int
http://www.euro-ombudsman.eu.int

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ (1502)

 1. Από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης (Δημοτολόγιο):
  Πιστοποιητικό Γέννησης
 2. Από το Τμήμα Ληξιαρχείου:
  Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως
  Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
  Ληξιαρχική Πράξη θανάτου

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Επικοινωνώντας με τον αριθμό 1502 του Ο.Τ.Ε ο ενδιαφερόμενος δηλώνει, πέραν των απαιτούμενων για την έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού, τα εξής στοιχεία:

 • Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας
 • Υπηρεσία στην οποία απευθύνεται (Ληξιαρχείο ή Δημοτολόγιο)
 • Τηλεφωνικό νούμερο, στο οποίο θα χρεωθεί η έκδοση του πιστοποιητικού (600 δραχμές)
 • Τρόπο παραλαβής του πιστοποιητικού (ταχυδρομικώς, fax, αυτοπροσώπως)
 • Στοιχεία κατοικίας για την αποστολή του πιστοποιητικού (Διεύθυνση, Ταχ.Κώδ., Πόλη, Χώρα)
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου

Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας μπορεί επίσης να ζητηθεί η έκδοση πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΑΔΕΙΕΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ
Εκδίδεται από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και παραδίδεται αυθημερόν ή το αργότερο την επομένη στον ενδιαφερόμενο. Μπορεί να σταλεί και με fax εάν ζητηθεί.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Εκδίδεται από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης με μηχανογραφικό σύστημα και παραδίδεται αυθημερόν ή το αργότερο την επομένη στον ενδιαφερόμενο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Εκδίδονται ατό το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και παραδίδονται αυθημερόν ή το αργότερο την επομένη στον ενδιαφερόμενο.

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ - ΓΑΜΟΥ - ΘΑΝΑΤΟΥ
Εκδίδονται από το Ληξιαρχείο και παραδίδονται αυθημερόν ή το αργότερο την επομένη στον ενδιαφερόμενο.

Σε περίπτωση μη άμεσης έκδοσης - χορήγησης των παραπάνω πιστοποιητικών, ο Δήμος Ηρακλείου αναλαμβάνει, εντός 5 εργάσιμων ημερών, να καταθέσει προς αποστολή το πιστοποιητικό στο ταχυδρομείο.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

 1. Η άδεια χρήσης πεζοδρομίου για τραπεζοκαθίσματα χορηγείται από το Τμήμα Ελέγχου Προσόδων και Βεβαιώσεων Φόρων και Εισφορών (τηλ. 399-138)

Σημειώνεται προκαταβολικά ότι δεν υπάρχει συνοπτική διαδικασία για να λάβει κάποιος άδεια για τραπεζοκαθίσματα, χωρίς αυτό να προβλέπεται στην άδεια για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που ήδη διαθέτει. Αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί οπωσδήποτε να βγάλει τραπεζοκαθίσμαια και η αδειά του δεν το προβλέπει, τότε πρέπει οπωσδήποτε να προβεί στη διαδικασία έκδοσης νέας αδείας για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει για τη λήψη της εν λόγω αδείας είναι τα παρακάτω:

 • 'Εντυπο Αίτησης (χορηγείται από την Υπηρεσία)
 • Η άδεια λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην οποία πρέπει να αναφέρεται η δυνατότητα τοποθέτησης καθισμάτων σε υπαίθριο χώρο ή αν δεν έχει εκδοθεί ακόμα η άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, αρκεί να προσκομισθεί η άδεια της υγειονομικής υπηρεσίας, η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο δικαιολογητικό για την έκδοση της τελικής αδείας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και στην οποία πρέπει να αναφέρεται η δυνατότητα για τραπεζοκαθίσματα και ο ακριβής αριθμός τους
 • Χαρτόσημο Δημοσίου των 1000 δραχμών, το οποίο προσκομίζεται μετά την έγκριση της αίτησης του ενδιαφερόμενου
 • Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ
 • Απόκομμα ταμειακής μηχανής ή το Α.Φ.Μ.
 1. Αν πρόκειται για περίπτερο ή κατάστημα ψιλικών χρειάζεται η άδεια πώλησης σιγαρέτων (εκδίδεται από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση).
 2. Αν πρόκειται για παντοπωλείο ή ιχθυοπωλείο ή οπωροπωλείο, χρειάζεται η άδεια λειτουργίας καταστήματος.

Σε περίπτωση μη άμεσης έκδοσης της άδειας εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει καταθέσει πλήρη φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ο Δήμος Ηρακλείου, εντός 5 εργάσιμων ημερών, αναλαμβάνει να καταθέσει προς αποστολή την άδεια στο ταχυδρομείο.

  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ή ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Εκδίδεται από το Τμήμα ΤΑΠ και τελών καθαριότητας και φωτισμού. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής :

 • Αδεια οικοδομής (θεωρημένη από την πολεοδομία) ή πράξη νομιμοποίησης, εφόσον πρόκειται για αυθαίρετο κτίσμα
 • Σχεδιάγραμμα ηλεκτρολόγου
 • Αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης που είχε γίνει στη ΔΕΗ για ηλεκτροδότηση (ΔΕΗ)
 • Απόδειξη παραλαβής της δήλωσης του ΤΑΠ για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα για όσους έχουν δηλώσει τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα τους, για όσους δεν τα έχουν δηλώσει συμπληρώνεται το έντυπο εκείνη τη στιγμή και πληρώνουν το ανάλογο τέλος και πρόστιμο
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου που ηλεκτροδοτείται

Στην συνέχεια γίνεται αυτοψία από την υπηρεσία.

 • Υπηρεσιακό σημείωμα (Δημοτική ενημερότητα από το Τμήμα Εισπράξεων - Πληρωμών) ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν οφείλει βεβαιωμένα ποσά, για οποιοδήποτε λόγο (γραφείο 4) καθώς και αβεβαίωτα από το Τμήμα Ελέγχου Προσόδων και βεβαιώσεων Φόρων και εισφορών (γραφείο 8).
 • Όταν πρόκειται για πολυκατοικίες θα προσκομίζεται εκτός της άδειας οικοδομής θεωρημένης από την πολεοδομία και πίνακας σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση μη άμεσης έκδοσης της βεβαίωσης εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει καταθέσει πλήρη φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έχει καταβάλει το απαιτούμενο τέλος ή/και πρόστιμο, ο Δήμος Ηρακλείου αναλαμβάνει να διαβιβάσει με δικές του ενέργειες την βεβαίωση στη ΔΕΗ, ενημερώνοντας σχετικά τον ενδιαφερόμενο.

 

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Χορηγείται από το Τμήμα εκδοσης Αδειών και Ελέγχου Λειτουργίας Καταστημάτων (τηλ 399.205 & 214).

Για την έκδοση της άδειας χρειάζεται:

 1. Να κατατεθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά στην υπηρεσία του Δήμου
 2. Να γνωμοδότησει θετικά η Δ/νση Υγιεινής Ηρακλείου και να κοινοποιήσει την απάντησή της στο Δήμο
 3. Να αποφασίσει η αρμόδια Επιτροπή του Δήμου και το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά το τέλος της διαδικασίας αυτής και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί στο Δήμο όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, η άδεια εκδίδεται άμεσα. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταβάλει το τέλος που απαιτείται για να παραλάβει την άδεια.

Σε περίπτωση μη άμεσης έκδοσης της άδειας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει καταθέσει πλήρη φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έχει καταβάλλει το απαιτούμενο τέλος, ο Δήμος Ηρακλείου αναλαμβάνει, εντός 3 εργάσιμων ημερών, να καταθέσει προς αποστολή στο ταχυδρομείο την άδεια, η οποία αποστέλλεται με συστημένη επιστολή.

 

ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ (στάσιμο εμπόριο καντίνες κλπ,)
Η άδεια χορηγείται από το Τμήμα Έκδοσης Αδειών και Ελέγχου Λειτουργίας Καταστημάτων. Τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στην υπηρεσία του Δήμου. Εν συνεχεία, ομαδικά οι αιτήσεις περνάνε για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν εγκριθούν, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην υπηρεσία του Δήμου επιπλέον δικαιολογητικά. Η έκδοση της άδειας είναι άμεση εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά. Χρειάζεται επίσης να πληρωθεί το αντίστοιχο τέλος.

Σε περίπτωση μη άμεσης έκδοσης της βεβαίωσης, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει καταθέσει πλήρη φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έχει καταβάλλει το απαιτούμενο τέλος, ο Δήμος Ηρακλείου αναλαμβάνει, εντός 3 εργάσιμων ημερών, να καταθέσει προς αποστολή στο ταχυδρομείο την άδεια, η οποία αποστέλλεται με συστημένη επιστολή.

 

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και σε αυτήν την περίπτωση. Μετά το τέλος της διαδικασίας αυτής η άδεια χορηγείται άμεσα από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Με την παραλαβή της άδειας, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταβάλει τέλος το οποίο καθορίζεται με βάση την επιφάνεια του καταστήματος.

Σε περίπτωση μη άμεσης έκδοσης της άδειας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει καταθέσει πλήρη φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έχει καταβάλλει το απαιτούμενο τέλος, ο Δήμος Ηρακλείου αναλαμβάνει, εντός 3 εργάσιμων ημερών, να καταθέσει προς αποστολή στο ταχυδρομείο την άδεια, η οποία αποστέλλεται με συστημένη επιστολή.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Για εξυπηρέτηση πολιτών 177
Για τηλεφωνικές αιτήσεις 1502
Σώμα Επιθεωρητών ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 34.96.213 και 34.96.308
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Για θέματα που αφορούν την Παλιά Πόλη 399.373
Για θέματα που αφορούν τα Ενετικά Τείχη 399.368 και 399.369
Για πολεοδομικά θέματα 399.347 και 399.348
Για θέματα που αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία 399.176 και 399.177
Για θέματα καθαριότητας 380.490
Δημοτικά νεκροταφεία Αγ. Κων/νου 231.079
Πατελών 234.437
Για θέματα που αφορούν τις διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου 399.108
Για θέματα που αφορούν τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου Δ/νση Προσόδων 399.128
Δ/νση Οικ. Προγρ/μου και Δαπανών 399.130
Για Πολιτιστικά θέματα 399.200 και 399.211
Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη 399.237
Κηποθέατρο "Καζαντζάκης" 242.977
Μουσείο Μάχης Κρήτης 346.554
Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και Φιλαρμονική 399.300 και 399.322
Δημοτική Αστυνομία 399.350 και 399.351
ΚΕΣΑΝ 313.222
ΚΑΠΗ 238.128
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 399.374
Γραφείο Δημάρχου 399.101 και 399.102
Γραφείο Δημότη 399.123
ΔΕΠΤΑΗ 399.200
ΔΕΥΑΗ 2229.913 και 1202
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Δημοτικό Διαμέρισμα Βασιλειών 881.367
Δημοτικό Διαμέρισμα Σταυρακίων 721.470
Δημοτικό Διαμέρισμα Βουτών 721.422
Δημοτικό Διαμέρισμα Δαφνών 791.256
Δημοτικό Διαμέρισμα Σκαλανίου 731.234

1on.gif (2742 bytes)