<p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 223 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ταχ.Κωδ. : 117 41 Αθήνα ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΤΙΤΛΩΝ Τηλέφωνο : 9222533, 9237835 ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ Telefax : (+ 30 1) 9218052 ( ΔΙ. Κ. Α. Τ. Σ. Α ) Telex : 218137 DIKA GR </plaintext> </p> <p><font color="#0000FF"><strong><span style="color: rgb(0,0,255)">(ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ &nbsp; ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ.&nbsp; ΕΙΝΑΙ&nbsp; Η ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ)</span></strong></font></p> <hr> <p>Ωρες Υποδοχής Κοινού: 9:00 πμ - 14:00 μμ. Καθημερινά <b>ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ</b> <br> Από 14 / 2 / 1994 : 10:00πμ - 13:00 μμ ( Προσωρινά ) </p> <hr> <h2>Ι. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ</h2> <b> <p>1. Γενικά</b> <ul> <li>α) Αίτηση ( Χορηγείται από τη Γραμματεία ). </li> <li>β) Παράβολο. Ενα για κάθε κρινόμενο Τίτλο Σπουδών. Χορηγείται μόνο από την Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. λογαριασμού 26031/5 ). (35,000 δρχ.) </li> <li>γ) Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86. Θα δηλώνεται ότι: i) &quot;δεν έχει υποβληθεί αίτηση για αναγνώριση του κρινόμενου Τίτλου Σπουδών στο ΔΙ.Κ. Α.Τ.Σ.Α. ή σε άλλη Δημόσια Αρχή&quot; ii) ο τόπος στον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές. </li> <li>δ) Για τους αλλοδαπούς : Αδεια παραμονής στην Ελλάδα ή αποδεικτικά στοιχεία ότι παραμένει μόνιμα στη χώρα μας ( Ν. 1975/91, ΦΕΚ 184/Α/4-12-91) </li> </ul> <b> <p>2. Κρίση Βασικού Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών</b> <ul> <li>α) Απολυτήριο ή Αποδεικτικό Απολυτηρίου Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλου ισοτίμου. Εάν οι σπουδές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό πρέπει να υποβληθεί ο καταληκτικός Τίτλος αυτού του Κύκλου Σπουδών, συνοδευόμενος από μία βεβαίωση αρμόδιας αρχής της χώρας, που έχει εκδοθεί ( π.χ. Μορφωτικός Ακόλουθος της αντίστοιχης Πρεσβείας στην Ελλάδα ). Η βεβαίωση θ' αναφέρει ότι ο Τίτλος αυτός παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα εγγραφής σε ΑΕΙ της χώρας προέλευσης αυτού. </li> <li>β) Τίτλος που πρόκειται να κριθεί. Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ιδρύματος χορηγείται και ενδιάμεσος τίτλος Σπουδών θα πρέπει να κατατίθεται και αυτός. </li> <li>γ) Πιστοποιητικό μαθημάτων όλων των ετών φοίτησης. </li> </ul> <p><b>3. Κρίση Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ή Διδακτορικού </b>Διπλώματος <ul> <li>α) Αντίγραφο Πτυχίου / Διπλώματος Ελληνικού ΑΕΙ. Στις περιπτώσεις που οι βασικές σπουδές έχουν πραγματοποιηθεί σε ΑΕΙ της Αλλοδαπής πρέπει να υποβληθεί η Πράξη ( Βεβαίωση ) αναγνώρισης του βασικού Τίτλου Σπουδών. Εάν δεν έχει αναγνωριστεί ο Βασικός Τίτλος Σπουδών ισχύουν τα της παραγράφου 2. </li> <li>β) Τίτλος που πρόκειται να κριθεί. </li> <li>γ) Πιστοποιητικό μαθημάτων, εάν απαιτούνται μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών. </li> <li>δ) Εργασία ή Διδακτορική Διατριβή. ( Επιστρέφεται μετά το πέρας της αναγνώρισης ). </li> <li>ε) Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής στα Ελληνικά. </li> </ul> <p><b>4. Γενικές Παρατηρήσεις</b> <ul> <li>α) Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3: i) θα κατατίθενται σε φωτοαντίγραφα επίσημα επικυρωμένα. Η επικύρωση γίνεται και από την Υπηρεσία μας με την επίδειξη των πρωτοτύπων. ii) θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα από αρμόδια αρχή (π.χ. Υπ. Εξωτερικών ή Δικηγόρο ). </li> <li>β) Ο κρινόμενος Τίτλος πρέπει να είναι θεωρημένος για την γνησιότητα των υπογραφών, που φέρει, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης, ή από την Ελληνική Προξενική Αρχή στη χώρα προέλευσής του. </li> <li>γ) Οταν το Ιδρυμα ή η Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο έχουν πραγματοποιηθεί οι Σπουδές, δεν αναφέρονται στον Κατάλογο των Αναγνωρισμένων ΑΕΙ του ΔΙΚΑΤΣΑ, πρέπει να κατατεθεί και Οδηγός Σπουδών. Γενικά για βασικές σπουδές σε ΑΕΙ των ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλίας, Ν.Αφρικής ούτως ή άλλως πρέπει να κατατίθεται αναλυτικά πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ( Faculty ). </li> <li>δ) Για σπουδές σε ΑΕΙ του Ηνωμένου Βασιλείου, ΗΠΑ, Βελγίου και Γαλλίας, με ευθύνη του αιτούντος, πρέπει από το Ιδρυμα προέλευσης να σταλεί απευθείας στο ΔΙΚΑΤΣΑ βεβαίωση για τον τόπο πραγματοποίησης των σπουδών ( όχι για το που εδρεύει το Ιδρυμα). </li> <li>ε) Για σπουδές στις ΗΠΑ πρέπει να κατατίθεται το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων ( official transcript ). </li> <li>στ) Είναι στην ευχέρεια του αιτούντος να έχει ζητήσει από το Πανεπιστήμιο, που φοίτησε, να σταλεί απευθείας στο ΔΙΚΑΤΣΑ το πιστοποιητικό μαθημάτων και βεβαίωση λήψης του κρινόμενου Τίτλου Σπουδών. Με αυτό τον τρόπο ο αιτών απαλάσσεται της υποχρέωσης να έχει θεωρήσει τον κρινόμενο Τίτλο Σπουδών για την γνησιότητα των υπογραφών. </li> <li>ζ) Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται δεν επιστρέφονται, εκτός βεβαίως των εργασιών. </li> <li>η) Διευκρινίζεται ότι το ΔΙΚΑΤΣΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία σχετικά με τις σπουδές του αιτούντος πέρα των παραπάνω αναφερομένων. Επίσης, ο αιτών έχει δικαίωμα να καταθέσει οτιδήποτε βοηθάει στην διευθέτηση της υπόθεσής του. </li> <li>θ) Κάθε στοιχείο που κατατίθεται είναι απόρρητο και δεν κοινοποιείται σε τρίτους, παρά μόνο μετά από Εισαγγελική Εντολή ή έγγραφη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου. </li> </ul> <h2>ΙΙ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ</h2> <p>Ο οδηγός Σπουδών του Ιδρύματος. Εάν είναι γραμμένος σε γλώσσα ευρέως ομιλουμένη δεν χρειάζεται να μεταφραστεί ( π.χ. αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά ), διαφορετικά είναι απαραίτητη η μετάφρασή του. </p> <h2>ΙΙΙ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ</h2> <ul> <li>α) Από τον αιτούντα με την επίδειξη της ταυτότητάς του. </li> <li>β) Ο αιτών εφόσον καταθέσει ανάλογα γραμματόσημα ( για συστημένη επιστολή ) και χαρτόσημα εξασφαλίζει την αποστολή της σχετικής απάντησης δια του Ταχυδρομείου. </li> <li>γ) Από τρίτο, με επίσημη εξουσιοδότηση από τον αιτούντα. </li> </ul> <p align="center"><a href="index.htm"><img src="../images/1on.gif" alt="1on.gif (2742 bytes)" WIDTH="82" HEIGHT="56"></a></p> </body> </html> </plaintext>