20 παράθυρα στη δήλωση για να πληρώσετε λιγότερο φόρο

Οι δαπάνες που εκπίπτουν - Οι προϋποθέσεις για ν' αναγνωρισθούν

Με είκοσι τρόπους- κλειδιά μπορούν οι φορολογούμενοι να πληρώσουν λιγότερο φόρο εισοδήματος. Η Εφορία αναγνωρίζει κάποιες δαπάνες που αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα - και άρα μειώνουν τον φόρο.

 

H Εφορία αφήνει στους φορολογουμένους ανοικτά παράθυρα για να μειώσουν τον φόρο μέσω των εκπτώσεων φόρου λόγω συγκεκριμένων δαπανών αλλά και μέσω της κάλυψης των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Εκατομμύρια φορολογούμενοι πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια του 2003 δαπάνες τις οποίες η Εφορία αναγνωρίζει (με την υποβολή των σχετικών αποδείξεων) προκειμένου να μειώσει το φόρο που θα καταβάλλουν οι φορολογούμενοι.

Δαπάνες

H Εφορία αναγνωρίζει τις δαπάνες:

1. Ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης. H Εφορία αναγνωρίζει δαπάνες ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης για ποσά έως 40.000 ευρώ ανά φορολογούμενο. Ωστόσο, η έκπτωση φόρου υπολογίζεται με συντελεστή 15% επί της δαπάνης. Αυτό σημαίνει ότι η μέγιστη έκπτωση φόρου που μπορεί να καρπωθεί ένας φορολογούμενος λόγω ιατρικών δαπανών είναι 6.000 ευρώ.

2. Υποχρεωτικών εισφορών σε ταμεία ασφάλισης. Πρόκειται για τις δαπάνες ασφάλισης που κατέβαλαν το 2003 οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες στα ασφαλιστικά τους ταμεία. Από το φορολογητέο εισόδημα αφαιρείται το σύνολο των δαπανών.

3. Δωρεάς ακινήτων στην εταιρεία «Αθήνα 2004» και στις θυγατρικές της εταιρείες. Από το φορολογητέο εισόδημα αφαιρείται η αξία των ακινήτων.

4. Δωρεών χρηματικών ποσών στο Δημόσιο. Το ποσό των δωρεών αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα.

5. Χορηγιών σε πολιτιστικά (μη κερδοσκοπικά) νομικά πρόσωπα. Αναγνωρίζεται το σύνολο του ποσού της χορηγίας αρκεί να μην ξεπερνά το 10% του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος.

6. Τόκων στεγαστικών δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Αν το δάνειο έχει συναφθεί έως τις 31-12-2002 εκπίπτει από το εισόδημα του φορολογούμενου το σύνολο των τόκων που καταβλήθηκαν το 2003. Αν το δάνειο έχει συναφθεί εντός του 2003 υπολογίζεται ως έκπτωση φόρου το 15% των τόκων.

7. Ασφάλισης ζωής και υγείας. Αναγνωρίζεται ποσό έως 1.000 ευρώ και αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα.

8. Ενοικίου κύριας κατοικίας. Αναγνωρίζεται ποσό έως 1.000 ευρώ και η έκπτωση φόρου υπολογίζεται με συντελεστή 15% (μέγιστη έκπτωση φόρου 150 ευρώ).

9. Ενοικίου παιδιών που σπουδάζουν στην Ελλάδα. Αναγνωρίζεται ποσό έως 1.000 ευρώ και η μέγιστη έκπτωση φόρου φθάνει τα 150 ευρώ.

10. Διδάκτρων φροντιστηρίων για τον φορολογούμενο και τη σύζυγό του. Αναγνωρίζεται ποσό έως 1.000 ευρώ και η μέγιστη έκπτωση φόρου φθάνει τα 150 ευρώ.

11. Διδάκτρων φροντιστηρίων . Για την έκπτωση ισχύει ό,τι και στην προηγούμενη περίπτωση.

12. Αγοράς μεικτών ή μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων που αποκτήθηκαν έως τις 31-12-2003 και διακρατήθηκαν έως και την 31η-12-2003. Από το φορολογητέο εισόδημα αφαιρείται το 25% της δαπάνης με μέγιστο ποσό έκπτωσης 3.650 ευρώ.

Πώς να καλύψετε νόμιμα τα τεκμήρια

Οι φορολογούμενοι που το 2003 αγόρασαν περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, I.X., κινητά πράγματα μεγάλης αξίας) θα πρέπει να αποδείξουν στην Εφορία ότι τα σχετικά ποσά που δαπάνησαν είναι εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί στο παρελθόν. Παράλληλα, και όσοι φορολογούμενοι πραγματοποίησαν το 2003 δαπάνες που θεωρούνται από την Εφορία τεκμήριο εισοδήματος (αμοιβές οικιακού προσωπικού, κατασκευή πισίνας, κατοικία άνω των 200 τμ. κ.λπ.) μπορούν να αποφύγουν την «παγίδα» της φορολόγησης τεκμαρτού εισοδήματος με τους εξής τρόπους.

13. Πώληση περιουσιακών στοιχείων. Οι φορολογούμενοι που πούλησαν εντός του 2003 περιουσιακό τους στοιχείο, όπως αυτοκίνητο ή ακίνητο, μπορούν να επικαλεστούν τα έσοδα από την πώληση προκειμένου να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων που δαπάνησαν για την αγορά άλλου περιουσιακού στοιχείου ή την κάλυψη τεκμηρίου.

14. Δωρεές από συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα. Οι φορολογούμενοι μπορούν να επικαλεστούν δωρεές χρηματικών ποσών από φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει δηλωθεί η δωρεά στην Εφορία.

15. Γονικές παροχές χρημάτων. Οι φορολογούμενοι που θέλουν να καλύψουν τεκμήρια μπορούν να ζητήσουν από τους γονείς τους την πραγματοποίηση γονικής παροχής χρηματικού ποσού. Πρέπει να έχει υποβληθεί σχετική δήλωση στη ΔΟΥ.

16. Δάνειο από τράπεζα. Τα ποσά που προέρχονται από τραπεζικά δάνεια μπορούν να μειώσουν τη δαπάνη τεκμηρίων. Απαραίτητη προϋπόθεση τα δικαιολογητικά να εμφανίζουν ημερομηνία χορήγησης.

17. Δάνεια από ιδιώτες. Οι φορολογούμενοι μπορούν να επικαλεστούν ποσά από δάνειο που έλαβαν από ιδιώτη προκειμένου να καλύψουν τεκμήρια. Ωστόσο, το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό θα πρέπει να έχει κατατεθεί και θεωρηθεί στη ΔΟΥ και να φέρει ημερομηνία προγενέστερη της απόκτησης περιουσιακού στοιχείου.

18. Τόκοι από λογαριασμούς ταμιευτηρίου ή κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια. Οι τόκοι από καταθέσεις μπορεί να αφορούν το 2003 ή και προηγούμενα έτη αν δεν έχουν δηλωθεί.

19. Κέρδη από πώληση μετοχών. Οι φορολογούμενοι μπορούν να επικαλεστούν κέρδη από πώληση μετοχών για την κάλυψη των τεκμηρίων.

20. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Για την κάλυψη τεκμηρίων οι φορολογουμένοι μπορούν να επικαλεστούν εισόδημα από τα προηγούμενα έτη που φορολογήθηκε.

Ωστόσο, είναι υποχρεωμένοι να αποδείξουν ότι υπάρχει περίσσευμα εισοδήματος από αυτά τα χρόνια. Αυτό μπορεί να γίνει με τον εξής υπολογισμό: Από το εισόδημα που έχει δηλωθεί αφαιρούνται τα εισοδήματα που προσδιορίζονται με τα τεκμήρια και οι δαπάνες και ό,τι περισσεύει θεωρείται μη αναλωθέν κεφάλαιο.


ΤΑ ΝΕΑ , 02-02-2004  , Σελ.: N71 
Κωδικός άρθρου: A17855N711 
ID:401278

Top