Tα 45 δικαιολογητικά της δήλωσης

Τα αναγκαία έντυπα που πρέπει να συγκεντρώσουν οι φορολογούμενοι

Σε λιγότερο από 50 ημέρες αρχίζουν να τρέχουν οι προθεσμίες για την κατάθεση των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν οι φορολογούμενοι στη συγκέντρωση των αποδείξεων δαπανών (ιατρικών, καταναλωτικών κ.λπ.) οι οποίες μειώνουν τον φόρο

Οι φορολογούμενοι που θα επιλέξουν να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση στο γκισέ της Εφορίας ή ταχυδρομικά, ανάλογα με τις πηγές των εισοδημάτων τους αλλά και τα περιουσιακά τους στοιχεία, θα αναγκαστούν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Εφορία μαζί με τη φορολογική δήλωση έως και 45 δικαιολογητικά και φορολογικά έντυπα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν οι φορολογούμενοι στη συγκέντρωση των αποδείξεων δαπανών (ιατρικών, καταναλωτικών κ.λπ.) οι οποίες μειώνουν τον φόρο που θα κληθούν να πληρώσουν για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2003.

Βασικά έντυπα

Τα βασικά έντυπα της φορολογικής δήλωσης είναι τα εξής:

1. Φορολογική δήλωση (E1).

2. Ειδικό πληροφοριακό έντυπο E1A που υποβάλλεται προαιρετικά μόνο από μισθωτούς και συνταξιούχους αντί της φορολογικής δήλωσης.

3. Έντυπο E9 το οποίο συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τους φορολογουμένους που το 2003 μετέβαλαν την περιουσιακή ή οικογενειακή τους κατάσταση.

Δικαιολογητικά δαπανών

4. Βεβαίωση αναγνωρισμένης σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού, από την οποία να προκύπτει ότι τα ενήλικα τέκνα του φορολογουμένου σπουδάζουν σε αυτήν.

5. Αποδείξεις καταβολής των ενοικίων κύριας κατοικίας, καθώς και των ενοικίων για τη διαμονή των παιδιών των φορολογουμένων που σπουδάζουν.

6. Αποδείξεις που να πιστοποιούν την καταβολή ποσών για ασφάλιστρα ζωής.

7. Βεβαίωση ή απόδειξη του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

8. Διπλότυπη απόδειξη του γιατρού, που να πιστοποιεί τη δαπάνη για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις.

9. Διπλότυπη απόδειξη της κλινικής, από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης για τη νοσηλεία του ασθενούς.

10. Για νοσηλεία σε κρατικά και λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα, διπλότυπη απόδειξη είσπραξης του νοσηλευτικού ιδρύματος, από όπου να προκύπτει το ποσό της δαπάνης για τη νοσηλεία του ασθενούς.

11. Βεβαίωση του διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύματος για τον χρόνο νοσηλείας και το ποσό των εξόδων κατά κατηγορία.

12. Βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για το είδος της νόσου, καθώς και την ανάγκη απασχόλησης νοσοκόμου.

13. Διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών για τη βεβαίωση των εξόδων προς επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων και προσώπων που πάσχουν από κινητική αναπηρία.

14. Απόδειξη που να βεβαιώνει τα έξοδα αγοράς και τοποθέτησης συσκευών στο σώμα του ασθενούς (βηματοδότες κ.λπ.).

15. Βεβαιώσεις αλλοδαπών ιατρών και νοσοκομείων, που να πιστοποιούν τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή, επικυρωμένα από το προξενείο και νόμιμα μεταφρασμένα.

16. Βεβαίωση της τράπεζας ή άλλου πιστωτικού οργανισμού για τους τόκους που κατέβαλε ο φορολογούμενος για την εξυπηρέτηση στεγαστικού δανείου για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας.

17. Βεβαίωση της τράπεζας για νέα δάνεια που λαμβάνονται για εξόφληση παλαιών στεγαστικών δανείων που είχαν ληφθεί για αγορά πρώτης κατοικίας.

18. Βεβαίωση της εταιρείας για στεγαστικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί από ασφαλιστικές επιχειρήσεις στους υπαλλήλους τους για αγορά πρώτης κατοικίας.

19.Βεβαίωση των προκαταβολών που έχουν χορηγηθεί από Ταμεία Αλληλοβοήθειας Στρατού για αγορά πρώτης κατοικίας.

20. Βεβαίωση της εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων για την έκδοση τίτλου ονομαστικών μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων για την έκπτωση της δαπάνης που αφορά την αγορά μεριδίων ημεδαπών μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων.

21.Αποδείξεις λιανικής πώλησης των αγαθών που οι δαπάνες για την αγορά τους θεωρούνται οικογενειακές δαπάνες. Ισχύει μόνο για μισθωτούς ή συνταξιούχους. (Δεν υποβάλλονται με τη φορολογική δήλωση, αλλά τις διατηρεί ο φορολογούμενος στο σπίτι του).

22. Βεβαίωση ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή ασφαλίστρων ζωής ή σύνταξης από τον φορολογούμενο.

Δικαιολογητικά για τα τεκμήρια

23. Για την απόδειξη της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης με βάση τη δεξαμενή κολύμβησης (πισίνα) απαιτείται φωτοαντίγραφο της άδειας κατασκευής, από την οποία να προκύπτει η επιφάνεια της δεξαμενής.

24. Για την απόδειξη της ετήσιας δαπάνης που καταβλήθηκε για ανέγερση οικοδομών ή αγορά ακινήτων απαιτείται φωτοαντίγραφο του εντύπου υπολογισμού του ελάχιστου κόστους κατασκευής της οικοδομής και του πίνακα ανάλυσης του κόστους κατασκευής στις επιμέρους εργασίες.

25. Για την απαλλαγή από το τεκμήριο δαπάνης απόκτησης πρώτης κατοικίας, επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου αγοράς ή της άδειας ανέγερσης.

Άλλα δικαιολογητικά

26. Φωτοαντίγραφα των λογαριασμών της ΔΕΗ, από τα οποία να προκύπτει ότι ήταν πράγματι κενό το ακίνητο που ο φορολογούμενος δηλώνει ότι δεν το ιδιοκατοίκησε.

27. Υπεύθυνη δήλωση του φορολογούμενου γονέα ο οποίος παραχωρεί τη χρήση ακινήτου του για κατοικία στα τέκνα του και αντίστροφα.

28. Φωτοαντίγραφο του σήματος του ΕΟΤ για ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα.

29. Γνωμάτευση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Στρατού στην περίπτωση τυφλών ή ατόμων με κινητική αναπηρία πάνω από 80%.

30. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως ή διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επικαλείται ως προστατευόμενα μέλη του τέκνα, αδελφούς και ανήλικους συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού.

31. Στοιχεία που να αποδεικνύουν την ηλικία και τον βαθμό συγγένειας των προσώπων τα οποία ο φορολογούμενος επικαλείται ότι τον βαρύνουν.

32. Αποδεικτικό διάστασης συζύγων.

33. Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι ο φορολογούμενος κατοικεί μόνιμα σε νησί με λιγότερους από 3.100 κατοίκους.

34.Βεβαιώσεις για μισθωτούς που εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές.

35. Προκειμένου για δωρεές χρηματικών ποσών στο Δημόσιο, διπλότυπη απόδειξη ή γραμμάτιο είσπραξης του ποσού της δωρεάς ή χορηγίας.

36. Αποδεικτικά δωρεών ακινήτων στην εταιρεία Αθήνα 2004 και τις θυγατρικές της.

37. Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για ανάπηρους με αναπηρία πάνω από 67%.

Οι βεβαιώσεις εισοδημάτων

38. Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων.

39. Το έντυπο Ε3 για εισοδήματα από συμμετοχή σε ατομική επιχείρηση ή άλλες επιχειρήσεις, γεωργικά εισοδήματα ή εισόδημα από την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

40. Το έντυπο Ε14 για δικηγόρους, καλλιτέχνες, τραγουδιστές ή ιδιοκτήτες κέντρων διασκέδασης.

41. Βεβαίωση για τα έσοδα από μερίσματα, τόκους και λοιπά εισοδήματα που είχαν από κινητές αξίες, επιδοτήσεις κ.ά.

42. Βεβαίωση με το ποσό της διατροφής που εισπράχθηκε σε ετήσια βάση από τη σύζυγο.

43. Βεβαιώσεις για τους φόρους που έχουν παρακρατηθεί από το εισόδημα για μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις.

44. Βεβαίωση για τα ποσά των κερδών που έχουν εισπραχθεί από συμμετοχή σε επιχειρήσεις.

45. Αναλυτική κατάσταση με τα μισθώματα ακινήτων (E2).


ΤΑ ΝΕΑ , 19-01-2004  , Σελ.: N74 
Κωδικός άρθρου: A17843N741 
ID:399215

Top