27  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   ΤΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ  ΣΕ  3  ΖΙΡ

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ

(Evangelium sec. )M(a)t(thaeum)

Mt

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

(Evangelium sec. )M(ar)c(um)

Mc

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

(Evangelium sec. )L(u)c(am)

Lc

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ

(Evangelium sec. )Io(annem)

Io

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Act(us Apostolorum)

Act

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ

(Epistola ad )Rom(anos)

Rom

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α

1( Epistola ad )Cor(inthios)

1Cor

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β

2( Epistola ad )Cor(inthios)

2Cor

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ

(Epistola ad )Gal(atas)

Gal

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ

(Epistola ad )Eph(esios)

Eph

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

(Epistola ad )Phil(ippenses)

Phil

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ

(Epistola ad )Col(ossenses)

Col

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α

1( Epistola ad )Thess(alonicenses)

1Thess

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β

2( Epistola ad )Thess(alonicenses)

2Thess

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α

1( Epistola ad )Tim(otheum)

1Tim

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β

2( Epistola ad )Tim(otheum)

2Tim

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ

(Epistola ad )Tit(um)

Tit

ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ

(Epistola ad )Philem(onem)

Philem

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

(Epistola ad )Hebr(aeos)

Hebr

ΙΑΚΩΒΟΥ

(Epistola )Ia(cobi)

Ia

ΠΕΤΡΟΥ Α

1( Epistola )Petr(i)

1Petr

ΠΕΤΡΟΥ Β

2( Epistola )Petr(i)

2Petr

ΙΩΑΝΝΟΥ Α

1( Epistola )Io(annis)

1Io

ΙΩΑΝΝΟΥ Β

2( Epistola )Io(annis)

2Io

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ

3( Epistola )Io(annis)

3Io

ΙΟΥΔΑ

(Epistola )Iud(ae)

Iud

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Apoc(alypsis)

Apoc

1on.gif (2742 bytes)