ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ   ΚΩΔΙΚΩΝ  ΔΗΛΩΣΗΣ  ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ   ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2002

ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΗΛΩΣΗΣ
(301)
Γράψτε το καθαρό εισόδημα, αθροίζοντας όλα τα καθαρά ποσά από μισθούς, ημερομίσθια, επιδόματα
κτλ. που πήρατε ως μισθωτός. Στους κωδικούς αυτούς θα γραφτούν και οι καθαρές αποδοχές συντακτών
ή δημοσιογράφων. Τα ποσά αυτά αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών που σας χορήγησε ο
εργοδότης σας (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Επιχειρήσεις,Οργανισμοί κτλ.). Μαζί με τη δήλωση πρέπει να
συνυποβάλετε βεβαίωση του εργοδότη, από την οποία να προκύπτει το είδος των αποδοχών ή συντάξεων,
το ακαθάριστο και καθαρό ποσό, οι κρατήσεις και ο φόρος που αναλογεί και παρακρατήθηκε. Ειδικά, οι
μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2001 ή δεν τους χορηγήθηκε βεβαίωση
αποδοχών λόγω ολοφάνερης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους και εφόσον έγινε επίσχεση
εργασίας για το λόγο αυτό ή λόγω πτώχευσής του ή από λόγους ανώτερης βίας (π.χ. κατάληψη) θα
υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να περιλάβουν σε αυτή τις αποδοχές τους αυτές, αλλά θα
πρέπει να συνυποβάλουν και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ο λόγος, για
τον οποίο δεν χορηγήθηκε από τον εργοδότη η σχετική βεβαίωση αποδοχών ή δεν εισπράχθηκαν οι
δεδουλευμένες αποδοχές.

Αν είσθε αξιωματικός ή ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα εμπορικού πλοίου ή ανήκετε στο ιπτάμενο
προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας, γράψτε τα ποσά των καθαρών αποδοχών σας σε δραχμές, όπως
αυτά προκύπτουν από τις σχετικές βεβαιώσεις των εργοδοτών σας. Οι βεβαιώσεις αυτές πρέπει να
παρουσιάζουν το χρόνο παροχής εργασίας και τις αμοιβές που πήρατε πραγματικά και όχι μόνο τις
αμοιβές που προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις. Η μετατροπή σε δραχμές πρέπει να γίνει με βάση την
επίσημη ισοτιμία της δραχμής προς το ξένο νόμισμα, κατά το χρόνο καταβολής των αμοιβών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διευκρινίζεται ότι οι ενδείξεις και τα ποσά που αναγράφονται στη βεβαίωση αποδοχών ή
συντάξεων που χορηγεί ο εργοδότης ή ο ασφαλιστικός φορέας δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να
μεταβάλλονται εκτός, αν συντρέχει περίπτωση, από τον κατά νόμο αρμόδιο εκδότη αυτών.

(303)
Γράψτε το άθροισμα των καθαρών ποσών από κύριες συντάξεις, που πήρατε ως συνταξιούχος από κύρια
ταμεία συντάξεων. Στους κωδικούς αυτούς δεν θα γραφτεί το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ)
το οποίο θα γραφτεί στους κωδικούς 305-306. Τα ποσά των συντάξεων κτλ. γράφονται στις βεβαιώσεις
που σας χορηγεί το ασφαλιστικό σας ταμείο. Αν στη βεβαίωση περιλαμβάνεται εκτός από την κύρια
σύνταξη και επικουρική, αλλά σε ξεχωριστή σειρά η καθεμιά, στους κωδικούς αυτούς θα γράψετε μόνο
το ποσό της κύριας σύνταξης και το ποσό της επικουρικής σύνταξης θα το γράψετε στους κωδικούς 321-
322.
(321)
Γράψτε το άθροισμα των καθαρών ποσών από επικουρικές συντάξεις, μερίσματα και βοηθήματα που
πήρατε ως συνταξιούχος από Ταμεία Μετοχικά, Αρωγής ή Αλληλοβοηθείας και Επικουρικά.

(305)
Γράψτε το καθαρό ποσό του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ).


(317)
Γράψτε τις καθαρές αμοιβές για τις πάνω από δύο (2) το μήνα υπηρεσίες ενεργού και μικτής εφημερίας,
εφόσον είσθε γιατρός ενταγμένος στο ΕΣΥ ή πανεπιστημιακός γιατρός που δεν ασκείτε ελευθέριο
επάγγελμα ή ειδικευόμενος γιατρός που διέπεσθε από τις διατάξεις του ν.1397/1983 ή γιατρός πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης του Ι.Κ.Α. που διέπεσθε από τις διατάξεις του άρθρου 16 του
ν.1666/1986, καθώς επίσης τα χρηματικά ποσά που σας καταβλήθηκαν από ποδοσφαιρικές ανώνυμες
εταιρίες ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταγραφής ή την
ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας εφόσον είσθε ποδοσφαιριστής, καλαθοσφαιριστής, προπονητής ή
άλλος αμειβόμενος αθλητής, επιδόματα πολύτεκνης μητέρας και επιδόματα ανέργων των παραγράφων 2
και 3 του άρθρου 33 του ν.1892/1990 και θέλετε να φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις. Στην
περίπτωση αυτή το ποσό του φόρου θα γραφτεί στους κωδικούς 609-610 του πίνακα 9.

(307)
Γράψτε το άθροισμα των καθαρών ποσών των εισοδημάτων σας που φορολογούνται με ρητή διάταξη
νόμου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ ψηφίσματος του έτους 1975, όπως ισχύει σήμερα.
Ύστερα από την κατάργηση των σχετικών φορολογικών απαλλαγών με το ν.2459/1997, φορολογούνται
ολόκληρα τα ποσά αυτά και όχι μόνο το 50% όπως ίσχυε για ορισμένα από αυτά. Σημειώνεται ότι με τις
διατάξεις αυτές φορολογούνται, μεταξύ των άλλων, η χορηγία και τα έξοδα παράστασης του Προέδρου
της Δημοκρατίας, τα έξοδα παράστασης του Προέδρου της Βουλής, η βουλευτική αποζημίωση, οι
αποζημιώσεις των Ελλήνων αντιπροσώπων στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι
αποζημιώσεις και τα έξοδα παράστασης των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, τα έξοδα παράστασης
του Αρχηγού της Μείζονος (Αξιωματικής) Αντιπολίτευσης, οι συντάξεις που αποκτούν οι συνταξιούχοι
βουλευτές λόγω της ιδιότητάς τους αυτής, κτλ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφόσον έχετε συμπληρώσει ποσό στους κωδικούς 307 ή 308 πρέπει να συμπληρώσετε και
την ένδειξη 8 του πίνακα 2 (κωδικοί 309 ή 310), καθώς και τις ενδείξεις 8,9 και 10 του πίνακα 9 (κωδικοί
313 ή 314, 315 ή 316 και 917 ή 918).
(311)
Σχετικά με τους κωδικούς που θα συμπληρώσουν οι μισθωτοί για τους φόρους που τους αναλογούν και
τους έχουν παρακρατηθεί, βλέπετε για τη συμπλήρωση των κωδικών 313-314 και 315-316 του πίνακα 9
της δήλωσης.(461)
Γράψτε τα καθαρά κέρδη όπως αυτά προκύπτουν από τη συμπλήρωση των ενδείξεων του υποπίνακα
αυτού.

Επίσης, στους κωδικούς αυτούς θα αναγράψετε τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν, στην περίπτωση που
τηρείτε βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., χωρίς να συμπληρώσετε τις λοιπές ενδείξεις του πίνακα.

(915)
Γράψτε το καθαρό γεωργικό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από την συμπλήρωση των ενδείξεων του
υποπίνακα αυτού.

(326)
Γράψτε την αξία του καινούργιου πάγιου εξοπλισμού (αθροιστικά του υπόχρεου και της συζύγου).

(337)
Γράψτε το 25% της αξίας του καινούργιου πάγιου εξοπλισμού ή το 50% της αξίας αυτής εάν είσθε νέος
κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ηλικίας μέχρι 40 ετών.

(339)
Γράψτε το αντίστοιχο ποσό που απαλλάσσεται από το φόρο, κατά περίπτωση, μόνο αν είσθε κατά κύριο
επάγγελμα αγρότης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κωδικοί 335-338 και 326 συμπληρώνονται μόνο αν το ποσό του καθαρού γεωργικού
εισοδήματος που αναγράφεται στον κωδικό 915 ή 916 είναι μεγαλύτερο από το ποσό του καθαρού
γεωργικού εισοδήματος που έχετε αναγράψει στον κωδικό 461 ή 462 ή αν δεν έχετε συμπληρώσει τον
υποπίνακα 4Β1 γιατί υπάγεσθε στην περίπτωση της προαιρετικής συμπλήρωσής του.
(465)
Γράψτε την ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους που προκύπτει από την ατομική άσκηση γεωργικής
επιχείρησης στην ημεδαπή στην περίπτωση που τηρούνται βιβλία Γ' κατηγορίας.

(467)
Γράψτε την ζημιά προηγούμενων οικονομικών ετών που προέκυψε από την ατομική άσκηση γεωργικής
επιχείρησης στην ημεδαπή στην περίπτωση που τηρούσατε βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

(475)
Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από την ατομική άσκηση της γεωργικής σας επιχείρησης στην ημεδαπή.

Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποπινάκων 4Β1 και 4Β2 έχουν δοθεί με την
1009959/158/Α0012/ΠΟΛ.1026/ 27.1.1998 διαταγή μας. Επίσης, σε περίπτωση που οι γραμμές των πιο
πάνω υποπινάκων, καθώς και οι κωδικοί 326, 337 και 338 δεν επαρκούν για να απεικονισθούν όλες οι
γεωργικές σας δραστηριότητες και όλες οι αγορές του καινούργιου πάγιου εξοπλισμού θα επισυνάψετε
αναλυτική κατάσταση με την ίδια γραμμογράφηση των πιο πάνω υποπινάκων και κωδικών στην οποία θα
συμπληρώσετε τις υπόλοιπες γεωργικές δραστηριότητες και όλες τις αγορές σας. Τα αθροίσματα της
κατάστασης αυτής θα μεταφερθούν αντίστοιχα στους κωδικούς 461-462, 915-916, 326 και 337-338.


(401)
Γράψτε τα συνολικά καθαρά κέρδη από ατομική επιχείρηση στην ημεδαπή, μεταφέροντάς τα από το
έντυπο Ε3, το οποίο συνυποβάλλεται με τη δήλωση. Σαυτά τα κέρδη δεν θα συμπεριλάβετε το
υπερτίμημα από την πώληση αυτοκινήτου (πάγιου περιουσιακού στοιχείου της ατομικής επιχείρησης) ως
εμπορεύματος, το οποίο θέλετε να φορολογηθεί με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, γιατί θα
γραφτεί στους κωδικούς 407-408. Aντίθετα θα συμπεριλάβετε το υπερτίμημα από την πώληση άλλου
πάγιου περιουσιακού στοιχείου της ατομικής επιχείρησης.
(403)
Γράψτε το ποσό της επιχειρηματικής αμοιβής από Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή κοινωνία κληρονομικού δικαίου η οποία
έχει ανήλικα μέλη, ως ομόρρυθμος εταίρος ή κοινωνός ή από Ε.Π.Ε. ως εταίρος - διαχειριστής αυτής και
συμπληρώστε τις ενδείξεις του πίνακα των κωδικών αυτών. Σαυτή την περίπτωση, συνυποβάλτε με τη
δήλωση σχετική βεβαίωση της εταιρίας ή κοινωνίας.
(405)
Γράψτε τα συνολικά καθαρά κέρδη που σας αναλογούν από συμμετοχή σας σε:

α) Κοινωνίες αστικού δικαίου για τα μέχρι και δύο αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (ταξί, λεωφορεία,
φορτηγά, τρίκυκλα) που εκμεταλλεύονται,
β) Ο.Ε., Ε.Ε., αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, συμμετοχικές ή αφανείς, κοινοπραξίες της
παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., εφόσον αυτές εκμεταλλεύονται μόνο ένα αυτοκίνητο δημόσιας
χρήσης,
γ) εταιρίες συστεγαζόμενων φαρμακείων στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνο φαρμακοποιοί.
(407)
Γράψτε το υπερτίμημα από την πώληση αυτοκινήτου (πάγιου περιουσιακού στοιχείου της ατομικής
επιχείρησης) ως εμπορεύματος, εφόσον θέλετε να φορολογηθεί με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.
Β. Επιχειρήσεις με ζημιά.

(413)
Γράψτε τη ζημιά του ίδιου οικον. έτους από ατομική επιχείρηση στην ημεδαπή, μεταφέροντάς την από το
έντυπο Ε3, το οποίο συνυποβάλλεται με τη δήλωση.

(415)
Γράψτε το υπόλοιπο της ζημιάς από ατομική επιχείρηση στην ημεδαπή που έχετε δικαίωμα να
μεταφέρετε για συμψηφισμό από προηγούμενα οικον. έτη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημειώνεται ότι η ζημιά από συμμετοχή σας σε ημεδαπές Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξίες,
κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες και
συμμετοχικές ή αφανείς εμπορικές εταιρίες, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 10 του
ν.2238/1994, του ίδιου οικον. έτους ή προηγούμενων οικον. ετών, θα γραφτεί στους ίδιους κωδικούς
στους οποίους γράφεται και η αντίστοιχη ζημιά από ατομική επιχείρηση (κωδικοί 413-414 ή 415-416
κατά περίπτωση).
(501)
Γράψτε το καθαρό εισόδημα από την ατομική άσκηση στην ημεδαπή κάποιου ελευθέριου επαγγέλματος
από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994.

(503)
Γράψτε τις καθαρές αμοιβές που αποκτήσατε στην ημεδαπή ως πραγματογνώμονες, διαιτητές,
εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές ανώνυμων εταιριών, εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών,
κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς, συγγραφείς και μουσουργοί από συγγραφικά δικαιώματα,
αντιπρόσωποι επαγγελματικών οργανώσεων και ιδιώτες για τη συμμετοχή σας σε συμβούλια και
επιτροπές του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., σωματείων, ιδρυμάτων, συνεταιρισμών και οργανισμών
γενικά. Και οι αμοιβές αυτής της κατηγορίας αποτελούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα.
(505)
Γράψτε το ποσό που εισπράξατε λόγω διατροφής και το οποίο έχει επιδικασθεί ή συμφωνηθεί
συμβολαιογραφικά. Το ποσό της διατροφής που εισπράξατε αναδρομικά μέσα στο έτος 2001, με βάση
δικαστική απόφαση, δεν είναι εισόδημα του έτους αυτού, αλλά εκείνου στο οποίο ανάγεται και γιαυτό το
εισόδημα πρέπει να υποβάλετε συμπληρωματική δήλωση του οικείου οικον. έτους.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται στα παιδιά, από οποιαδήποτε αιτία, δε θεωρείται
εισόδημά τους και δεν θα γραφτεί στους κωδικούς αυτούς.
(507)
Γράψτε οποιοδήποτε άλλο εισόδημα που αποκτήσατε στην ημεδαπή και δεν το έχετε ήδη γράψει στους
πίνακες 4Α, 4Β, 4Γ, 4Ε και 4ΣΤ γιατί δεν ανήκει σε καμιά από τις κατηγορίες εισοδημάτων που
περιλαμβάνονται σ'αυτούς (π.χ. εισόδημα από εκμίσθωση μηχανήματος από ιδιώτη κτλ.).

(511)
Γράψτε το ποσό της ζημιάς που προέκυψε από ελευθέριο επάγγελμα στην ημεδαπή (Παρ. 2 και 3 άρθρου
48 ν.2238/1994).
(517)
Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από την ατομική άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματός σας στην ημεδαπή.

(103)
Γράψτε το σύνολο των ενοικίων, που αποκτήσατε, κατά κατηγορίες ακινήτων, όπως αυτές εμφανίζονται
στη δήλωση, μεταφέροντας τα συνολικά ποσά από τις αντίστοιχες στήλες του εντύπου Ε2.

(909)
Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται στην περίπτωση που το αναγραφόμενο στους κωδικούς 101-102
εισόδημα από εκμίσθωση γεωργικής γης είναι μικρότερο από αυτό που προσδιορίζεται με τη σχετική
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι στη στήλη 2 της πρώτης σελίδας του εντύπου Ε2 θα αναγράφεται απαραίτητα ο
χαρακτηρισμός της εκμισθούμενης γεωργικής γης (πεδινή, ημιορεινή, ορεινή, αρδευόμενη ή μη ή
θερμοκήπιο). Στους κωδικούς λοιπόν 909-910 αναγράφεται το άθροισμα των μεγαλύτερων επί μέρους
ενοικίων, που προκύπτουν από τη σύγκριση δηλωθέντων ενοικίων και προσδιοριζομένων με την
αντικειμενική μέθοδο.


(111)
Γράψτε το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτήσατε από υπεκμίσθωση ακινήτων.

(113)
Γράψτε το μίσθωμα που καταβάλατε στον εκμισθωτή, εφόσον έχετε αποκτήσει εισόδημα από
υπεκμίσθωση ακινήτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης τμήματος του ακινήτου πρέπει να γράψετε το μίσθωμα που
καταβάλατε για το τμήμα αυτό και όχι το μίσθωμα ολόκληρου του ακινήτου.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ. Η συμπλήρωση των ενδείξεων που ακολουθούν αφορούν την
ιδιοκατοίκηση της κύριας κατοικίας και της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας είτε αυτή είναι εξοχική είτε
όχι και ανεξάρτητα από την επιφάνεια των κατοικιών αυτών.

Ένδειξη κύρια κατοικία. Γράψτε τη διεύθυνση της κατοικίας αυτής, καθώς και τις υπόλοιπες τρεις οδούς
που περικλείουν το τετράγωνο.

Ένδειξη κατοικία ή μονοκατοικία. Γράψτε το γράμμα Κ αν είναι κατοικία ή το γράμμα Μ αν είναι
μονοκατοικία. Η ένδειξη αυτή συμπληρώνεται μόνο αν η κατοικία είναι σε περιοχή που δεν ισχύει το
αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας.

Μονοκατοικία είναι το κτίσμα που αποτελεί λειτουργικά μία μόνο κατοικία με τους βοηθητικούς χώρους
(αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κτλ.), η οποία μπορεί να είναι σε ένα όροφο ή σε περισσότερους ορόφους
(μαιζονέττα) και δεν εφάπτεται με άλλο κτίσμα είτε οριζόντια είτε κάθετα. Μονοκατοικίες θεωρούνται
επίσης και κτίσματα σε επαφή με άλλα, που ανήκουν όμως σε διαφορετικές κάθετες ιδιοκτησίες και
πληρούν κατά τα λοιπά τις παραπάνω προϋποθέσεις. Οι περιπτώσεις που ακολουθούν δεν χαρακτηρίζουν
μονοκατοικίες:

α) Διώροφος οικοδομή με ισόγειο κατάστημα και 1ο όροφο κατοικία.
β) Ισόγειο διαμέρισμα που βρίσκεται σε επαφή με άλλο ισόγειο.
γ) Ισόγεια επαγγελματική στέγη που βρίσκεται σε επαφή με άλλη μονοκατοικία.
Τα πιο πάνω ισχύουν ανεξάρτητα αν έχει συσταθεί πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας.
Ένδειξη θέση - όροφος. Γράψτε τον όροφο που βρίσκεται η κατοικία π.χ. ισόγειο, 1ος κτλ.

(211)
Γράψτε την επιφάνεια της κατοικίας. Στην επιφάνεια αυτή περιλαμβάνεται η επιφάνεια του κύριου χώρου
της κατοικίας.

Σε περίπτωση μονοκατοικίας επιπλέον λαμβάνεται η τυχόν επιφάνεια των βοηθητικών χώρων του
λεβητοστασίου και του κλιμακοστασίου, ανεξάρτητα αν η μονοκατοικία είναι σε περιοχή που ισχύει το
αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας ή όχι. Η επιφάνεια των κύριων χώρων της κατοικίας
πρέπει να είναι σε ακέραιο αριθμό. Αν υπάρχει δεκαδικό ψηφίο στρογγυλοποιείστε στον αμέσως
πλησιέστερο ακέραιο αριθμό π.χ. 95,4 γράψτε 95, 95,5 γράψτε 96.
(212)
Γράψτε αθροιστικά την επιφάνεια των ιδιόκτητων χώρων του γκαράζ και της αποθήκης που είναι
ανεξάρτητοι π.χ. στο υπόγειο ή στον ακάλυπτο χώρο της ίδιας οικοδομής. Σε περίπτωση δεκαδικών
ισχύουν όσα αναφέρονται στον προηγούμενο κωδικό 211 (κύριοι χώροι).

Διευκρινίζεται ότι στον κωδικό αυτό δε θα γραφτεί η επιφάνεια του χώρου στάθμευσης σε πυλωτή.

(213)
Γράψτε το ποσοστό συνιδιοκτησίας του υπόχρεου ή της συζύγου μόνο σε ακέραιο ποσοστό. Δηλαδή
τυχόν δεκαδικά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα π.χ. 39,5% σε 40% ή 35,2% σε 35%. Αν
το ποσοστό συνιδιοκτησίας έχει μεταβληθεί από οποιαδήποτε αιτία μέσα στο έτος, στους κωδικούς
αυτούς δεν θα γραφτεί κανένα ποσοστό αλλά θα επισυνάψετε σημείωμα στο οποίο θα γράψετε το αρχικό
ποσοστό συνιδιοκτησίας με τον αντίστοιχο χρόνο διάρκειας, καθώς και αυτό που προέκυψε από τη
μεταβολή με τον αντίστοιχο χρόνο διάρκειας.
(216)
Γράψτε την τιμή ζώνης που ισχύει την 1.1.2001 αν η κατοικία βρίσκεται σε περιοχή που ισχύει το
αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας ακινήτων ή την τιμή εκκινησης όταν η κατοικία είναι σε
περιοχή που δεν ισχύει το αντικειμενικό αυτό σύστημα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν υπάρχει μόνο κύρια κατοικία με επιφάνεια:
α) μέχρι 150 τ.μ. εφόσον δεν έχετε τέκνα που σας βαρύνουν
β) μέχρι τα τ.μ. που διαμορφώνεται μετά την προσαύξηση των 150 τ.μ. κατά 20 τ.μ. για κάθε τέκνο μετά
το δεύτερο που βαρύνει το φορολογούμενο π.χ. για φορολογούμενο με πέντε τέκνα που τον βαρύνουν η
επιφάνεια αυτή διαμορφώνεται στα 280 τ.μ., δεν απαιτείται να συμπληρώσετε τον κωδικό αυτό.

Επίσης, αν το άθροισμα της επιφάνειας της κύριας και μιας μόνο δευτερεύουσας κατοικίας (εξοχικής ή
μη) είναι μικρότερο από το πιο πάνω απαλλασσόμενο όριο, δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε τον κωδικό
αυτό (216). Σε περίπτωση που εκτός από την κύρια κατοικία υπάρχουν δύο δευτερεύουσες κατοικίες μία
μη εξοχική και μία εξοχική, για το πιο πάνω απαλλασσόμενο όριο των 150 τ.μ. ή 150 τ.μ. πλέον 20 τ.μ.
για κάθε παιδί μετά το δεύτερο που σας βαρύνει, λαμβάνεται αθροιστικά η επιφάνεια της κύριας και της
μη εξοχικής δευτερεύουσας κατοικίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση χρειάζεται να συμπληρωθεί ο κωδικός
αυτός. Για τον υπολογισμό της επιφάνειας που απαλλάσσεται λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των κύριων
χώρων και τυχόν βοηθητικών χώρων, στους οποίους περιλαμβάνεται και η αποθήκη και το γκαράζ.
(217)
Γράψτε το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή της τελευταίας αναθεώρησής της εφόσον το χρονικό
διάστημα μέσα στο έτος αυτό που έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί η άδεια είναι μεγαλύτερο του εξαμήνου,
αλλιώς γράψτε το επόμενο έτος. Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, η παλαιότητα υπολογίζεται από τη
χρονολογία κατασκευής, η οποία προκύπτει από κάποιο δημόσιο έγγραφο (π.χ. προγενέστερος τίτλος
απόκτησης, νομιμοποίηση αυθαιρέτου, έναρξη ηλεκτροδότησης, μισθωτήριο συμβόλαιο). Ο κωδικός
αυτός συμπληρώνεται μόνο αν συμπληρωθεί ο κωδικός 216.
(115)
Γράψτε το ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η κατοικία
αποτελεί συνιδιοκτησία των συζύγων γράφεται το σύνολο του εισοδήματος και των δύο συζύγων. Σε
περίπτωση που μέσα στο 2001 αλλάξατε ιδιόκτητη κύρια κατοικία, στις ενδείξεις αυτές θα γράψετε την
τελευταία κύρια κατοικία και την προηγούμενη θα τη γράψετε σε ιδιαίτερο πίνακα με ίδια
γραμμογράφηση που θα επισυνάψετε στη δήλωση (έντυπο Ε1).

Ένδειξη πρώτη δευτερεύουσα κατοικία (μη εξοχική). Η ένδειξη αυτή αναφέρεται στη μοναδική
δευτερεύουσα κατοικία, η οποία δεν είναι εξοχική ή στην πρώτη, από τυχόν περισσότερες, δευτερεύουσες
μη εξοχικές κατοικίες. Όλα τα στοιχεία της ένδειξης αυτής συμπληρώνονται κατά τον ίδιο τρόπο και με
τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω για την κύρια κατοικία. Όταν η μη εξοχική
δευτερεύουσα μαζί με την κύρια κατοικία (αθροιστικά) ή η μη εξοχική κατοικία μόνη της, εφόσον δεν
υπάρχει κύρια κατοικία, είναι κάτω από 150 τ.μ. ή 150 τ.μ. προσαυξημένη κατά 20 τ.μ. για κάθε παιδί
πέρα από το δεύτερο που σας βαρύνει, δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν οι κωδικοί 223 και 224.
Διαφορετικά συμπληρώνονται υποχρεωτικά.

Ένδειξη πρώτη δευτερεύουσα κατοικία (εξοχική). Η ένδειξη αυτή αναφέρεται στη μοναδική
δευτερεύουσα κατοικία η οποία είναι εξοχική ή στην πρώτη, από τυχόν περισσότερες, δευτερεύουσες
εξοχικές κατοικίες και συμπληρώνεται όπως και οι παραπάνω ενδείξεις. Στην περίπτωση αυτή ως μήνες
ιδιοκατοίκησης λαμβάνονται 3 μήνες. Σε περίπτωση που η εξοχική δευτερεύουσα κατοικία μόνη της
(εφόσον δεν υπάρχει κύρια και μη εξοχική κατοικία) ή η εξοχική δευτερεύουσα μαζί με την κύρια
κατοικία (αθροιστικά), εφόσον δεν υπάρχει δευτερεύουσα μη εξοχική, είναι μέχρι 150 τ.μ., ή μέχρι 150
τ.μ. προσαυξημένη με 20 τ.μ. για κάθε παιδί πέρα από το δεύτερο που σας βαρύνει, τότε για την εξοχική
κατοικία συμπληρώνονται όλα τα άλλα στοιχεία εκτός από την τιμή ζώνης ή εκκίνησης και το έτος άδειας
(κωδικοί 230-231). Σε κάθε άλλη περίπτωση συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία της εξοχικής κατοικίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν κάποια από τις παραπάνω κατοικίες βρίσκεται σε περιοχή εκτός αντικειμενικού
προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, τότε στα στοιχεία του ακινήτου θα γραφτεί μόνο ο νομός και ο
δήμος ή η κοινότητα, κατά περίπτωση.

(121)
Γράψτε το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση των λοιπών δευτερευουσών κατοικιών.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μιάς ή περισσοτέρων δευτερευουσών κατοικιών που χρησιμοποιούνται ως
εξοχικές κατοικίες και ανεξάρτητα από το χρόνο χρησιμοποίησής τους, θα υπολογίζεται για κάθε μία από
αυτές τεκμαρτό μίσθωμα μόνο για τρεις μήνες το έτος.

(129)
Γράψτε το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικιών, εκτός από τη δωρεάν
παραχώρηση της χρήσης κατοικίας από γονέα σε παιδί και αντίστροφα.

(151)
Γράψτε το ποσό της πραγματικής δαπάνης, που πληρώσατε για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς
ή άλλων κινδύνων, για επισκευή και συντήρηση, για αμοιβή δικηγόρου σε δίκες για διαφορές απόδοσης
μισθίου ή καθορισμού μισθώματος οικοδομών που εκμισθώνονται, ιδιοχρησιμοποιούνται, παραχωρούνται
δωρεάν και χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες
κινηματογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία ή κλινικές ή ιδιοκατοικούνται ως λοιπές
δευτερεύουσες κατοικίες, καθώς και το ποσό των δαπανών αυτών, που αφορούν τους κοινόχρηστους
χώρους (π.χ. δαπάνη επισκευής και συντήρησης του καυστήρα κεντρικής θέρμανσης κτλ.) και αναλογούν
επιμεριστικά στους ιδιοκτήτες των πιο πάνω ακινήτων, κατά περίπτωση.
(153)
Ομοίως, γράψτε το ποσό των πραγματικών δαπανών που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση,
εκτός από την αμοιβή δικηγόρου σε δίκες για διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος και
αφορούν την ιδιοκατοικούμενη κύρια κατοικία.

(157)
Ομοίως, γράψτε το ποσό των πραγματικών δαπανών που πληρώσατε για τις δαπάνες ασφαλίστρων,
επισκευής και συντήρησης, αμοιβής δικηγόρου, που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και το ποσό των
δαπανών αυτών που αφορούν κοινόχρηστους χώρους και αναλογούν επιμεριστικά στους ιδιοκτήτες των
οικοδομών, κατά περίπτωση, που εκμισθώνονται, ιδιοχρησιμοποιούνται ή παραχωρούνται δωρεάν και
χρησιμοποιούνται ως καταστήματα, γραφεία, αποθήκες κτλ.

(163)
Γράψτε το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλατε το έτος 2001 με βάση νόμο (ν.813/1978, όπως
τροποποιήθηκε με το ν.2041/1992) στο μισθωτή ακινήτου, σε περίπτωση λύσης επαγγελματικής
μίσθωσης.

(165)
Γράψτε το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτήσατε το 2001 από την εκμίσθωση του ακινήτου που αφορά η
αποζημίωση των κωδικών 163-164.

(159)
Γράψτε το συνολικό ποσό των λοιπών δαπανών που εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα από
οικοδομές και γαίες (το ποσό που παρέχεται στον ιδιοκτήτη του εδάφους σε οικόπεδο του οποίου κτίστηκε
η οικοδομή σας, καθώς και την αξία της, τους φόρους κτλ. που βαρύνουν τις γαίες, τις αποσβέσεις για
αντιπλημμυρικά έργα κτλ.).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα εισοδήματα από ακίνητα που βρίσκονται στην αλλοδαπή βλέπε Κωδικούς 171-174
του πίνακα 4Ζ΄.

(175)
Γράψτε το ακαθάριστο εισόδημα των κατοικιών που εκμισθώνονται, υπεκμισθώνονται, ιδιοκατοικούνται
ως λοιπές δευτερεύουσες κατοικίες και παραχωρούνται δωρεάν, εκτός από δωρεάν παραχώρηση
κατοικίας από γονέα σε παιδί και αντίστροφα, που έχουν επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ. η καθεμία. Το
εισόδημα αυτό πρέπει επίσης να έχει γραφτεί αντίστοιχα και στους κωδικούς αριθμούς 103-104, 111-112,
121-122 και 129-130 του ίδιου πίνακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς αυτούς δεν γράφεται το ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση,
υπεκμίσθωση και δωρεάν παραχώρηση κατοικιών με επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ. των εταιριών,
κοινωνιών, κοινοπραξιών κτλ., που φορολογούνται με το άρθρο 10 του ν.2238/1994.

(291)
Γράψτε το συνολικό καθαρό ποσό εισοδήματος από κινητές αξίες ημεδαπής προέλευσης που προκύπτει
από:

α) Τόκους από ομολογίες και χρεόγραφα, που η χρονολογία εξαργύρωσής τους ορίσθηκε στο έτος 1999.
β) Τόκους από κάθε έντοκο τίτλο κατάθεσης ή εγγύησης και κάθε τίτλο χρεωστικό, οι οποίοι έγιναν
ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί στο έτος 1999, καθώς και τόκους που επιδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση
και καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στο έτος 1999 (εκτός από αυτούς που αποτελούν εισόδημα από
εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα).

(389)
Γράψτε το καθαρό ποσό από μισθούς, συντάξεις κτλ. που αποκτήσατε στο εξωτερικό.

(463)
Γράψτε τα συνολικά καθαρά κέρδη από ατομική γεωργική επιχείρηση στην αλλοδαπή, είτε από
συμμετοχή σας σε αλλοδαπές γεωργικές εταιρίες παντός τύπου.

(471)
Γράψτε τη ζημιά του ίδιου οικον. έτους από ατομική γεωργική επιχείρηση στην αλλοδαπή, είτε από
συμμετοχή σας σε αλλοδαπές γεωργικές εταιρίες παντός τύπου.


(411)
Γράψτε τα συνολικά καθαρά κέρδη είτε από ατομική εμπορική επιχείρηση στην αλλοδαπή, είτε από
συμμετοχή σας σε αλλοδαπές εμπορικές εταιρίες παντός τύπου.

(421)
Γράψτε τη ζημιά του ίδιου οικον. έτους είτε από ατομική εμπορική επιχείρηση στην αλλοδαπή, είτε από
συμμετοχή σας σε αλλοδαπές εμπορικές εταιρίες παντός τύπου.

(509)
Γράψτε το καθαρό εισόδημα που αποκτήσατε από την ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος στην
αλλοδαπή είτε από συμμετοχή σας σε αλλοδαπές εταιρίες.


(513)
Γράψτε το ποσό της ζημιάς που προέκυψε είτε από ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος στην
αλλοδαπή είτε από συμμετοχή σας σε αλλοδαπές εταιρίες.


(295)
Γράψτε το συνολικό καθαρό ποσό εισοδήματος από κινητές αξίες, αλλοδαπής προέλευσης, γενικά.

(171)
Γράψτε το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα που βρίσκονται στην αλλοδαπή.

(173)
Γράψτε, αφού υπολογίσετε, το καθαρό εισόδημα από ακίνητα που βρίσκονται στην αλλοδαπή, μετά την
αφαίρεση των πάγιων και πρόσθετων ποσοστών έκπτωσης που προβλέπονται για κάθε περίπτωση
ακινήτων από το άρθρο 23 του ν.2238/1994.

(395)
Γράψτε το ακαθάριστο εισόδημα των κατοικιών που εκμισθώνονται, υπεκμισθώνονται, ιδιοκατοικούνται
ως λοιπές δευτερεύουσες κατοικίες και παραχωρούνται δωρεάν εκτός αν η δωρεάν παραχώρηση γίνεται
από γονείς σε παιδιά ή αντίστροφα που έχουν επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ. η καθεμιά.

Το εισόδημα αυτό πρέπει επίσης να έχει γραφτεί αντίστοιχα και στους κωδικούς αριθμούς 171-172.

(655)
Γράψτε το συνολικό καθαρό εισόδημα που δηλώσατε για το 2001, αλλά που δεν υπάρχει την 1.1.2002.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ποσά που θα συμπληρώσετε στους κωδικούς αυτούς, πρέπει να είναι αυτά που δηλώσατε
στους προηγούμενους πίνακες μειωμένα κατά τα ποσά των απαλλαγών που ορίζει ο νόμος. Επίσης, στους
κωδικούς αυτούς δεν πρέπει να περιλαμβάνεται εισόδημα που έχει γραφτεί στους κωδικούς 307-308 του
πίνακα 4Α.
(693)
Γράψτε το ποσό της ετήσιας συνολικής τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης και της δαπάνης απόκτησης
περιουσιακών στοιχείων που δεν υπάρχει την 1.1.2002, εφόσον αυτό το ποσό το έχετε αναγράψει στον
πίνακα 6 της δήλωσης.


(657)
Γράψτε τα χρηματικά ποσά ή τα πραγματικά έσοδα που αποκτήσατε το 2001, τα οποία απαλλάσσονται
από το φόρο (τόκοι ομολόγων του Δημοσίου, αναπηρικές συντάξεις, κτλ.).

Σημειώνεται ότι αν από το εξωιδρυματικό επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη,
που καταβάλλεται σε τυφλούς και γενικά σε πρόσωπα που βρίσκονται σε απόλυτη αναπηρία, καθώς και
από τους μισθούς, τις συντάξεις και την πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς
τυφλοί ή παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 80%, έχει
παρακρατηθεί φόρος, τα απαλλασσόμενα αυτά ποσά θα γραφτούν στους κωδικούς 657-658 και ο τυχόν
φόρος που έχει παρακρατηθεί για τα υπόψη ποσά στους κωδικούς 313-316 του πίνακα 9.
(659)
Γράψτε τα χρηματικά ποσά ή τα έσοδα που αποκτήσατε το 2001, τα οποία φορολογούνται με ειδικό τρόπο
(π.χ. τόκοι καταθέσεων τραπεζών, τόκοι έντοκων γραμματίων του Δημοσίου, εισόδημα από πράξεις
REPOS, αμοιβές και μισθοί μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας που έγινε παρακράτηση φόρου 35% ή 37,5%
κατά περίπτωση, αποζημίωση ν.2112/1920, ωφέλεια από πώληση εταιρικού μεριδίου κτλ.), όπως αυτά
προκύπτουν μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος που τα βαρύνει, καθώς και τα μερίσματα από
ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, συνεταιρισμούς κτλ. Σημειώνεται ότι τα χρηματικά ποσά που προέρχονται
από διάθεση περιουσιακού στοιχείου (π.χ. πώληση ακινήτου κτλ.), από δάνεια, δωρεές, γονικές παροχές
κτλ. δε θα γραφτούν σαυτές τις ενδείξεις, αλλά στις οικείες ενδείξεις του πίνακα 7.Στους κωδικούς
αυτούς θα γραφτούν και τα ποσά εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες που έχουν φορολογηθεί
αυτοτελώς (π.χ. ποσά ΔΕΤΕ, ΔΕΧΕ, ΔΙΒΕΕΤ, ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας κτλ.) μετά την
αφαίρεση του φόρου, ο δε φόρος δεν πρέπει να γραφτεί σε κανένα κωδικό.

Επίσης, στους κωδικούς αυτούς θα γραφτούν και τα καθαρά κέρδη ατομικής επιχείρησης αποκλειστικά
πλανόδιων λιανοπωλητών, των αποκλειστικά λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές, καθώς και αυτών
που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια για τα οποία επιβάλλεται ο φόρος των
παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 33 του ν.2238/1994, ενώ ο φόρος αυτός δεν θα γραφτεί σε κανένα
κωδικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς αυτούς δεν πρέπει να περιλαμβάνεται και εισόδημα που έχει γραφτεί στους
κωδικούς 307-308 του πίνακα 4Α.

(691)
Γράψτε τις καθαρές αμοιβές για τις πάνω από δύο (2) το μήνα υπηρεσίες ενεργού, μεικτής και
ετοιμότητας εφημερίας, εφόσον είστε γιατρός ενταγμένος στο ΕΣΥ ή πανεπιστημιακός γιατρός που δεν
ασκείτε ελευθέριο επάγγελμα ή ειδικευόμενος γιατρός που διέπεσθε από τις διατάξεις του ν.1397/1983 ή
γιατρός πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του Ι.Κ.Α. που διέπεσθε από τις διατάξεις του άρθρου
16 του ν.1666/1986, καθώς επίσης τα χρηματικά ποσά που σας καταβλήθηκαν από ποδοσφαιρικές
ανώνυμες εταιρίες ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία κατά την υπογραφή του συμβολαίου
μετεγγραφής ή την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας εφόσον είσθε ποδοσφαιριστής,
καλαθοσφαιριστής, προπονητής ή άλλος αμειβόμενος αθλητής, επιδόματα πολύτεκνης μητέρας και
επιδόματα ανέργων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 33 του ν.1892/1990 και θέλετε να
φορολογηθούν αυτοτελώς. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος που έχει παρακρατηθεί γιαυτές τις αμοιβές, δεν
πρέπει να γραφτεί σε κανένα κωδικό της δήλωσης. Αν θέλετε οι αμοιβές σας αυτές να φορολογηθούν με
τις γενικές διατάξεις τότε το καθαρό ποσό τους θα γραφτεί στους κωδικούς 317-318 του πίνακα 4Α και το
ποσό του φόρου θα γραφτεί στους κωδικούς 609-610 του πίνακα 9.
(473)
Γράψτε τα ποσά των κάθε είδους αγροτικών ενισχύσεων (επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, οικονομικές
ενισχύσεις,κτλ) που πήρατε μέσα στο έτος 2001.


(431)
Γράψτε τα συνολικά καθαρά κέρδη που σας αναλογούν από συμμετοχή σας σε ημεδαπές Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή
Ε.Π.Ε. ή κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα ή αστικές κερδοσκοπικές ή μή
εταιρίες ή συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες ή κοινοπραξίες, τα οποία φορολογούνται κατά περίπτωση με
τις διατάξεις του άρθρου 10 ή 109 του ν.2238/1994 και συμπληρώστε τις ενδείξεις του πίνακα των
κωδικών αυτών. Αν ο χώρος του δεν επαρκεί, συμπληρώστε και συνυποβάλτε με τη δήλωση όμοια
γραμμογραφημένο πίνακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: α) Τα κέρδη αυτά θα γραφτούν μετά την αφαίρεση του φόρου (κύριου και
συμπληρωματικού) της εταιρίας κτλ. που αναλογεί σ'αυτά. β) Τα εισοδήματα ή κέρδη της εταιρίας κτλ.
που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής
υποχρέωσης, τα οποία σας αναλογούν, δεν θα γραφτούν στους κωδικούς αυτούς, αλλά στους κωδικούς
657-658 ή 659-660, κατά περίπτωση, αυτού του πίνακα.

(793)
Γράψτε το ενοίκιο που καταβάλατε ή οφείλετε για τη μίσθωση μέσα στο 2001 οποιουδήποτε
επαγγελματικού χώρου, εφόσον ασκείτε ατομικώς εμπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο
επάγγελμα και συμπληρώστε τις ενδείξεις του πίνακα αυτού. Στην περίπτωση που οι μισθώσεις αυτές
είναι περισσότερες από δύο, συμπληρώστε και συνυποβάλτε με τη δήλωση όμοια γραμμογραφημένο
πίνακα για τις επιπλέον μισθώσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς 790-791 και 810 , σε περίπτωση που ο εκμισθωτής είναι η σύζυγος, θα
γραφτεί ο Α.Φ.Μ. της συζύγου.
(419)
Γράψτε το ενοίκιο που καταβάλατε ή οφείλετε για τη μίσθωση μέσα στο 2001 οποιουδήποτε ακινήτου,
εκτός από το ενοίκιο για κύρια κατοικία της οικογένειας ή κατοικία των παιδιών που σπουδάζουν το οποίο
γράφεται στους κωδικούς 811-816 και 817-827 αντίστοιχα της τέταρτης σελίδας της δήλωσης και για
επαγγελματική εγκατάσταση, που γράφεται στους κωδικούς 793-830 του πίνακα 5 (π.χ. ενοίκιο για
δευτερεύουσα κατοικία εξοχική ή όχι). Στην περίπτωση που οι μισθώσεις αυτές είναι περισσότερες από
δύο, συμπληρώστε και συνυποβάλτε με τη δήλωση όμοια γραμμογραφημένο πίνακα για τις επιπλέον
μισθώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς 417-418, σε περίπτωση που ο εκμισθωτής είναι η σύζυγος, θα γραφτεί ο
Α.Φ.Μ. της συζύγου.
(707)
Γράψτε το ακαθάριστο ποσό της ετήσιας δαπάνης (πραγματικής ή τεκμαρτής) για δευτερεύουσα κατοικία
που έχει επιφάνεια πάνω από 100 τετραγωνικά μέτρα. Αν ο ίδιος, η σύζυγός σας και τα πρόσωπα που
συνοικούν με εσάς και σας βαρύνουν, έχετε στην κατοχή ή στην κυριότητά σας περισσότερα ακίνητα με
συνολική επιφάνεια πάνω από 100 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία χρησιμοποιούνται από εσάς ή από τα πιο
πάνω πρόσωπα ως δευτερεύουσα κατοικία, θα γράψετε το ακαθάριστο πραγματικό μίσθωμα που
καταβάλατε ή το αντίστοιχο τεκμαρτό που προέκυψε μέσα στο έτος, συνολικά για όλες τις δευτερεύουσες
κατοικίες αυτής της κατηγορίας.

Εξαιρετικά, δεν απαιτείται η αναγραφή της τεκμαρτής δαπάνης από ιδιοχρησιμοποίηση για δευτερεύουσα
κατοικία, με επιφάνεια μέχρι 100 τετραγωνικά μέτρα, που βρίσκεται σε χωριό ή πόλη με πληθυσμό κάτω
από 5.000 κατοίκους και η οποία περιήλθε στο φορολογούμενο ή τη σύζυγό του από κληρονομιά, προίκα
ή γονική παροχή. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει αν η δευτερεύουσα κατοικία βρίσκεται σε περιοχές που
χαρακτηρίζονται από το νόμο ως τουριστικοί τόποι.
(709)
Γράψτε τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης των επιβατικών ή μεικτής χρήσης ή τύπου JEEP
αυτοκινήτων σας ιδιωτικής χρήσης, αφού προηγουμένως γράψετε τις άλλες πληροφορίες που ζητάει ο
πίνακας. Στην περίπτωση αυτοκινήτων τύπου JEEP (επιβατικών ή φορτηγών) στη στήλη μήνες
κυριότητας, πριν από τον αριθμό των μηνών, να γράψετε το γράμμα "Τ". Στις περιπτώσεις ενοικίασης ή
χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων επιβατικών ή μεικτής χρήσης ή αυτοκινήτων τύπου JEEP
ιδιωτικής χρήσης, η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη, που αντιστοιχεί στο χρόνο χρησιμοποίησης αυτών, βαρύνει
το μισθωτή τους.

Στην περίπτωση που το σύνολο των αυτοκινήτων της οικογένειάς σας είναι περισσότερα από επτά, θα
συμπληρώσετε κατάσταση με την ίδια γραμμογράφηση με εκείνη της ένδειξης 1β του πίνακα 6 της
δήλωσης και θα γράψετε σε αυτήν κάθε ένα από το έβδομο και επόμενα αυτοκίνητα (και τις πληροφορίες
που ζητούνται γι'αυτά) που δεν έχει γραφτεί στις έξι πρώτες σειρές στον πίνακα 6 της δήλωσης (στην
ένδειξη 1β αυτού) και το σύνολο αυτής της δαπάνης των αυτοκινήτων της κατάστασης αυτής θα
αναγραφεί στην έβδομη σειρά των κωδικών 709-710 και προ αυτού θα αναγραφεί η ένδειξη "ως
συνημμένη κατάσταση". Για την τεκμαρτή δαπάνη που σας βαρύνει από τα αυτοκίνητα εταιρίας ή
εταιριών ή κοινωνιών ή κοινοπραξιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, θα συμπληρώνεται ανάλογη
κατάσταση, στην οποία θα αναλύεται η τεκμαρτή δαπάνη από τα αυτοκίνητα της εταιρίας, η ιδιότητα των
εταίρων (ομόρρυθμος, διαχειριστής Ε.Π.Ε., κτλ.), το ποσοστό συμμετοχής των ομόρρυθμων εταίρων, κτλ.

Επίσης, για την τεκμαρτή δαπάνη που σας βαρύνει από τα αυτοκίνητα εταιρίας της οποίας όλα τα μέλη
είναι νομικά πρόσωπα, λόγω της συμμετοχής σας σε νομικό πρόσωπο που είναι μέλος της, θα
συμπληρώνεται ανάλογη κατάσταση στην οποία εκτός των παραπάνω, θα αναλύεται και η τεκμαρτή
δαπάνη της εταιρίας της οποίας είστε μέλος λόγω της συμμετοχής της στην άλλη εταιρία, καθώς και της
δαπάνης που βαρύνει εσάς. Το ποσό της τεκμαρτής δαπάνης που σας αντιστοιχεί θα μεταφερθεί στους
κωδικούς 709 ή 710, κατά περίπτωση, με αναφορά στις οικείες στήλες "ως συνημμένη κατάσταση Νο 1"
ή "ως συνημμένη κατάσταση Νο 2" κτλ. κατά περίπτωση. Ανάλογη κατάσταση θα συμπληρώνεται για τη
δαπάνη που σας βαρύνει από τα αυτοκίνητα από τις ατομικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις ενοικίασης
αυτοκινήτων, τις επιχειρήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων. Για τις ανώνυμες εταιρίες θα
συμπληρώσετε όμοια κατάσταση αν έχετε την ιδιότητα του Προέδρου των διοικητικών συμβουλίων τους
ή του Διοικητή αυτών ή είστε εντεταλμένος ή διευθύνων σύμβουλός τους.

Τα ποσά της δαπάνης που θα γράψετε στους κωδικούς 709-710 της δήλωσης με βάση τους
φορολογήσιμους ίππους όπως διαμορφώνονται μετά τη μείωση τους που υπολογίζονται με ορισμένα
κριτήρια όπως το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα (παλαιότητα αυτοκινήτου) κτλ., θα
τα βρείτε στον πίνακα που παραθέτουμε στο τέλος του παρόντος.

Για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος που απαιτείται προκειμένου να γίνει η μείωση της
τεκμαρτής δαπάνης επιβατικού ή μεικτής χρήσης ή τύπου JEEP αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης λόγω
παλαιότητας, ως πρώτος χρόνος θεωρείται αυτός που το αυτοκίνητο τέθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα
σε κυκλοφορία. Προκειμένου για το οικονομικό έτος 2002 για τον υπολογισμό της μείωσης (15%) λόγω
παρόδου των πέντε χρόνων, θα ληφθεί υπόψη το 1996 (χρήση) ως πρώτο έτος, ανεξάρτητα αν το
αυτοκίνητο κυκλοφόρησε στην αρχή ή στο τέλος του χρόνου αυτού.

Η μείωση αυτή υπολογίζεται κατά ποσοστό:
α) 15% για το χρονικό διάστημα παλαιότητας πάνω από 5 μέχρι και 10 έτη,
β) 25% για το χρονικό διάστημα παλαιότητας πάνω από 10 μέχρι και 15 έτη,
γ) 40% για το χρονικό διάστημα παλαιότητας πάνω από 15 έτη,
δ) 40% για τη δαπάνη που προκύπτει με βάση αυτοκίνητο που έχει αγορασθεί από τον Ο.Δ.Δ.Υ.,
ε) 40% για τη δαπάνη που προκύπτει με βάση επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. τα οποία είναι ειδικά
διασκευασμένα για αναπήρους. Ως επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. ειδικά διασκευασμένα για
αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάσθηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής, για
να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία με ποσοστό τουλάχιστον 67% από
φυσική αναπηρία, νοητική καθυστέρηση ή ψυχική πάθηση ή για να μεταφέρουν αυτά τα
πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνησή τους.

στ) 50% για τη δαπάνη που προκύπτει με βάση αυτοκίνητο που ανήκει στην κυριότητα του
φορολογουμένου για χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη, εφόσον αυτός έχει ηλικία πάνω από 60
ετών και αποκτά αποκλειστικά εισοδήματα από συντάξεις ή και από ιδιοκατοίκηση κύριας και
δευτερεύουσας κατοικίας,

ζ) 50% για τη δαπάνη που προκύπτει με βάση το επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης
ιδιοκτησίας προσώπου που το εισήγαγε με μειωμένους δασμούς, φόρους ή τέλη λόγω
μετοικεσίας του από την αλλοδαπή, για το 4ο και 5ο έτος από τον εκτελωνισμό του, ως πρώτο
έτος λαμβανόμενου του έτους του εκτελωνισμού του αυτοκινήτου (δηλαδή ο φορολογούμενος
για τη χρήση 2001 - οικον. έτος 2002 - δικαιούται αυτή τη μείωση εφόσον ο εκτελωνισμός του
αυτοκινήτου έγινε στο έτος 1997 ή 1998) και με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος της μείωσης
εξακολουθεί κατά τα έτη αυτά να κατοικεί στην Ελλάδα.

η) 60% προκειμένου για επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. εποχής (αντίκες) εφόσον έχουν παρέλθει
πάνω από 30 έτη από το έτος κατασκευής τους και διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό
αυθεντικότητας.

Αν το αυτοκίνητο αγοράσθηκε ή πουλήθηκε ή τέθηκε σε ακινησία ή καταστράφηκε τελείως μέσα στο
έτος 2001, από την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη που αντιστοιχεί σ'αυτό λαμβάνονται υπόψη τόσα δωδέκατα
όσοι οι μήνες της κυριότητας ή της κατοχής ή της κυκλοφορίας του.

Το ποσό που προκύπτει από αυτόν τον υπολογισμό, θα το γράψετε δίπλα στον αντίστοιχο κωδικό αριθμό.
Για την απόδειξη της ακινησίας ο φορολογούμενος πρέπει μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος
κάθε έτους να υποβάλλει και σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Για όσους έχουν αυτοκίνητα τύπου JEEP, παρέχεται ευχέρεια να επιλέξουν το ποσό της τεκμαρτής
δαπάνης που αντιστοιχεί σε κάθε όχημα αυτού του τύπου, ως εξής:

α) Προκειμένου για οχήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.1998 και μετά, κατ επιλογή του φορολογουμένου:
αα) το ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης, που προκύπτει με βάση τους φορολογήσιμους
ίππους επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης των αντίστοιχων φορολογήσιμων ίππων, μειωμένο κατά
20% ή
ββ) την εργοστασιακή τιμολογιακή αξία τους κατά το κρινόμενο έτος (δηλαδή κατά τη χρήση 2001 για τη
δήλωση οικον. έτους 2002), προσαυξημένη κατά ποσοστό 80%.
β) Προκειμένου για οχήματα που ταξινομήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1991, κατεπιλογή του
φορολογουμένου:

αα) το ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει με βάση τους φορολογήσιμους
ίππους επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης των αντίστοιχων φορολογήσιμων ίππων, μειωμένο κατά
20% ή
ββ) την προσαυξημένη κατά 20%, εργοστασιακή τιμολογιακή αξία της 31ης Δεκεμβρίου 1991 (η οποία
δεν μπορεί να υπερβεί την εργοστασιακή τιμολογιακή αξία του ίδιου ή αν δεν υπάρχει ίδιο, ομοίου με
αυτά τύπου οχήματος, κατά το κρινόμενο έτος, δηλαδή κατά τη χρήση 2001), η οποία προσαυξάνεται
περαιτέρω κατά ποσοστό 80%.

Δηλαδή για να βρεθεί το ποσό αυτής της δαπάνης προσαυξάνεται κατά 20% η εργοστασιακή τιμολογιακή
αξία του οχήματος της 31ης Δεκεμβρίου 1991. Στη συνέχεια αυτή η προσαυξημένη αξία συγκρίνεται με
την εργοστασιακή τιμολογιακή αξία του ίδιου ή όμοιου με αυτό τύπου οχήματος κατά το κρινόμενο έτος
(δηλαδή κατά τη χρήση 2001) και το μικρότερο από αυτά τα δύο ποσά αφού προσαυξηθεί κατά 80%
αναγράφεται στον οικείο κωδικό αριθμό.
γ) Προκειμένου για οχήματα που ταξινομήθηκαν από 1.1.1992 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1997,
κατεπιλογή του φορολογουμένου:

αα) το ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει με βάση τους φορολογήσιμους
ίππους επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης των αντίστοιχων φορολογήσιμων ίππων, μειωμένο κατά
20% ή
ββ) την προσαυξημένη κατά 20% εργοστασιακή τιμολογιακή αξία του χρόνου της αγοράς του από το
φορολογούμενο (η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εργοστασιακή τιμολογιακή αξία του ίδιου ή αν δεν
υπάρχει ίδιο, ομοίου με αυτά τύπου οχήματος, κατά το κρινόμενο έτος, δηλαδή κατά τη χρήση 2001) η
οποία προσαυξάνεται περαιτέρω κατά ποσοστό 80%.

Για να βρεθεί το ποσό αυτής της δαπάνης εφαρμόζονται ανάλογα όσα προαναφέρθηκαν στην
υποπερίπτωση ββ της προηγούμενης περίπτωσης β. Η τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει με βάση το Ι.Χ.
επιβατικό αυτοκίνητο ή το αυτοκίνητο μεικτής χρήσης ή το αυτοκίνητο τύπου JEEP, του οποίου κύριος ή
κάτοχος είναι ανήλικο παιδί, υπολογίζεται ως τεκμαρτή δαπάνη του γονέα που έχει το μεγαλύτερο
εισόδημα ή, αν αυτός έχει χάσει τη γονική μέριμνα, του άλλου γονέα, και κατά συνέπεια η υπόψη δαπάνη
πρέπει να αναγράφεται στους κωδικούς 709 ή 710, κατά περίπτωση.


(711)
Γράψτε το ποσό της ετήσιας δαπάνης που υπολογίζεται με βάση τον κυβισμό των ιδιωτικής χρήσης
δίτροχων και τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων σας (ατομικών-οικογενειακών-εταιριών που
συμμετέχετε κτλ.), η οποία καθορίζεται στο 1.000.000 δρχ. για μοτοσικλέτα 500 κυβ.εκατ. και
προσαυξάνεται κατά 200.000 δρχ. ανά 100 κυβ.εκατ. όταν πρόκειται για μοτοσικλέτες πάνω από 500 κυβ.
εκατ. Κατά τα λοιπά (παλαιότητα, περισσότερα από ένα δίτροχα ή τρίτροχα, δίτροχο ή τρίτροχο που
ανήκει σε ανήλικο ή σε επιχείρηση κτλ.) εφαρμόζονται ανάλογα τα όσα προαναφέρθηκαν για τα
αυτοκίνητα, με τη διαφορά ότι θα αναγράψετε τα κυβικά εκατοστά της μηχανής αντί των φορ. ίππων.

(713)
Γράψτε το συνολικό ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης σκαφών αναψυχής (εξαιρούνται τα σκάφη
επαγγελματικής χρήσης). Το ύψος της δαπάνης αυτής καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία του
σκάφους, ως εξής:

α) Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, καθώς και για τα τζετ σκι, ολικού μήκους
μέχρι 3 μέτρα στο ποσό των 440.000 δρχ. που προσαυξάνεται με το ποσό των 220.000 δρχ. για κάθε
μέτρο μήκους πάνω από τα 3 μέτρα.
β) Προκειμένου για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μεικτά σκάφη, με χώρο ενδιαίτησης, η τεκμαρτή δαπάνη
υπολογίζεται βάσει των μέτρων ολικού μήκους του σκάφους. Τα ποσά της δαπάνης που θα αναγράψετε
γιαυτή την κατηγορία σκαφών αναψυχής, λαμβανομένης υπόψη και της παλαιότητας αυτών θα τα βρείτε
σε πίνακα στο τέλος αυτού του φυλλαδίου.

Τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης αυτής της κατηγορίας των σκαφών αναψυχής μειώνονται κατά
ποσοστό 50% προκειμένου για ιστιοφόρα ναυταθλητικά σκάφη που χρησιμοποιούνται για ναυταθλητικούς
αγώνες. Για τη μείωση αυτή απαιτείται σχετική βεβαίωση που χορηγείται από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή
Ομοσπονδία θεωρημένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Επίσης, για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξολοκλήρου
από ξύλο, τύπων "τρεχαντήρι", "βαρκαλάς", "πέραμα", "τσερνίκι" και "λίμπερτυ", που προέρχονται από
την Ελληνική ναυτική παράδοση τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης μειώνονται κατά ποσοστό 25%.
Η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος αναψυχής (όλων των παραπάνω κατηγοριών) μειώνεται ανάλογα
με την παλαιότητά του κατά ποσοστό 10% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από 5 έτη και μέχρι
10 έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και 20% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω
από 10 έτη.

Επισημαίνεται ότι ως μήκος του σκάφους θεωρείται το μήκος της ευθείας γραμμής που ενώνει τα πιο
απομακρυσμένα σημεία της πλώρης και της πρύμνης του σκάφους.

(731)
Γράψτε το ποσό της αμοιβής του πληρώματος προκειμένου για σκάφη αναψυχής με μόνιμο πλήρωμα,
ναυτολογημένο για μέρος ή για ολόκληρο το έτος.
(715)
Γράψτε το συνολικό ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης αεροσκαφών, ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων.
Η τεκμαρτή αυτή δαπάνη για κάθε αεροσκάφος κτλ. καθορίζεται ως εξής:

α) Για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα,
στο ποσό των 11.000.000 δρχ. για τους 150 πρώτους ίππους, που προσαυξάνεται με το ποσό των 90.000
δρχ. για κάθε ίππο πάνω από τους 150 ίππους του κινητήρα τους.
β) Για αεροσκάφη αεριοπροωθούμενα (JET) στο ποσό των 32.000 δρχ. για κάθε λίμπρα ώθησης.

γ) Για ανεμόπτερα στο ποσό των 2.200.000 δρχ.

(717)
Γράψτε τη συνολική ετήσια δαπάνη που καταβάλατε το 2001 για την απασχόληση οικιακών βοηθών,
οδηγών αυτοκινήτων, δασκάλων, κηπουρών κτλ. και επισυνάψτε κατάσταση με το ονοματεπώνυμο,
αριθμό φορολογικού μητρώου ή ταυτότητας, το είδος των υπηρεσιών που σας παρέχουν (π.χ. κηπουρός,
οικιακός βοηθός κτλ.) και την ετήσια αμοιβή που καταβάλατε για κάθε ένα από τα πρόσωπα αυτά. Αν
απασχολείτε ένα μόνο οικιακό βοηθό, δε θα γράψετε τη δαπάνη που του καταβάλατε εφόσον έχετε, εσείς
ή πρόσωπο που συνοικεί και σας βαρύνει αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική
αναπηρία ή ηλικία πάνω από 65 έτη.
(765)
Γράψτε το συνολικό ποσό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης με βάση τις δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες)
που έχετε στην κυριότητα ή στην κατοχή σας.

Η τεκμαρτή αυτή δαπάνη για κάθε πισίνα που έχει συνολική επιφάνεια 25 τετραγωνικά μέτρα και πάνω
καθορίζεται με βάση τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειάς της και ανάλογα με το αν
είναι εξωτερική ή εσωτερική ως εξής:

Στην περίπτωση που έχετε στην κυριότητα ή στην κατοχή σας περισσότερες από μία πισίνες, θα
συμπληρώσετε κατάσταση με την ίδια γραμμογράφηση με εκείνη της ένδειξης 1ζ του πίνακα 6 της
δήλωσης και θα γράψετε σε αυτή καθεμιά από τις πισίνες (και τις πληροφορίες που ζητούνται γιαυτές),
καθώς και τη διεύθυνση του ακινήτου στο οποίο βρίσκεται η κάθε πισίνα και το σύνολο αυτής της
δαπάνης των δεξαμενών κολύμβησης της κατάστασης αυτής θα αναγραφεί στους κωδικούς 765-766 και
προ αυτών θα αναγραφεί η ένδειξη "ως συνημμένη κατάσταση".
(795)
Γράψτε αριθμητικά, στο λευκό χώρο αυτής της ένδειξης, τον αριθμό των στοιχείων που έχουν ληφθεί
υπόψη για τον υπολογισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης του φορολογουμένου (π.χ. αν έχουν
ληφθεί υπόψη ένα αυτοκίνητο Ι.Χ., μια μοτοσικλέτα και δύο οικιακοί βοηθοί, γράψτε τον αριθμό 4).
Σημειώνεται ότι εάν συνιδιοκτήτες του αυτοκινήτου κτλ. είναι οι σύζυγοι, τότε το αυτοκίνητο θεωρείται 1
στοιχείο και συμπεριλαμβάνεται μόνο στο κωδικό 795 και όχι στον κωδικό 796.
(719)
Γράψτε τα συνολικά ποσά (τίμημα και λοιπά έξοδα) που καταβάλατε (σε μετρητά) στο 2001 για την
αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων Ι.Χ., δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων
της οικογένειάς σας ή της ατομικής επιχείρησής σας (εξαιρούνται όσα αποτελούν το άμεσο αντικείμενο
εμπορικής δραστηριότητας).

Eπισυνάψτε κατάσταση στην οποία για κάθε όχημα που αγοράσατε θα αναγράψετε το είδος του οχήματος
(φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης ή δημόσιας χρήσης, επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης ή
δημόσιας χρήσης, τρίτροχο αυτοκινούμενο όχημα κτλ.), τον αριθμό κυκλοφορίας του, τους
φορολογήσιμους ίππους προκειμένου για επιβατικό αυτοκίνητο, τα κυβικά εκατοστά προκειμένου για
δίτροχο, το μεικτό και καθαρό βάρος προκειμένου για φορτηγά κτλ., τους μήνες κυριότητας, το ποσοστό
συνιδιοκτησίας, το έτος πρώτης κυκλοφορίας, τα στοιχεία του αγοραστή και του πωλητή κτλ., τα ποσά
που καταβάλατε στο 2001 (τίμημα, τυχόν συμβολαιογραφικά έξοδα, τυχόν εισφορές ή δασμούς στο
δημόσιο, τυχόν αμοιβή σε μεσίτη κτλ.) για την αγορά κάθε τέτοιου οχήματος και το άθροισμα των ποσών
αυτών για το σύνολο των οχημάτων θα το μεταφέρετε στους κωδικούς 719-720 της δήλωσης. Στη
σχετική κατάσταση που θα επισυνάψετε, εκτός των άλλων, θα αναγράψετε και τον τρόπο καταβολής της
οικείας δαπάνης (εφάπαξ ή σε δόσεις) και θα επισυνάψετε τα νόμιμα δικαιολογητικά.
(721)
Γράψτε συνολικά το ποσό που καταβάλατε (σε μετρητά) το 2001 για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση
πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής (στα οποία υπάγονται και τα "τζετ σκι") και
αεροσκαφών (εξαιρούνται όσα αποτελούν το άμεσο αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας).

Προκειμένου για αγορά πλοίων αναψυχής (στα οποία υπάγονται και τα "τζετ σκι") επισυνάψτε σχετική
κατάσταση όπου για κάθε σκάφος θα συμπληρώσετε τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ
αγοραστή και πωλητή, όνομα σκάφους, αριθμό και λιμάνι νηολογίου, μέτρα μήκους, έτος πρώτης
νηολόγησης, το ποσό δαπάνης (τίμημα που καταβάλατε, συμβολαιογραφικά έξοδα κτλ.) για κάθε τέτοιο
σκάφος, τρόπο καταβολής της δαπάνης (εφάπαξ ή σε δόσεις) και τα νόμιμα επίσημα δικαιολογητικά
στοιχεία και τέλος αναγράψτε το σύνολο των δαπανών που καταβάλατε το 2001 για την αγορά όλων των
σκαφών αναψυχής που αγοράσατε.

Προκειμένου για αγορά αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων, επισυνάψτε σχετική κατάσταση στην
οποία θα συμπληρώσετε τα σχετικά στοιχεία για κάθε τέτοια αγορά και θα επισυνάψετε και τα νόμιμα
δικαιολογητικά, κατά αναλογία με όσα προαναφέρθηκαν για την αγορά σκαφών αναψυχής και τέλος θα
γράψετε το σύνολο των δαπανών που καταβάλλατε το 2001 για την αγορά όλων των αεροσκαφών που
αγοράσατε.

(723)
Γράψτε το συνολικό ποσό που καταβάλατε (σε μετρητά) το 2001 για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση
κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας. Εξαιρούνται αυτά που αποτελούν αρδευτικό εξοπλισμό γεωργικής
εκμετάλλευσης, καθώς και όσα αποτελούν το άμεσο αντικείμενο της ασκούμενης εμπορικής
δραστηριότητας. Ως κινητά πράγματα μεγάλης αξίας νοούνται εκείνα που η αξία τους υπερβαίνει το ποσό
του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών. Αν η αξία κάθε πράγματος είναι μικρότερη του ποσού
αυτού, τα αγορασθέντα όμως πράγματα αποτελούν, κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις, ενιαίο σύνολο,
τότε για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η αξία όλων αυτών των πραγμάτων, εφόσον
υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου δραχμών. Επισυνάψτε κατάσταση στην οποία για κάθε τέτοιο
κινητό πράγμα θα αναγράψετε το είδος του, τα στοιχεία του αγοραστή και του πωλητή, το στοιχείο που
εκδόθηκε για τη συναλλαγή (αριθμός και ημερομηνία στοιχείου), το ποσό που καταβάλατε για την αγορά
του, τον τρόπο καταβολής της οικείας δαπάνης, καθώς και φωτοαντίγραφο του υπόψη στοιχείου που
εκδόθηκε.
(733)
Γράψτε το συνολικό ποσό που καταβάλατε το 2001 για αγορά επιχειρήσεων ή για τη σύσταση ή για την
αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ομόρρυθμης ή
ετερόρρυθμης ή περιορισμένης ευθύνης εταιρίας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας ή για την
αγορά εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς. Εξαιρείται η αγορά ομολόγων του Δημοσίου ή
τίτλων εταιριών στις οποίες μετέχει το Δημόσιο κατά ποσοστό τουλάχιστον 50%, καθώς και η αγορά
μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο ή μετοχών που έχει εγκριθεί η εισαγωγή τους σε αυτό, ύστερα
από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αγορά έντοκων γραμματίων του Δημοσίου ή γενικά τίτλων
του Δημοσίου, η αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων, η αγορά REPOS και κάθε άλλου τίτλου που είναι
διαπραγματεύσιμος στο Χρηματιστήριο, των οποίων τη δαπάνη δε θα συμπεριλάβετε στους υπόψη
κωδικούς.

Σχετικά με αυτή τη δαπάνη, επισυνάψτε κατάσταση στην οποία θα γράψετε το ποσό που καταβάλατε, την
επωνυμία και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης της οποίας αγοράσατε μερίδια,
χρεόγραφα κτλ., σε τι ποσοστό αντιστοιχεί το μερίδιο ή οι μετοχές που αγοράσατε στο σύνολο των
μεριδίων ή των μετοχών της επιχείρησης.

Επίσης, θα γράψετε ανάλογα στοιχεία για τα ποσά που καταβάλατε για τη σύσταση ή την αύξηση του
κεφαλαίου των υπόψη επιχειρήσεων.

Προκειμένου για αγορά ομολογιών ή μετοχών να γράψετε και τη χρονολογία της έκδοσής τους, την
ονομαστική τους αξία και τα άλλα στοιχεία που τις εξατομικεύουν (αριθμό και σειρά). Επίσης, θα
γράψετε τα ποσά που καταβάλατε για την απόκτηση κάθε είδους από τα υπόψη περιουσιακά στοιχεία,
καθώς και το ονοματεπώνυμο και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και Ταυτότητας των
αντισυμβαλλομένων και θα επισυνάψετε τα νόμιμα δικαιολογητικά.
(735)
Γράψτε το συνολικό ποσό που καταβάλατε το 2001 για αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική
μίσθωση ακινήτων. Στα ποσά των κωδικών αυτών θα συμπεριληφθεί το άθροισμα του τιμήματος, του
φόρου μεταβίβασης ακινήτων, των συμβολαιογραφικών κτλ. εξόδων που καταβλήθηκαν το 2001 για την
αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση των ακινήτων. Επίσης, θα επισυνάψετε είτε
επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών συμβολαίων είτε βεβαίωση (ή περίληψη του οικείου συμβολαίου)
του συμβολαιογράφου, με την οποία θα περιγράφεται αναλυτικά το ακίνητο, η επιφάνειά του, η τοποθεσία
και τα όριά του, η αντικειμενική αξία και η αξία που δηλώνουν οι αντισυμβαλλόμενοι ότι συμφωνήθηκε,
ο φόρος για τη μεταβίβαση αυτή που καταβλήθηκε, ο τρόπος καταβολής του τιμήματος, τα
συμβολαιογραφικά έξοδα, καθώς και τα λοιπά έξοδα, τα στοιχεία των αντισυμβαλλομένων και τέλος θα
επισυναφθεί σχετική κατάσταση με τα πιο πάνω στοιχεία για κάθε αγορά ακινήτου. Σημειώνεται ότι αν
υπάρχει διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής αξίας ή της προσωρινής αξίας που προσδιορίζεται από τον
προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και της αξίας που γράφεται στο συμβόλαιο, ως τίμημα θα ληφθεί υπόψη το
μεγαλύτερο ποσό.

Ανάλογα συμφωνητικά ή βεβαιώσεις και καταστάσεις θα επισυνάψετε στην περίπτωση χρονομεριστικής
ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων, από τις οποίες, εκτός των πιο πάνω, πρέπει να προκύπτουν και οι
όροι των υπόψη μισθώσεων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς αριθμούς 719-736 του πίνακα 6 και στις σχετικές καταστάσεις θα
συμπεριλάβετε και τα ποσά των δόσεων που καταβλήθηκαν μέσα στο 2001 (π.χ. για αγορά αυτοκινήτου,
για αγορά ακινήτου κτλ.) που προέρχονται από αντίστοιχες συναλλαγές που έγιναν σε προηγούμενα έτη.
(737)
Γράψτε το συνολικό ποσό που καταβάλατε το 2001 για ανέγερση οικοδομών ή για κατασκευή δεξαμενής
κολύμβησης (πισίνας).

Εξαιρείται η δαπάνη για ανέγερση οικοδομής από επιχείρηση που αναλαμβάνει κατά κύριο επάγγελμα
την ανέγερση οικοδομών, την οποία φυσικά δε θα συμπεριλάβετε στους υπόψη κωδικούς.

Προκειμένου για ανέγερση οικοδομών των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά τις 31.12.1994, το
ποσό της δαπάνης ανέγερσής τους δεν μπορεί να είναι μικρότερο εκείνου που προσδιορίζεται με τις
διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2238/1994.

Για τη δαπάνη ανέγερσης κάθε οικοδομής θα συντάξετε κατάσταση, η οποία θα περιέχει ανάλογα
στοιχεία με εκείνα που αναφέρουμε για την αγορά οικοδομών και θα επισυνάψετε φωτοαντίγραφα του
εντύπου υπολογισμού του ελάχιστου κόστους κατασκευής της οικοδομής και του πίνακα ανάλυσης
κόστους κατασκευής στις επιμέρους εργασίες, που έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία
(μόνο για άδειες που εκδόθηκαν από 1.1.1995 και μετά).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη συμπλήρωση των κωδικών 735-736 και 737-738 δεν γράφεται (καθόσον εξαιρείται)
η δαπάνη για την αγορά από ενήλικο, με δικαίωμα πλήρους κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από αυτόν
οικοδομής, ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνειά της δεν υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά μέτρα. Αν
η επιφάνεια της οικοδομής υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά μέτρα, θα γραφτεί μόνο η δαπάνη που
αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα 120 τετραγωνικά μέτρα. Δε θεωρείται ότι αποκτιέται πρώτη
κατοικία αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν δικαίωμα πλήρους
κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες,
εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα 35 τετραγωνικά μέτρα
προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και τα 70 τετραγωνικά μέτρα προκειμένου για έγγαμο. Η
επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά 20 τετραγωνικά μέτρα για κάθε τέκνο που βαρύνει τον υπόχρεο ή
τον άλλο σύζυγο.
(739)
Γράψτε το συνολικό ποσό που καταβάλατε το 2001 για χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε, καθώς και
για προσωρινές διευκολύνσεις ή προσωρινές καταθέσεις στην ατομική σας επιχείρηση ή στις εταιρίες ή
κοινοπραξίες ή κοινωνίες στις οποίες είστε μέλος ή μέτοχος και συμπληρώστε σχετική κατάσταση με τα
στοιχεία του κάθε προσώπου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία του
εισοδήματός του), καθώς και με την επωνυμία και τον Α.Φ.Μ. της επιχείρησης και τα ποσά που
καταβάλατε σε κάθε πρόσωπο και σε κάθε επιχείρηση για την πιο πάνω αιτία.
(725)
Γράψτε το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλατε το έτος 2001 για δωρεές ή γονικές παροχές ή
χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά συνολικά υπερβαίνουν ετησίως τις 100.000 δραχμές, εκτός
από τις δωρεές προς το Δημόσιο, τους δήμους, τις κοινότητες του Κράτους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και τα
προνοιακά ιδρύματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (κρατικά νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου), ως και
τα προνοιακά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται
τουλάχιστον κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) με επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Επισυνάψτε κατάσταση με τα στοιχεία του δωρητή, του δωρολήπτη, το ποσό για κάθε δωρεά ή χορηγία,
καθώς και φωτοαντίγραφο της τυχόν δήλωσης άτυπης δωρεάς κτλ.
(727)
Γράψτε το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλατε το έτος 2001 για την τοκοχρεολυτική απόσβεση
δανείων και πιστώσεων γενικά. Προκειμένου για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείου που συνάψατε για
αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας εμβαδού μέχρι και 120 τ.μ. θα γράψετε μόνο τους τόκους.
Προκειμένου για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείου που συνάψατε για αγορά ή ανέγερση πρώτης
κατοικίας εμβαδού μεγαλύτερου των 120 τ.μ., θα γράψετε το άθροισμα ολόκληρου του ποσού των τόκων
και του τμήματος του χρεολυσίου που αναλογεί επιμεριστικά στο πέραν των 120 τ.μ. εμβαδόν της
κατοικίας.

Επίσης, γράψτε το ποσό που καταβάλατε για την τοκοχρεολυτική απόσβεση των χρεώσεων των
πιστωτικών καρτών, εφόσον οι χρεώσεις αυτές οφείλονται σε αγορά μη καταναλωτικών αγαθών μέσω
αυτών των πιστωτικών καρτών (αγορά αυτοκινήτου, μηχανήματος, πινάκων ζωγραφικής και λοιπών
περιουσιακών στοιχείων).

Στην περίπτωση αναγραφής ποσού στους κωδικούς 727-728, θα συμπεριλάβετε στα ποσά αυτά και το
ποσό τυχόν τόκων υπερημερίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς 727-728 γράψτε για τις αγορές των περιουσιακών στοιχείων που
αναφέρονται στους κωδικούς 719-724 και 733-736 τις οποίες εξοφλήσατε μέσω πιστωτικών καρτών, ενώ
τα ποσά που καταβάλατε για τα ίδια περιουσιακά στοιχεία σε μετρητά γράψτε τα στους κωδικούς 719 έως
724 και 733 έως 736.

(781)
Γράψτε τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση στη χρήση 2001 περιουσιακών στοιχείων (π.χ.
πώληση ακινήτου, αυτοκινήτου κτλ.). Για τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από την πώληση
περιουσιακών στοιχείων απαιτείται κυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή προσυμφώνου ή βεβαίωση του
συμβολαιογράφου από τα οποία προκύπτουν αυτά τα χρηματικά ποσά. Επίσης για την πώληση κινητών
πραγμάτων, απαιτείται απαραίτητα θεωρημένη απόδειξη αγοράς από τον επιτηδευματία. Για
αγοροπωλησία αυτοκινήτων μεταξύ ιδιωτών αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 από
τον αγοραστή και πωλητή.
(783)
Γράψτε το χρηματικό ποσό που προέρχεται από εισαγωγή στη χρήση 2001 ελεύθερου συναλλάγματος
(που δεν είναι υποχρεωτικά εκχωρητέο στην Τράπεζα της Ελλάδος), εφόσον δικαιολογείτε την απόκτησή
του στην αλλοδαπή.

Για το ποσό αυτό απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας τράπεζας ή των ΕΛΤΑ ή του Γραφείου Προστασίας
Εθνικού Νομίσματος (σε περίπτωση που ο ίδιος ο φορολογούμενος εισήγαγε το συνάλλαγμα) μέσω των
οποίων έχει εισαχθεί αυτό το συνάλλαγμα στην Ελλάδα, καθώς και επίσημα στοιχεία από τα οποία να
προκύπτει η απόκτησή του στο εξωτερικό π.χ. βεβαίωση της αρμόδιας αλλοδαπής φορολογικής αρχής.
Δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγματος για τα πρόσωπα: α) που
κατοικούν μονίμως στο εξωτερικό, β) που είχαν διαμείνει τουλάχιστον επί 3 χρόνια στην αλλοδαπή και η
εισαγωγή του συναλλάγματος γίνεται μέσα σε 2 χρόνια από τη μετοικεσία τους γ) που είχαν διαμείνει 5
τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το επικαλούμενο ποσό συναλλάγματος προέρχεται από
καταθέσεις στο όνομά τους ή στο όνομα του άλλου συζύγου σε τράπεζα της Ελλάδας ή σε υποκατάστημα
Ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέμεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους
μέσα σε 1 χρόνο από τη μετοικεσία τους στην Ελλάδα χωρίς το συνάλλαγμα αυτό να έχει επανεξαχθεί
στην αλλοδαπή. Η προϋπόθεση της μη επανεξαγωγής του συναλλάγματος δεν απαιτείται για το ποσό
εκείνο του συναλλάγματος που έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή για την απόκτηση περιουσιακού
στοιχείου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 17 εφόσον η δαπάνη για την απόκτηση αυτού του
στοιχείου έχει ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή των άρθρων 17 ή 19 (δηλαδή έχει ληφθεί υπόψη
προκειμένου να κριθεί εάν θα φορολογηθεί με βάση τη συνολική δαπάνη τεκμηρίων).
(785)
Γράψτε τα ποσά από δάνεια, κέρδη από λαχεία, δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών που έγιναν
στη χρήση 2001 σε σας, τη σύζυγό σας κτλ. για τις οποίες (δωρεές ή γονικές παροχές) η οικεία
φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική
δαπάνη, δηλαδή μέχρι 31.12.2001.

Επίσης, γράψτε και τα ποσά που δε θεωρούνται εισόδημα (π.χ. αποζημίωση για ατύχημα, εφάπαξ
ασφαλιστικού οργανισμού κτλ.).

Για τα χρηματικά ποσά από δάνεια που έχει συνάψει ο φορολογούμενος απαιτείται συμβολαιογραφικό
έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο με βέβαιη χρονολογία, που να αποδεικνύει τη σύναψη δανείου και τα
χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στη χρήση 2001. Όταν πρόκειται για κάλυψη διαφοράς για δαπάνες
που έχουν γραφτεί στους κωδικούς αριθμούς 719-724, 733-740 και 725-730, από το οικείο έγγραφο
πρέπει να αποδεικνύεται ότι το δάνειο λήφθηκε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. Αν
η σύναψη δανείου προκύπτει από λογιστικά βιβλία, τότε απαιτείται σχετική βεβαίωση από την
επιχείρηση. Ειδικά εάν το δάνειο λήφθηκε για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας με επιφανεία
μεγαλύτερη από 120 τ.μ. το ποσό του δανείου θα επιμερισθεί και θα γραφεί εκείνο που αντιστοιχεί στην
τυχόν επιπλέον των 120 τ.μ. επιφένεια.

Εάν η πρώτη κατοικία είναι μικρότερη από 120 τ.μ. δεν θα γραφτεί ποσό του δανείου.
Σε κάθε περίπτωση όμως το τυχόν δανειστικό συμβόλαιο επισυνάπτεται στη δήλωση.
Για τα χρηματικά ποσά από δωρεές προς το φορολογούμενο απαιτείται σχετικό πιστοποιητικό
του αρμόδιου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. από το οποίο να προκύπτει και η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης
φόρου δωρεάς ή κυρωμένο αντίγραφο της δήλωσης αυτής.

(787)
Γράψτε το ποσό του κεφαλαίου που σχηματίσατε από αποταμιεύματα προηγούμενων (συνεχόμενων)
χρόνων, τα οποία ξοδέψατε το 2001, εφόσον αποδεικνύετε ότι γι'αυτά φορολογηθήκατε ή απαλλαχτήκατε
από το φόρο νόμιμα. Ο τρόπος σχηματισμού των κεφαλαίων προηγούμενων ετών προσδιορίζεται
αναλυτικά από τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994, όπως
ίσχυαν κατά τα οικεία έτη.Για τα εισοδήματα ή ποσά που ήδη φορολογήθηκαν ή απαλλάχτηκαν από το
φόρο νόμιμα, απαιτούνται βεβαιώσεις των επιχειρήσεων γενικά ή των αρμόδιων Υπηρεσιών από τις
οποίες να προκύπτουν τα ποσά αυτά.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2019/1992 με τις οποίες είχε θεσπισθεί η
υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε6 (δήλωση κινητών περιουσιακών στοιχείων που είχατε στην κατοχή
σας την 1.1.1991) το οποίο είχατε επισυνάψει στη δήλωση οικον. έτους 1992, δεν έχουν εφαρμογή για τα
ποσά των πραγματικών και τεκμαρτών δαπανών που πραγματοποιείτε από 1.1.1994 και μετά.

Τα χρηματικά ποσά όμως που είχατε επικαλεσθεί από την ανάλωση ή πώληση των στοιχείων αυτών, κατά
τα ποσά που λήφθηκαν υπόψη για μείωση της προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίου οικον. ετών 1992 μέχρι
και 1994, μειώνουν τα ποσά των κεφαλαίων των αντίστοιχων ετών, που μπορείτε να επικαλεσθείτε για τη
μείωση του τεκμηρίου σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα χρηματικά ποσά που γράφτηκαν στους κωδικούς 781-782 και 787-788, εφόσον
προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία που είχαν αποκτηθεί μετά την 1.1.1988 πρέπει να είναι μειωμένα
με κάθε ποσό που είχε καταβληθεί για την απόκτησή τους, εκτός εάν πρόκειται για ποσά που έχουν
ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου του έτους που καταβλήθηκαν, την ανάλωση του
οποίου ο φορολογούμενος επικαλείται με τη δήλωση του οικον. έτους 2002.

Επίσης, τα ποσά που έχουν γραφτεί στους κωδικούς 785-786, πρέπει να είναι μειωμένα με κάθε ποσό που
έχει καταβληθεί για την απόκτησή τους π.χ. φόρους δωρεών κτλ.

Το ίδιο ισχύει και για τα ποσά που έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς ή απαλλάσσονται από τη φορολογία.

(051)
Γράψτε τα ποσά των δαπανών που καταβάλατε για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη δική σας ή των
προσώπων που μένουν μαζί σας και σας βαρύνουν. Μεταξύ των δαπανών αυτών περιλαμβάνεται και η
δαπάνη για φυσιοθεραπεία και λουτροθεραπεία, καθώς και για λογοθεραπεία και για επισκέψεις σε
ψυχολόγο, για την αποκατάσταση της υγείας ύστερα από σχετική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού.

Επίσης, γράψτε τη διαφορά των ποσών μεταξύ των εξόδων ιατρικής κτλ. περίθαλψης και του
πραγματικού καθαρού εισοδήματος των προσώπων που έχουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική
καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση και τα οποία συνοικούν μαζί σας αλλά δεν
αναγράφονται στον πίνακα 10 της δήλωσης, γιατί το εισόδημά τους υπερβαίνει τις 600.000 δρχ. Για την
αναγνώριση της έκπτωσης της δαπάνης αυτών των προσώπων απαιτούνται δικαιολογητικά από τα οποία
να προκύπτει η συγγένεια αυτών με το φορολογούμενο, η αναπηρία τους, τα ποσά των δαπανών για
ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς και το ετήσιο εισόδημά τους.

Για να αναγνωρισθεί η δαπάνη των κωδικών 051-052 πρέπει να συνυποβάλετε:

Για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, διπλότυπη απόδειξη του ιατρού σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κ.Β.Σ.
Για νοσήλεια σε ιδιωτικές κλινικές, διπλότυπη απόδειξη της κλινικής από την οποία να προκύπτει το
ποσό της δαπάνης νοσηλείας, καθώς και βεβαίωση του διευθυντή της κλινικής για το χρόνο νοσηλείας και
το ποσό των εξόδων αναλυτικά κατείδος εξόδου.
Για νοσήλεια σε κρατικά κτλ. νοσηλευτικά ιδρύματα, διπλότυπη απόδειξη είσπραξης του νοσηλευτικού
ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης νοσηλείας, καθώς και βεβαίωση του
διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύματος για το χρόνο νοσηλείας και το ποσό των εξόδων αναλυτικά
κατείδος εξόδου.

Δεν είναι απαραίτητη η υποβολή των πιο πάνω βεβαιώσεων αν τα στοιχεία αυτών αναγράφονται στις
διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων.

Για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που καταβάλλονται στην αλλοδαπή απαιτούνται
οι σχετικές βεβαιώσεις των αλλοδαπών ιατρών ή νοσοκομείων, οι οποίες πρέπει να είναι θεωρημένες
από τον αρμόδιο Έλληνα Πρόξενο και μεταφρασμένες νόμιμα. Αν δεν υπάρχει Ελληνικό Προξενείο,
η θεώρηση αυτών των αποδείξεων πρέπει να γίνεται από την τοπική Αρχή του ξένου Κράτους η οποία
έχει τη σχετική εξουσιοδότηση.

Για την απόδειξη της δαπάνης για απασχόληση νοσοκόμου απαιτείται βεβαίωση θεράποντος ιατρού για τη
νόσο από την οποία πάσχει ο ασθενής, τη διάρκειά της και την ανάγκη απασχόλησης νοσοκόμου και
απόδειξη είσπραξης της αμοιβής από το πρόσωπο που πρόσφερε υπηρεσίες ως νοσοκόμος, στην οποία
πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και το όνομα του πατέρα του, ο αριθμός φορολογικού μητρώου
ή ταυτότητας, η διεύθυνση κατοικίας του και η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του, νόμιμα
χαρτοσημασμένη και υπογραμμένη. Το τέλος χαρτοσήμου είναι 1% (πλέον εισφορά Ο.Γ.Α. 20%) και
αποδίδεται στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία είτε με τη δήλωση απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου
μισθωτών υπηρεσιών, αν παρακρατείται τέτοιος φόρος, είτε με δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου, αν
δεν παρακρατείται φόρος μισθωτών υπηρεσιών, είτε με επικόλληση κινητού επισήματος επί των
εξοφλημένων αποδείξεων, αν το τέλος είναι μέχρι 5.000 δρχ. Αν όμως το τέλος χαρτοσήμου υπερβαίνει
τις 5.000 δρχ. αποδίδεται με διπλότυπο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας μέσα σε πέντε ημέρες από
την έκδοση της απόδειξης.

Για την απόδειξη της δαπάνης για περίθαλψη ηλικιωμένων και προσώπων με κινητική αναπηρία σε
επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, απαιτείται διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών και
βεβαίωση του διευθυντή ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης για το χρόνο περίθαλψης και για το
ποσό της δαπάνης αναλυτικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς 051-052 θα γράψετε το 50% της δαπάνης που καταβάλατε σε επιχειρήσεις
περίθαλψης ηλικιωμένων.

Για την απόδειξη δαπάνης για αγορά και τοποθέτηση οργάνων στο σώμα του ασθενή και αντικατάσταση
μελών του σώματος με τεχνητά, αν η δαπάνη αυτή αποτελεί μέρος των εξόδων νοσοκομειακής
περίθαλψης, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρθηκαν για την περίπτωση αυτή. Αν η προμήθεια
των οργάνων γίνεται από το ελεύθερο εμπόριο, απαιτείται απόδειξη λιανικής πώλησης στην οποία πρέπει
να αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του αγοραστή και το είδος του πωλούμενου πράγματος.

Ειδικά σε περίπτωση αγοράς γυαλιών οράσεως ή φακών επαφής ή ακουστικών βαρυκοΐας απαιτείται να
συνυποβάλετε και βεβαίωση γιατρού.

Για την απόδειξη της δαπάνης για περίθαλψη ανάπηρων ή πασχόντων από ανίατο νόσημα τέκνων,
απαιτείται διπλότυπη απόδειξη είσπραξης και βεβαίωση του διευθυντή της σχολής ή του θεραπευτηρίου
για τον ακριβή χρόνο περίθαλψης ή φοίτησης, για το ποσό της δαπάνης αναλυτικά, καθώς και για την
πάθηση του τέκνου (ονομασία ανίατου νοσήματος) ή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτό (τυφλό,
κωφάλαλο κτλ.). Αν τα σχετικά δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από αλλοδαπό φορέα (σχολείο ή
θεραπευτήριο) πρέπει να έχουν περιεχόμενο σύμφωνα με τα παραπάνω.
(053)
Γράψτε το ποσό των υποχρεωτικών από το νόμο εισφορών που καταβάλατε σε Ασφαλιστικά Ταμεία
(ΤΕΒΕ, ΤΣΑ κτλ.), καθώς και το ποσό των εισφορών που καταβάλατε στις περιπτώσεις προαιρετικής
ασφάλισής σας σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο. Διευκρινίζεται ότι εισφορές που καταβλήθηκαν σε
ταμεία ασφάλισης από όσους ασχολούνται αποκλειστικά ως πλανόδιοι λιανοπωλητές ή αποκλειστικά ως
λιανοπωλητές σε κινητές λαϊκές αγορές, των οποίων το εισόδημα φορολογείται με ειδικό τρόπο, δε
γράφονται εδώ. Στους κωδικούς αυτούς δε γράφονται οι εισφορές που παρακράτησαν οι εργοδότες από
τους μισθωτούς και έχουν αφαιρεθεί από τις αποδοχές τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ασφαλιστικές εισφορές των εμπόρων ή ελεύθερων επαγγελματιών γράφονται εδώ και δεν
περιλαμβάνονται στις επαγγελματικές τους δαπάνες.

Για την απόδειξη της δαπάνης αυτής πρέπει να συνυποβάλετε βεβαίωση ή απόδειξη του οικείου
ασφαλιστικού ταμείου.
(057)
Γράψτε την αξία των ακινήτων που δωρήσατε, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 41 του ν.1249/1982 ή ύστερα από εκτίμηση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. στις περιοχές που δεν
ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, στο Δημόσιο, στους
Δήμους και στις Κοινότητες του Κράτους, στους Ιερούς Ναούς, στις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, στο
Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, στα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, στην
Ιερά Μονή Σινά, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα
και νοσοκομεία που αποτελούν Ν.Π.Ι.Δ. και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και
στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Για την απόδειξη της δωρεάς των ακινήτων απαιτείται η υποβολή α)
αντίγραφου του συμβολαίου δωρεάς και β) πιστοποιητικού του οικείου Υποθηκοφυλακείου για τη
μεταγραφή της υπόψη πράξης. Επίσης, γράψτε την αξία των ιατρικών μηχανημάτων και ασθενοφόρων
αυτοκινήτων που μεταβιβάσατε λόγω δωρεάς στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα
νοσοκομεία που αποτελούν Ν.Π.Ι.Δ. και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για την
απόδειξη της δωρεάς των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων απαιτείται η
υποβολή α) βεβαίωσης του δωρεοδόχου ότι έγινε αποδεκτή η δωρεά και β) αντίγραφου του πρωτοκόλλου
παράδοσης - παραλαβής.
(059)
Γράψτε τα χρηματικά ποσά που καταβάλατε λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, στους Δήμους και στις
Κοινότητες του Κράτους, στους Ιερούς Ναούς, στις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, στο Οικουμενικό
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, στα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, στην Ιερά Μονή
Σινά, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και
νοσοκομεία που αποτελούν Ν.Π.Ι.Δ. και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, στο Ταμείο
Αρχαιολογικών Πόρων, σε κοινωφελή ιδρύματα, σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία που
παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου
δικαίου, σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα
οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς και τέλος σε οποιοδήποτε αθλητικό σωματείο που έχει συσταθεί
νόμιμα και είναι αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον οι δωρεές προορίζονται
για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τους τμημάτων.

(061)
Γράψτε τα χρηματικά ποσά που καταβάλατε για χορηγίες σε μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς. Από το ποσό αυτό θα
αναγνωρισθεί για έκπτωση ποσό ίσο με το 10% του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματός σας. Όταν
τα ποσά των δωρεών των κωδικών 059-060 (με εξαίρεση τις δωρεές προς το Δημόσιο, τους Δήμους και
τις Κοινότητες του κράτους, τους Ιερούς Ναούς, τις Ιερές Μονές του Αγ. Όρους, το Οικουμενικό
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, την Ιερά Μονή
Σινά, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα
νοσοκομεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον κρατικό
προϋπολογισμό, καθώς και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων) και των χορηγιών των κωδικών 061-062
υπερβαίνουν τις εκατό χιλιάδες (100.000) δρχ. ετησίως, λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον έχουν
κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου, που ανοίχτηκε για το σκοπό αυτό στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα. Το οικείο γραμμάτιο
είσπραξης της τράπεζας που εκδόθηκε πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή ή χορηγού και
δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς ή της χορηγίας αριθμητικώς και ολογράφως, την ημερομηνία
κατάθεσής του και την υπογραφή του δωρητή ή χορηγού, κατά περίπτωση. Δαπάνη τέτοιων δωρεών και
χορηγιών ποσού άνω των 100.000 δρχ. συνολικά ετησίως απορρίπτεται ολόκληρη εφόσον δεν έχει
κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα. Δεν αναγνωρίζεται δηλαδή ούτε το
μέρος αυτής που αντιστοιχεί στο ποσό των 100.000 δρχ. Ως χρόνος πραγματοποίησης της δωρεάς
θεωρείται ο χρόνος κατάθεσης αυτών και όχι ο χρόνος είσπραξης τους από το δωρεοδόχο.

Ειδικώς, τα χρηματικά ποσά, που καταβάλλονται λόγω δωρεάς σε αθλητικά σωματεία, λαμβάνονται
υπόψη μόνον εφόσον κατατίθενται σε λογαριασμό τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε
τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το αν το συνολικό ποσό των δωρεών και
χορηγιών του φορολογουμένου (κωδικοί 059-062) υπερβαίνει τις 100.000 δρχ.

Τα ποσά των δωρεών σε αθλητικά σωματεία αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα, εφόσον ο δωρητής
υποβάλλει με την αρχική εμπρόθεσμη φορολογική του δήλωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Το πρωτότυπο του παραστατικού κατάθεσης του ποσού της δωρεάς.

β) Αντίγραφο πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου περί αποδοχής της δωρεάς θεωρημένο από τον
προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής του νομού της έδρας του σωματείου.
γ) Αντίγραφο της σελίδας του βιβλίου ταμείου του σωματείου, όπου έχει καταχωρηθεί το ποσό της
δωρεάς θεωρημένο από τον παραπάνω προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.

Για την απόδειξη της δωρεάς ή της χορηγίας των χρηματικών ποσών, που αναγράφηκαν στους κωδικούς
αριθμούς 059-060 και 061-062, απαιτείται η υποβολή διπλότυπης απόδειξης ή γραμματίου είσπραξης που
εκδίδεται από το δωρεοδόχο ή από αυτόν που λαμβάνει τη χορηγία, όπως επίσης και βεβαίωση από την
οποία να προκύπτει η αποδοχή της δωρεάς και η καταχώρηση των ποσών αυτών στα επίσημα βιβλία του
δωρεοδόχου ή αυτού που λαμβάνει τη χορηγία. Στην περίπτωση που το ποσό της δωρεάς ή χορηγίας
κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα απαιτείται και βεβαίωση του Ταμείου
ή της τράπεζας ή το γραμμάτιο είσπραξης αυτών. Επίσης, στην περίπτωση που τα χρηματικά ποσά των
δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν αθροιστικά για κάθε δωρεοδόχο το 100.000.000 δρχ. ετησίως,
απαιτείται και το πρωτότυπο του παραστατικού καταβολής του φόρου, με συντελεστή 10% στο πάνω από
το 100.000.000 δρχ. ποσό της δωρεάς ή χορηγίας που καταβλήθηκε στο δημόσιο ταμείο. Διευκρινίζεται
ότι εκπιπτόμενο ποσό αποτελεί το σύνολο της δωρεάς πριν την αφαίρεση του φόρου. Επίσης,
διευκρινίζεται ότι τα ποσά των δωρεών γενικά, καθώς και των χορηγιών που αναγράφηκαν στους
παραπάνω κωδικούς αριθμούς, δεν πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη για έκπτωση με βάση άλλη διάταξη
νόμου. Στην περίπτωση που φορολογείσθε με βάση τα τεκμήρια δαπανών, το αφορολόγητο ποσό των
αναγνωριζόμενων δωρεών ή χορηγιών των χρηματικών ποσών των κωδικών 059-062 θα περιορισθεί από
τη Γ.Γ.Π.Σ. σε ποσό ίσο με το 10% του εισοδήματος που προκύπτει από την εφαρμογή των τεκμηρίων.
(063)
Γράψτε το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλατε μέσα στο 2001 για:

α) Στεγαστικό δάνειο για απόκτηση πρώτης κατοικίας και σας έχει χορηγηθεί με υποθήκη ή με
προσημείωση από τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή από
κάποιο άλλο πιστωτικό οργανισμό, εφόσον οι τόκοι οφείλονταν από σας και η υποθήκη ή προσημείωση
είχε γραφτεί σε ακίνητό σας ή της συζύγου σας ή των τέκνων που σας βαρύνουν.

Εάν για την εξόφληση του δανείου αυτού, που είχατε λάβει από τράπεζα, σας χορηγήθηκε νέο δάνειο από
την ίδια τράπεζα ή άλλη, γράψτε το ποσό των δεδουλευμένων τόκων του νέου δανείου, εφόσον και σαυτό
το δάνειο γράφτηκε υποθήκη ή προσημείωση με τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν και για το παλιό
δάνειο και εφόσον οι τόκοι αφορούν χρονικό διάστημα από τη χορήγηση του νέου δανείου μέχρι τη λήξη
του παλιού δανείου.

β) Στεγαστικό δάνειο για απόκτηση πρώτης κατοικίας και σας έχει χορηγηθεί από ασφαλιστική
επιχείρηση ως υπάλληλος αυτής, εφόσον οφείλονταν από σας και η υποθήκη ή προσημείωση έχει γραφτεί
σε ακίνητό σας ή της συζύγου σας ή των τέκνων που σας βαρύνουν.γ) Προκαταβολή που σας χορηγήθηκε
μέχρι 31/12/1999 από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Στρατού ή Ναυτικού ή Αεροπορίας, κατά τις διατάξεις
του άρθρου 18 του ν.δ.398/1974 (ΦΕΚ 116Α), για απόκτηση πρώτης κατοικίας, ως βοηθηματούχος
αυτού.

Διευκρινίζεται πως δε θεωρείται ότι αποκτιέται πρώτη κατοικία αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα
τέκνα που τους βαρύνουν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης,
εξολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής
επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα 35 τετραγωνικά μέτρα προκειμένου για άγαμο,
διαζευγμένο ή χήρο και τα 70 τετραγωνικά μέτρα προκειμένου για έγγαμο. Η επιφάνεια αυτή
προσαυξάνεται κατά 20 τετραγωνικά μέτρα για κάθε τέκνο που βαρύνει τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.

δ) Δάνειο που σας χορηγήθηκε από τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο ή από κάποιο άλλο πιστωτικό οργανισμό, εφόσον οι τόκοι οφείλονταν από σας, για
αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων, καθώς και κτισμάτων που
βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόμενες ως παραδοσιακά τμήματα πόλεως ή ως παραδοσιακοί οικισμοί,
ανεξάρτητα από το έτος σύναψης του δανείου.

Για την αναγνώριση της έκπτωσης των τόκων απαιτείται η υποβολή σχετικής βεβαίωσης της τράπεζας ή
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή άλλου πιστωτικού
οργανισμού ή του Ταμείου Αλληλοβοήθειας ή της ασφαλιστικής επιχείρησης, από την οποία να
προκύπτουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία, καθώς και ότι το δάνειο διατέθηκε για αγορά πρώτης κατοικίας ή
για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι πιο πάνω τόκοι πρέπει να γραφτούν και στους κωδικούς 727-728 του πίνακα 6.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι τα ποσά γενικά των δεδουλευμένων τόκων που έχετε καταβάλει μέσα στο
έτος 2001, για χρέη προς το Δημόσιο από φόρο κληρονομιάς, δωρεάς και γονικής παροχής, δεν
αναγνωρίζονται για έκπτωση.

(055)
Γράψτε το συνολικό ποσό της δαπάνης που καταβλήθηκε μέσα στο 2001 για αγορά και εγκατάσταση
συστημάτων ή οικιακών συσκευών χρήσης φυσικού αερίου ή άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ.
ηλιακή). Τέτοια δαπάνη είναι η δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης ηλιακού θερμοσίφωνα. Στις ανωτέρω
συσκευές και συστήματα περιλαμβάνονται και οι κοινόχρηστες εγκαταστάσεις πολυκατοικιών πολλαπλής
ιδιοκτησίας, της απαλλαγής υπολογιζόμενης βάσει των ποσοστών συνιδιοκτησίας των ιδιοκτητών. Το
ποσό που εκπίπτει ανέρχεται στο 75% του ποσού που αναγράφεται στους κωδικούς 055-056.
(073)
Γράψτε το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλατε για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής ή θανάτου,
ασφαλίσεων προσωπικών ατυχημάτων, καθώς και των ασφαλίστρων για ασφαλιστήρια ασθένειας, για
την ασφάλισή σας, της ή του συζύγου σας και των τέκνων που σας βαρύνουν. Το ποσό της δαπάνης
αυτής εκπίπτει μέχρι το ποσό που προβλέπεται από το νόμο μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική
δήλωση (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη).

(075)
Γράψτε το συνολικό ετήσιο ποσό των οικογενειακών δαπανών, στις οποίες έχετε υποβληθεί εσείς, η
σύζυγός σας και τα τέκνα σας που συνοικούν μαζί σας και σας βαρύνουν, για αγορά αγαθών (π.χ.
οικιακών συσκευών, επίπλων, ενδυμάτων, υποδημάτων, υφασμάτων, βιβλίων, χαρτικών, φαρμάκων κτλ.)
ή τη λήψη υπηρεσιών γενικά (π.χ. εγκατάσταση και επισκευή οικιακών συσκευών και αυτοκινήτων,
μοτοσικλετών κτλ., ενοίκιο θερινής κατοικίας, δίδακτρα νηπιαγωγείων, παιδικών σταθμών, τεχνικών και
επαγγελματικών σχολών, γυμναστηρίων κτλ., δαπάνη σε εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, κομμωτήρια
κτλ.).

Δεν περιλαμβάνονται στις οικογενειακές δαπάνες:

α) Δαπάνες για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων των οικοδομών του
φορολογουμένου, για έξοδα επισκευής και συντήρησης των οικοδομών αυτών, καθώς και για αμοιβή
δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος. Διευκρινίζεται ότι οι
δαπάνες αυτής της κατηγορίας (εκτός από τα ασφάλιστρα) που αφορούν την κατοικία του
φορολογουμένου, κύρια ή δευτερεύουσα, που απαλλάσσεται από τη φορολογία, αναγνωρίζονται ως
οικογενειακές και αφαιρούνται από το εισόδημα του φορολογουμένου.

β) Δαπάνες για αγορά αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής
ή λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας με εξαίρεση αυτά που
αποτελούν αρδευτικό εξοπλισμό γεωργικής εκμετάλλευσης. Ως κινητά πράγματα μεγάλης αξίας νοούνται
εκείνα που η αξία τους υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 δραχμών. Αν η αξία κάθε πράγματος είναι
μικρότερη από αυτό το ποσό, τα αγορασθέντα όμως πράγματα αποτελούν κατά τις συναλλακτικές
αντιλήψεις, ενιαίο σύνολο, τότε για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η αξία όλων αυτών των
πραγμάτων, εφόσον υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 δρχ.

γ) Δαπάνες που πρέπει να αναγραφούν στους άλλους κωδικούς του πίνακα 8 της δήλωσης.

δ) Δαπάνες για αγορά τροφίμων και ποτών, εφόσον αυτά δεν καταναλώνονται ή δεν σερβίρονται στα
καταστήματα πώλησης αυτών, καθώς και για αγορά καυσίμων (π.χ. βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο κτλ.).
ε) Δαπάνες για ύδρευση (π.χ. λογαριασμοί ΕΥΔΑΠ), αποχέτευση, συγκοινωνίες (π.χ. εισιτήρια
λεωφορείων, τραίνων, αεροπλάνων, πλοίων), παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ),
φωταέριο, τηλέφωνο, ασφάλιστρα για οποιεσδήποτε ασφαλίσεις και τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων.

στ) Δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια).

Από το συνολικό ετήσιο ποσό των οικογενειακών δαπανών αφαιρείται ποσοστό 30% και μέχρι 300.000
δρχ. και για τους δύο συζύγους (ο υπολογισμός του ποσοστού και ο επιμερισμός στους δύο συζύγους θα
γίνει από τη Γ.Γ.Π.Σ.). Η μείωση του φόρου, την οποία ωφελείται ο κάθε σύζυγος από την έκπτωση των
οικογενειακών δαπανών, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ποσοστό 15% του αφαιρούμενου ποσού που
του αναλογεί. Επίσης, η μείωση αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη μείωση που ωφελείται ο
κάθε σύζυγος από την έκπτωση των οικογενειακών δαπανών με βάση την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση.

Για να διενεργηθεί η έκπτωση της δαπάνης αυτής απαιτείται:

α) το συνολικό ποσό των δαπανών να αναγραφεί στην αρχική εμπρόθεσμη δήλωση εισοδήματος και
β) να υπάρχουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων, όπως ισχύουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποδείξεις λιανικής πώλησης αξίας πάνω από 10.000 δρχ., που έχουν εκδοθεί με τη χρήση
φορολογικής ταμειακής μηχανής, για να γίνουν δεκτές και να αφαιρεθεί το ποσό που αναγράφουν ως
δαπάνη, πρέπει να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο του αγοραστή και να έχει τεθεί η σφραγίδα του
πωλητή επιτηδευματία. Αν οι αποδείξεις λιανικής πώλησης αξίας πάνων από 10.000 δρχ. εκδίδονται
χειρόγραφα ή με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή-εκτυπωτή και αναγράφουν το ονοματεπώνυμο του
αγοραστή φορολογουμένου, δεν χρειάζεται να τίθεται επιπλέον και σφραγίδα του πωλητή.

Διευκρινίζεται ότι οικογενειακές δαπάνες για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών που γίνονται στην
αλλοδαπή δεν αφαιρούνται..
Ενδείξεις 11 και 12 του πίνακα 8 - καταβαλλόμενο ενοίκιο:
Στις ενδείξεις 11 και 12 του πίνακα 8 της δήλωσης γράψτε όλα τα στοιχεία των εκμισθωτών και
το καθαρό ποσό ενοικίου που τους καταβάλατε, για κύρια κατοικία της οικογένειάς σας και για
ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών κάθε παιδιού σας που σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές ή
σχολεία του εσωτερικού, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή αναγραφή του Αριθμού Φορολογικού
Μητρώου του εκμισθωτή.

Σημειώνεται ότι, αν δεν έχει αναγραφεί ο Αριθμός του Φορολογικού Μητρώου του εκμισθωτή, δε θα
υπολογιστεί η πιο πάνω δαπάνη. Ειδικότερα:
(811)
Γράψτε το καθαρό ποσό του ενοικίου που καταβάλατε μέσα στο 2001 για κύρια κατοικία της οικογένειάς
σας. Η δαπάνη αυτή, μέχρι το ποσό που προβλέπεται από το νόμο, εκπίπτει από το εισόδημα μόνο εφόσον
έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη).

(079)
Γράψτε τα ποσά των διδάκτρων που καταβάλατε μέσα στο 2001 για παράδοση προσωπικά σε σας ή σε
κάθε τέκνο που σας βαρύνει, κατοίκον ή σε φροντιστήρια, ιδιαίτερων μαθημάτων οποιασδήποτε
αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή ξένων γλωσσών.

Ειδικότερα, στους κωδικούς 079-080 γράψτε τα ποσά των δαπανών που αφορούν προσωπικά εσάς, ή τη
σύζυγό σας και στους κωδικούς 081, 082, 083, 084, 085 τα ποσά των δαπανών που αφορούν τα τέκνα που
σας βαρύνουν. Η δαπάνη αυτή, μέχρι το ποσό που προβλέπεται από το νόμο, εκπίπτει από το εισόδημα
μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη). Επισημαίνεται ότι κατά
την εκκαθάριση της δήλωσης από τη Γ.Γ.Π.Σ., στην περίπτωση που το ποσό της κάθε δαπάνης που
καταβάλλεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους και αφορά προσωπικά τον ένα ή και τους δύο
συζύγους

α) για ενοίκιο κύριας κατοικίας
β) για ασφάλιστρα ζωής ή θανάτου, ασθένειας, προσωπικών ατυχημάτων,

γ) για παράδοση κατοίκον ιδιαίτερων μαθημάτων ή φροντιστηρίων οποιασδήποτε αναγνωρισμένης
βαθμίδας, είναι μέχρι και 150.000 δραχμές εκπίπτει στο σύνολό της. Αν το ποσό της υπερβαίνει τις
150.000 δραχμές εκπίπτει ποσοστό σαράντα τοις εκατό αυτής μη δυνάμενο το εκπιπτόμενο ποσό να
υπερβεί τις 250.000 δραχμές, αλλά ούτε να είναι μικρότερο των 150.000 δραχμών.

(601)
Γράψτε τα ποσά των φόρων που προκαταβλήθηκαν για τα εισοδήματα (θετικά ή αρνητικά) που
περιλαμβάνονται στους κωδικούς 501-502 και 511-512 του πίνακα 4Δ, εφόσον υπάρχουν σχετικές
βεβαιώσεις και ο φόρος έχει υπολογιστεί με τα ποσοστά που αναφέρονται στην ένδειξη αυτή.

(603)
Γράψτε τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν για τα εισοδήματα (θετικά ή αρνητικά) που
περιλαμβάνονται στους κωδικούς 401 έως 404 και 413-414 του πίνακα 4Γ, εφόσον υπάρχουν σχετικές
βεβαιώσεις και ο φόρος έχει υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του ν.2238/1994.
Σημειώνεται ότι στους κωδικούς αυτούς γράφονται και τα ποσά του φόρου που παρακρατήθηκαν για τις
επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις επί της παραγωγής που σας καταβλήθηκαν, εφόσον υπάρχουν σχετικές
βεβαιώσεις και τα οποία συμψηφίζονται ή επιστρέφονται, κατά περίπτωση, κατά την εκκαθάριση της
δήλωσης.
(605)
Γράψτε τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν για τα εισοδήματα που περιλαμβάνονται στους
κωδικούς 501 έως 508 και 511-512 του πίνακα 4Δ, εφόσον υπάρχουν σχετικές βεβαιώσεις, εκτός αυτών
(των ποσών του φόρου) που γράφηκαν στους κωδικούς 601-602.

(607)
Γράψτε το ποσό του φόρου που βεβαιώθηκε ή καταβλήθηκε για την ωφέλεια (υπερτίμημα) από την
πώληση επαγελματικού αυτοκινήτου ατομικής επιχείρησης ως εμπορεύματος, εφόσον το ποσό της
ωφέλειας συμπεριλήφθηκε στους οικείους κωδικούς.

(609)
Γράψτε το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στις αμοιβές της περίπτωσης 5 του πίνακα 4Α, εφόσον
θέλετε τα εισοδήματά σας αυτά να φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις. Τέτοιες περιπτώσεις είναι: α)
Τα χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί σε ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές και άλλους
αμειβόμενους αθλητές από ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία κατά
την υπογραφή του συμβολαίου μεταγραφής ή την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας. β) Οι αμοιβές
για τις πάνω από δύο (2) ημέρες ενεργού, μεικτής και ετοιμότητας κατά μήνα εφημερίας των γιατρών που
είναι ενταγμένοι στο Ε.Σ.Υ., των πανεπιστημιακών γιατρών που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, των
ειδικευόμενων γιατρών που διέπονται από τις διατάξεις του ν.1397/1983 και των γιατρών πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης του Ι.Κ.Α. που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.1666/1986.
γ) Τα επιδόματα των πολύτεκνων μητέρων των παραγράφων 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 63 του ν.1892/1990
και δ) Το επίδομα ανέργων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 33 του ν.1892/1990 που δίνεται από τον
ΟΑΕΔ. Ο φόρος των παραπάνω περιπτώσεων αναγράφεται στους κωδικούς 609-610 του πίνακα 9 και σε
καμμία περίπτωση στους κωδικούς 313-314 του ίδιου πίνακα. Αν θέλετε για τα εισοδήματα αυτά να
εξαντληθεί η φορολογική σας υποχρέωση με την παρακράτηση του φόρου που έχει γίνει, γράψτε τα
εισοδήματα στους κωδικούς 691-692, ενώ ο φόρος δεν θα γραφτεί σε κανένα κωδικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε καμιά άλλη περίπτωση εκτός από τις παραπάνω δεν πρέπει να αναγράφεται φόρος
μισθωτών υπηρεσιών σ' αυτούς τους κωδικούς, ακόμη και στην περίπτωση που η βεβαίωση αποδοχών
έχει μόνο παρακρατηθέντα φόρο.

(651)
Γράψτε τα ποσά των φόρων που καταβάλατε αποδειγμένα στην αλλοδαπή, για τα εισοδήματα που
αποκτήθηκαν στο εξωτερικό και δηλώσατε στις οικείες ενδείξεις του πίνακα 4Ζ, επειδή υπάρχει
φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα. Τα ποσά αυτών των φόρων πρέπει να προκύπτουν από τις οικείες
βεβαιώσεις του αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου που παρακράτησε το φόρο (ανεξάρτητα από το
αν πρόκειται για κράτος με το οποίο έχει υπογραφεί σύμβαση αποφυγής της διπλής φορολογίας ή όχι).
Σημειώνεται ότι προκειμένου για εισοδήματα από τις Η.Π.Α. στις οικείες ενδείξεις θα συμπληρώνεται
μόνο το ποσό του ομοσπονδιακού φόρου των Η.Π.Α. και όχι και ο πολιτειακός φόρος.
(293)
Γράψτε το συνολικό ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα (τόκους δανείων κτλ.
ημεδαπής προέλευσης) που δηλώθηκαν στους κωδικούς 291-292 του πίνακα 4ΣΤ, όπως αυτό προκύπτει
από τις σχετικές βεβαιώσεις που επισυνάπτονται στη δήλωση.

(917)
Γράψτε το ποσό του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα που έχουν γραφτεί στους κωδικούς 307-308 του
πίνακα 4Α (ΕΙΣΟΔΗΜΑ που φορολογείται με το Ζ' Ψήφισμα). Επισημαίνεται ότι τα ποσά αυτού του
φόρου πρέπει να έχουν συμπεριληφθεί και στους κωδικούς 313-314 του ίδιου πίνακα (9) της δήλωσης και
τα αντίστοιχα ποσά φόρου που έχουν παρακρατηθεί για τα εισοδήματα αυτά (βουλευτικές αμοιβές,
βουλευτικές συντάξεις κτλ.) πρέπει να έχουν συμπεριληφθεί στους κωδικούς 315-316.
(297)
Γράψτε το συνολικό ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στην Ελλάδα κατά την εξαργύρωση ή την
καταβολή των εισοδημάτων από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης, που δηλώθηκαν στους κωδικούς
295-296 του πίνακα 4Ζ, όπως αυτό προκύπτει από τις συνημμένες στη δήλωση σχετικές βεβαιώσεις, τις
οποίες χορηγεί στο δικαιούχο των εισοδημάτων αυτών εκείνος που ενεργεί στην Ελλάδα την καταβολή
τους.

 

1on.gif (2742 bytes)