Φορολογικός ΟΔΗΓΟΣ

Η φορολογία των εμπόρων και των ελεύθερων επαγγελματιών


Μετά την κατάργηση των αντικειμενικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των εμπορικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών εφαρμόζεται νέος τρόπος, ο οποίος αποτελεί συνδυασμό του λογιστικού και του εξωλογιστικού τρόπου υπολογισμού των καθαρών κερδών.

Πιο συγκεκριμένα, για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων ή ελεύθερων επαγγελματιών ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Επιχειρήσεις εμπορίας ή παραγωγής αγαθών που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας.

Τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται εξωλογιστικά (ακαθάριστα έσοδα Χ μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους) και λογιστικά (όπως στα βιβλία τρίτης κατηγορίας). Τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη που θα προκύψουν, από αυτούς τους δύο τρόπους υπολογισμού των κερδών, αποτελούν τα φορολογητέα εισοδήματα της επιχείρησης. Τα λογιστικά κέρδη, όμως, δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα εξωλογιστικά προσαυξημένα κατά 50%.

2. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας ή προαιρετικά τρίτης κατηγορίας, με ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 20.000.000 δρχ.

Τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται λογιστικά και εξωλογιστικά και τα μεγαλύτερα κέρδη που θα προκύψουν αποτελούν τα φορολογητέα εισοδήματα της επιχείρησης.

3. Μεικτές επιχειρήσεις πώλησης ή παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών που τηρούν βιβλία δεύτερης ή προαιρετικά τρίτης κατηγορίας, με ακαθάριστα έσοδα από τον κλάδο παροχής υπηρεσιών μέχρι και 20.000.000 δρχ.

Τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται λογιστικά και εξωλογιστικά και για τους δύο κλάδους. Τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη που θα προκύψουν αποτελούν τα φορολογητέα εισοδήματα. Ειδικά για τον κλάδο της εμπορίας ή παραγωγής αγαθών τα λογιστικά κέρδη δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα εξωλογιστικά προσαυξημένα κατά 50%.

Για μεικτές επιχειρήσεις που τηρούν προαιρετικά βιβλία τρίτης κατηγορίας ο νέος τρόπος εφαρμόζεται μόνο όταν τα ακαθάριστα έσοδα από τον κλάδο παροχής υπηρεσιών αποτελούν τουλάχιστον το 70% των συνολικών εσόδων της επιχείρησης.

4. Μεικτές επιχειρήσεις πώλησης ή παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών που τηρούν βιβλία δεύτερης ή προαιρετικά τρίτης κατηγορίας, με ακαθάριστα έσοδα από τον κλάδο παροχής υπηρεσιών πάνω από 20.000.000 δρχ.

Τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται κατ' αρχάς λογιστικά και για τους δύο κλάδους και στη συνέχεια εξωλογιστικά για τον κλάδο της εμπορίας ή παραγωγής αγαθών και λογιστικά για τον κλάδο της παροχής υπηρεσιών. Τα μεγαλύτερα κέρδη που θα προκύψουν, αποτελούν το φορολογητέο εισόδημα της επιχείρησης. Ειδικά για τον κλάδο της πώλησης ή παραγωγής αγαθών τα λογιστικά κέρδη δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα εξωλογιστικά προσαυξημένα κατά 50%.

Για μεικτές επιχειρήσεις που τηρούν προαιρετικά βιβλία τρίτης κατηγορίας ο νέος τρόπος εφαρμόζεται μόνο όταν τα ακαθάριστα έσοδα από τον κλάδο παροχής υπηρεσιών αποτελούν τουλάχιστον το 70% των συνολικών εσόδων της επιχείρησης.

5. Ελεύθεροι επαγγελματίες, γενικά.

Τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται λογιστικά και εξωλογιστικά. Τα μεγαλύτερα κέρδη που θα προκύψουν αποτελούν τα φορολογητέα εισοδήματα του επαγγελματία.

6. Ιατροί.

Τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται κατ' αρχάς λογιστικά και εξωλογιστικά. Στη συνέχεια προσδιορίζονται τα κέρδη με βάση τις σταθερές επαγγελματικές δαπάνες (πραγματικό ή τεκμαρτό μίσθωμα, ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση και τηλεφωνική επικοινωνία) οι οποίες πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή απόδοσης, ο οποίος είναι ανάλογος με τα έτη άσκησης του επαγγέλματος. Το ποσό που προσδιορίζεται με βάση τις δαπάνες προσαυξάνεται κατά: α) 40% για χειρουργούς όλων των ειδικοτήτων, εφόσον ασκούν χειρουργική ειδικότητα σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα και μαιευτήρες, β) 15% για όλες τις άλλες κλινικές ειδικότητες ιατρών και για τους ασκούντες ορθοδοντικές εργασίες. Το μεγαλύτερο ποσό που θα προκύψει από τους παραπάνω τρεις τρόπους, αποτελεί το φορολογητέο εισόδημα του ιατρού.

7. Οδοντίατροι, κτηνίατροι, ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές, οικονομολόγοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων, λογιστές ή φοροτέχνες και αναλυτές προγραμματιστές.

Τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται λογιστικά, εξωλογιστικά και με βάση τις σταθερές επαγγελματικές δαπάνες και τα μεγαλύτερα κέρδη που θα προκύψουν αποτελούν το φορολογητέο εισόδημα.

8. Δικηγόροι.

Τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται λογιστικά και εξωλογιστικά. Τα μεγαλύτερα κέρδη που θα προκύψουν αποτελούν το φορολογητέο εισόδημα.

9. Καλλιτέχνες ή τραγουδιστές κέντρων διασκέδασης.

Τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια όπως ίσχυαν κατά τη διαχειριστική περίοδο 1998.

ΤΑ ΝΕΑ , 15-02-2001 , Σελ.: N96
Κωδικός άρθρου: A16970N961