ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΩΝ

  
Οι διευκολύνσεις των ΚΕΠ
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών εμπλουτίζονται διαρκώς με νέες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Δημοσιοποιούμε  τον πλήρη κατάλογο των εξυπηρετήσεων που παρέχουν τα ΚΕΠ στους πολίτες, όπως αυτός περιγράφεται στις πιο πρόσφατες αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


 1. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α & Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
 2. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α & ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ.
  1. Θέματα αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ
  2. Θέματα φορέων ΥΠΕΠΘ
  3. ΔΙΚΑΤΣΑ
  4. ΑΕΙ και ΤΕΙ
 3. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α & ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
  1. Γενικά
  2. Θέματα Αρμοδιότητας Δ/νσης Κτηνιατρικής
  3. Θέματα Αρμοδιότητας Δ/νσης Αλιείας
  4. Θέματα Αρμοδιότητας Αγροτικής Ανάπτυξης
 4. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α & ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ
  1. Θέματα Υγείας
   1. Γενικά
   2. Χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
   3. Χορήγηση αδειών ίδρυσης & λειτουργίας
   4. Διάφορα
  2. Θέματα Πρόνοιας
   1. Γενικά
   2. Aλλα θέματα πρόνοιας
 5. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
  1. Θέματα αρμοδιότητας Δήμων
  2. Θέματα φορέων Νομαρχιών
 6. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α & ΥΓΕΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  Θέματα Ασφαλιστικών Ταμείων
  1. ΤΕΒΕ
  2. ΙΚΑ
  3. ΟΓΑ
  4. ΤΣΜΕΔΕ
  5. ΤΣΑΥ
 7. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  1. Διαδικασίες
  2. Ειδικές άδειες
  3. Οχήματα Ι.Χ.
  4. Οχήματα Δ.Χ.
  5. Οχήματα Ι.Χ και Δ.Χ.
 8. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α & ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ
 9. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 10. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α & Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

 • Ανέγερση κατά παρέκκλιση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, καταστημάτων, γραφείων, εκπαιδευτηρίων, ευαγών ιδρυμάτων, νοσοκομείων, κλινικών, σε εκτός σχεδίου περιοχές.
 • Ανέγερση κατά παρέκκλιση γεωργοκτηνοτροφικών κτιρίων, γεωργικές αποθήκες, κλπ., σε εκτός σχεδίου περιοχές.
 • Ανέγερση σε εκτός σχεδίου περιοχές κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, σε απόσταση μικρότερη των 30 m, από τη γραμμή αιγιαλού, (Ν.Δ. 439/70) βιομηχανικών και βιοτεχνικών κτιρίων που από τη φύση τους πρέπει να εγκαθίστανται επί παραλιακών χωρών καθώς και αξιόλογων τουριστικών - ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.
 • Ανέγερση ή επέκταση βιομηχανικών κτιρίων αποθηκών, ψυγείων, διαλογητηρίων φρούτων, κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές σε εκτός σχεδίου περιοχές.
 • Έγκριση επέκτασης υφισταμένων βιομηχανιών σε εκτός σχεδίου περιοχές.
 • Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων και πρατηρίων καυσίμων
 • Έγκριση παρεκκλίσεων ως προς τους ισχύοντες όρους δόμησης, στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές.
 • Αιτήσεις - Καταγγελίες για αυθαίρετες κατασκευές
 • Απόφαση περί αναγνωρίσεως ιδιωτικής παρόδου σαν προϋφιστάμενη του 1923
 • Βεβαίωση αρτιότητας οικοπέδου
 • Βεβαίωση καταλληλότητας καταστήματος
 • Άδεια χρήσης εκρηκτικών
 • Εγγραφή στα μητρώα μηχανικών
 • Έγκριση τεχνικής έκθεσης και μελέτης επισκευής αποκατάστασης κτιρίων σε παραδοσιακούς οικισμούς και διατηρητέα κτίρια για τη συνηγορία χορήγησης χαμηλότοκων δανείων
 • Χορήγηση αντιγράφου αποσπάσματος του διαγράμματος καθώς και του πίνακα που συνοδεύει μια κυρωμένη πράξη εφαρμογής όπου περιλαμβάνονται η τελική μορφή καθώς και οι υποχρεώσεις εισφορών σε γη και χρήμα μιας συγκεκριμένης ιδιοκτησίας
 • Χαρακτηρισμός αποκεκλεισμένου (τυφλού) οικοπέδου
 • Χορήγηση βεβαιώσεων - πιστοποιητικών (καθορισμός αυτοψίας - χορήγηση αντιγράφων οικοδομικών αδειών

2. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α & ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΠΘ

 • Aδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών
 • Αντίγραφο άδειας επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών
 • Βεβαίωση αποδοχών για υπηρετούντες δασκάλους και νηπιαγωγούς
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας για αναπληρωτές δασκάλους και8 νηπιαγωγούς.
 • Βεβαίωση αποδοχών για υπηρετούντες καθηγητές
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας για αναπληρωτές καθηγητές
 • Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης & μεταβολών για καθηγητές α) Αποδεικτικό απολύσεως (λόγω απώλειας αντιστοίχου τίτλου) β) πιστοποιητικά σπουδών γ) πιστοποιητικά σπουδών για στρατολογική χρήση δ) υπηρεσιακά σημειώματα φοίτησης μαθητών και ε) βεβαίωση συμμετοχής ένας γενικές ή εισιτήριες εξετάσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΕΠΘ

 • Βεβαίωση βαθμολογίας σε εξετάσεις πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ο μέσος όρος βαθμών στο θεωρητικό μέρος και ο χαρακτηρισμός στο πρακτικό μέρος)
 • Βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 • Αναγνώριση ισοτιμίας - κατάταξη τίτλου σπουδών.

ΔΙΚΑΤΣΑ

 • Βεβαίωση για το ομοταγές Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα ΑΕΙ ένας αλλοδαπής.
 • Ακριβές αντίγραφο βαθμολογικής αντιστοιχίας - πράξης αναγνώρισης
 • Βεβαίωση βαθμολογικής αντιστοιχίας
 • Απόσπασμα [πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
 • Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών
 • Δήλωση συμμετοχής ένας εξετάσεις Ιατρικής

ΑΕΙ και ΤΕΙ

 • Αντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. (για στρατολογία ή άλλη χρήση)
 • Πιστοποιητικό σπουδών Α.Ε.Ι.
 • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας Α.Ε.Ι.
 • Πάπυρος από Α.Ε.Ι.
 • Αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Ι. (για στρατολογία ή άλλη χρήση)
 • Πιστοποιητικό σπουδών (σπουδαστικής κατάστασης) Τ.Ε.Ι.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Τ.Ε.Ι.

3. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α & ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ

 • Aδεια χορήγησης φυτών
 • Χορήγηση βεβαίωσης τελεσιδικίας πράξης χαρακτηρισμού έκτασης
 • Χορήγηση παράτασης χρόνου υλοτομίας δασοτεμαχίου
 • Χορήγηση άδειας υλοτομίας σε δάση και δασικές εκτάσεις για ατομικές ανάγκες (διάθεση καυσόξυλων για ατομικές ανάγκες)
 • Έκδοση πράξης χαρακτηρισμού
 • Χορήγηση άδειας εκχέρσωσης ιδιωτικών δασικών εκτάσεων
 • Χορήγηση άδειας εκχέρσωσης δημοτικών και κοινοτικών δασικών εκτάσεων
 • Χορήγηση άδειας εκχέρσωσης εποικιστικών εκτάσεων
 • Βεβαίωση παραχώρησης δημόσιας δασικής έκτασης
 • Χορήγηση άδειας διάνοιξης δασικών οδών υπό ιδιοκτητών ή διακατόχων δασών και δασικών εκτάσεων.
 • Χορήγηση άδειας διάνοιξης μικρών αγροτικών δρόμων μέσα από δάση και δασικές εκτάσεις με σκοπό την πρόσβαση σε αγροτική έκταση
 • Χορήγηση άδειας διάνοιξης δασικών οδών υπό ιδιοκτητών ή διακατόχων δασών και δασικών εκτάσεων
 • Χορήγηση άδειας διάνοιξης δημοσίων οδών μέσα από δάση και δασικές εκτάσεις
 • Έγκριση εγκατάστασης ποιμνιοστασίου σε δασική έκταση
 • Aδεια υλοτομίας για εμπορικούς λόγους
 • Aδεια υλοτομίας δένδρων σε ιδιόκτητη έκταση για ατομικές ανάγκες (έγκριση υλοτομίας αυτοφυών δασικών δένδρων από δασοκτήματα).

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 • Aδεια χονδρικής εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων
 • Aδεια εισαγωγής ζώντων ζώων από τρίτη χώρα
 • Καταχώρηση εγκατάστασης εκτροφής προμήθειας πειραματισμού, Π.Δ. 160/91 (64,Α)
 • Aδεια διενέργειας πειραμάτων σε ζώα, Π.Δ. 160/91 (64,Α)
 • Aδεια ζωεμπόρων και εγγραφή σε μητρώο ζωεμπόρων, παράρτημα Ζ του Π.Δ. 308/2000 (Α, 252)
 • Χορήγηση κτηνιατρικής βεβαίωσης για την άδεια λειτουργίας μονάδων αναπαραγωγής πουλερικών και εκκολαπτηρίων
 • Aδεια λειτουργίας ιδιωτικών κτηνιατρικών κλινικών, ενδιαιτημάτων ζώων, Ν. 604/77 (163,Α)
 • Aδεια ίδρυσης και λειτουργίας, εγκατάστασης, παρασκευής, μεταποίησης, ψύξης, κατάψυξης, συσκευασίας ή αποθήκευσης αλιευτικών προϊόντων (χερσαία εγκατάσταση ή πλοίο εργοστάσιο)
 • Aδεια ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου αποστολής ή καθαρισμού δίθυρων μαλακίων
 • Aδεια ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου ωοσκοπήσεως και συσκευασίας αυγών
 • Χορήγηση άδειας λειτουργίας εργαστηρίου παραγωγής παρασκευασμάτων κρέατος σε κρεοπωλείο
 • Aδεια σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας πτηνοσφαγείου μικρού δυναμικού
 • Aδεια σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας πτηνοσφαγείου μεγάλου δυναμικού
 • Aδεια σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας σφαγείου κουνελιών ή εκτρεφομένων θηραμάτων
 • Aδεια σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας σφαγείου
 • Έκδοση βεβαιώσεων αδειών καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης (Νωπών ή κατεψυγμένων κρεάτων, πουλερικών, ιχθυρών, νωπού ή παστεριωμένου γάλακτος )
 • Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας κρέατος ή παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας , (Τεμαχιστήριο - τυποποιητήριο κρέατος, αλλαντοποιείο, εγκατάσταση παρασκευής παστεριωμένων ή αποστειρωμένων κρεατοσκευασμάτων, εγκατάσταση παρασκευής μαγειρευμένων φαγητών με βάση το κρέας, εγκατάσταση παρασκευής σουβλακίων, εγκατάσταση παρασκευής κιμά)
 • Έκδοση κτηνιατρικών υγειονομικών πιστοποιητικών προϊόντων ζωικής προέλευσης.
 • Χορήγηση άδειας ίδρυσης ενδιαιτήματος ζώων, Ν. 604/77 (163, Α) και Π.Δ. 463/78 (96, Α)
 • Aδεια ίδρυσης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας κρέατος πουλερικών και παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας πουλερικών (Τεμαχιστήριο - τυποποιητήριο κρέατος, αλλαντοποιείο εγκατάσταση παρασκευής παστεριωμένων ή αποστειρωμένων κρεατοσκευασμάτων, εγκατάσταση παρασκευής μαγειρευμένων φαγητών με βάση το κρέας πουλερικών )
 • Aδεια ίδρυσης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας κρέατος κουνελιών και παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας κουνελιών και εκτρεφομένων θηραμάτων
 • Aδεια καταστήματος εμπορίας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων
 • Aδεια ίδρυσης κλινικής ζώων Ν. 604/77 (163, Α και Π.Δ. 463/78 (96, Α)
 • Aδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων μεταποίησης και επεξεργασίας γάλακτος και παραγωγής προϊόντων με βάση το γάλα (Κέντρο συλλογής γάλακτος, τυροκομείο, εγκατάσταση παρασκευής γιαούρτης, εγκατάσταση παρασκευής παστεριωμένου, υποπαστεριωμένου ή αποστειρωμένου γάλακτος, εγκατάσταση παρασκευής απομίμησης ή συμπληρώματος γαλακτοκομικών προϊόντων)

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

 • Χορήγηση βεβαίωσης για πώληση νωπών αλιευμάτων
 • Έγκριση αντικατάστασης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους
 • Έγκριση μεταβίβασης ιδιοκτησίας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους
 • Έγκριση εκπρόθεσμης ανανέωσης άδειας αλιείας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους
 • Χορήγηση βεβαίωσης για έκδοση άδειας ΦΙΧ ιχθυοπαραγωγικού αυτοκινήτου
 • Έγκριση αντικατάστασης μηχανής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους
 • Έγκριση χορήγησης άδειας αλιείας οστράκων με καταδυτική συσκευή
 • Έγκριση πρόσθετων αλιευτικών εργαλείων επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους
 • Μετονομασία και μεταλεμβολόγηση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους
 • Έγκριση νέων διαστάσεων επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους λόγω ανακαταμέτρησης
 • Έγκριση μελέτης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Έκδοση άδειας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

4. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α & ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Γενικά

 • Έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας Δημοσίων Υπαλλήλων (για προστατευόμενα μέλη)
 • Χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ιατρού
 • Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ανηλίκων
 • Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία , ενηλίκων
 • Έκδοση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος αισθητικού
 • Έκδοση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος εργοθεραπευτή
 • Aδεια ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών
 • Aδεια ασκήσεως επαγγέλματος βοηθού κουρέα - κομμωτή
 • Aδεια ασκήσεως επαγγέλματος κουρέα.
 • Aδεια ασκήσεως επαγγέλματος κομμωτή - κομμώτριας
 • Aδεια ασκήσεως επαγγέλματος μαίας ή μαιευτή.
 • Aδεια ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλεύτριας ή νοσηλευτή που έλαβε πτυχίο από χώρες ένας Ε.Ε.
 • Aδεια ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλεύτριας ή νοσηλευτή.
 • Aδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθών νοσηλευτών.
 • Aδεια άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη.
 • Έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος οπτικού
 • Aδεια άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού.
 • Aδεια άσκησης επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή.
 • Aδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου με βάση την οδηγία 89/48 ΕΟΚ.
 • Aδεια λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών μονάδων.
 • Aδεια λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας
 • Έγκριση εξόδων μετακίνησης ασφαλισμένων δημοσίου (για νοσηλεία) από πόλη σε πόλη.
 • Έγκριση εξόδων οδοντοθεραπείας ασφαλισμένων δημοσίου
 • Έγκριση εξόδων αποκλειστικής νοσοκόμας (μόνο νυκτός) ασφαλισμένων δημοσίου.
 • Aδεια άσκησης επαγγέλματος επισκέπτριας ή επισκέπτη υγείας
 • Aδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μαίας ή Μαιευτή που έλαβε πτυχίο από χώρες ένας Ε.Ε.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

 • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Ιατρού
 • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Οδοντιάτρου
 • Συμμετοχή στις εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος βοηθού οδοντιατρείου
 • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος βοηθού οδοντιατρείου
 • Συμμετοχή στις εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος βοηθού φαρμακείου
 • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος βοηθού φαρμακείου
 • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού - Πτυχιούχοι Ελληνικών Πανεπιστημίων
 • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού - Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων Εξωτερικού.
 • Χορήγηση άδειας επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη σύμφωνα με την
 • Οδηγία 92/51 της ΕΟΚ, κατόπιν αναγνωρίσεως από το συμβούλιο επαγγελματικής αναγνώρισης τίτλων εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΣΕΑΤΕΚ), αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ.
 • Ορισμός εξέτασης ενώπιον επιτροπής για τη χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνικού προσθετικών και ορθωτικών κατασκευών
 • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνικού προσθετικών και ορθωτικών κατασκευών - σύμφωνα με το Ν. 2072/92
 • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Οπτικού Ε.Ε., σύμφωνα με την Οδηγία της Ε.Ε., μετά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από το ΥΠΕΠΘ
 • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Μαίας - για Αλλοδαπούς
 • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτών -τριών πολιτών κρατών εκτός Ε.Ε.
 • Χορήγηση επαγγελματικής άδειας φυσικού νοσοκομείου κλπ. Πλην ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
 • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος εργοθεραπευτή Ε.Ε. (οδηγία 92/51 ΕΟΚ)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • Χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικής κλινικής
 • Χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής
 • Χορήγηση άδειας λειτουργίας φαρμακείου
 • Χορήγηση άδειας λειτουργίας μεταφερθέντος φαρμακείου
 • Χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακαποθήκης
 • Χορήγηση άδειας λειτουργίας φαρμακαποθήκης
 • Χορήγηση άδειας πώλησης τυποποιημένων παγωτών και αναψυκτικών (μόνο από αναπηρικά περίπτερα)

ΔΙΑΦΟΡΑ

 • Αναγνώριση πτυχίων ιατρικών ειδικοτήτων Ελλήνων και Πολιτών της
 • Ε.Ε., που έλαβα πτυχίο από χώρες της Ε.Ε.
 • Αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις ιατρικής ειδικότητας
 • Aδεια μεταφοράς νεκρών
 • Aδεια μεταφοράς οστών
 • Χορήγηση άδειας ίδρυσης πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων :
  1. Για μεγάλους σταυλισμούς (δυναμικότητας μεγαλύτερης των 20 ισοδύναμων ζώων)
  2. Για μεσαίους σταυλισμούς (από 8 έως 20 ισοδύναμα ζώα)
  3. Για μικρούς σταυλισμούς (από 3 έως 7 ισοδύναμα ζώα)
  4. Για μικρούς σταυλισμούς (εγκαταστάσεις δυναμικότητας μικρότερης των 2 ισοδύναμων ζώων, πλην των οικοσίτων)
 • Χορήγηση άδειας λειτουργίας πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
 • Χορήγηση άδειας καταλληλότητας κινητής καντίνας
 • Χορήγηση άδειας καταλληλότητας πρατηρίου άρτου
 • Χορήγηση άδειας καταλληλότητας αυτοκινήτου μεταφοράς τροφίμων (άρτου, ειδών ζαχαροπλαστικής, φαγητών, κ.ά.)
 • Χορήγηση άδειας καταλληλότητας αρτοποιείου

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Γενικά

 • Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης Τυφλότητας
 • Οικονομική Ενίσχυση πρόνοιας σε απροστάτευτα παιδιά.
 • Χορήγηση επιδόματος από το πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 • Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης σε κωφούς
 • Χορήγηση μηνιαίου στεγαστικού επιδόματος
 • Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης ΑΜΕΑ με τα μαζικά μέσα συγκοινωνίας
 • Οικονομική Ενίσχυση σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία ή αιμορραγική διάθεση ή AIDS.
 • Χορήγηση επιδόματος καυσίμων

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 • Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία
 • Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος καυσίμων
 • Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης βαριά νοητικά καθυστερημένων (Β.Ν.Κ.)
 • Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε ανασφάλιστα άτομα και μοναχικά άνω των 65 ετών και ανασφάλιστα άτομα.
 • Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε απροστάτευτα παιδιά (Ν. 4051/1960)
 • Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τυφλών
 • Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από μεσογειακή αναιμία
 • Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από αιμορροφιλία
 • Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από AIDS
 • Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ανασφάλιστων τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων
 • Βεβαίωση χορήγησης τετραπληγικών - παραπληγικών ασφαλισμένων του Δημοσίου
 • Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης Χανσενικών
 • Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης κωφαλαλίας
 • Χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης βαριάς νοητικής καθυστέρησης (Β.Ν.Κ.)
 • Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης Χανσενικών
 • Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση
 • Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε σπαστικά άτομα
 • Επιδότηση νεφροπαθών

5. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΩΝ

 • Διαγραφή πολλαπλώς εγγεγραμμένων από τα μητρώα αρρένων
 • Διαγραφή λόγω θανάτου ή αφάνειας από τα μητρώα αρρένων
 • Διαγραφή ανύπαρκτων από τα μητρώα αρρένων
 • Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 • Χορήγηση αντιγράφου Πιστοποιητικού Γέννησης του ενδιαφερομένου
 • Βεβαίωση από Δήμο περί μη οφειλής ΤΑΠ
 • Χορήγηση Πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών.
 • Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης των ιδίων
 • Διόρθωση ηλικίας γυναικών,
 • Εγγραφή Ενηλίκου σε Δημοτολόγιο όταν είναι εγγεγραμμένος μόνο στα μητρώα αρρένων.
 • Μεταδημότευση άγαμου ενηλίκου σε δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας εκτός του τόπου καταγωγής του ιδίου ή των γονέων του.
 • Μεταδημότευση Διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων χωρίς τέκνα σε δήμο κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής του ιδίου ή των γονέων του.
 • Μεταδημότευση Διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής του ιδίου ή των γονέων του.
 • Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό Δήμο ή Κοινότητα εκτός των Δήμων ή των Κοινοτήτων καταγωγής ένας.
 • Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων από άλλο Δήμο όταν όλα τα μέλη ένας οικογενείας είναι γραμμένα στον αυτό Δήμο ή Κοινότητα.
 • Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη δημότης.
 • Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων.
 • Χορήγηση Πιστοποιητικού εντοπιότητας
 • Χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας
 • Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας λόγω γάμου
 • Διαγραφή λόγω θανάτου (από τα Δημοτολόγια)
 • Διόρθωση Κυρίου Ονόματος
 • Εγγραφή στα Δημοτολόγια
 • Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης και εγγραφή στο Δημοτολόγιο

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ

 • Ανανέωση Διαβατηρίου Ενηλίκων
 • Έκδοση Διαβατηρίου Ανηλίκου (14 - 18 ετών )
 • Έκδοση Διαβατηρίου Ανηλίκου (κάτω των 14 ετών)
 • Έκδοση Διαβατηρίου Ενηλίκου (ατομικό Βιβλιάριο)
 • Χορήγηση Αδείας Εκμετάλλευσης Περιπτέρου
 • Ενοικίαση Αδείας Περιπτέρου
 • Ενοικίασης Αδείας Λιανικής Πώλησης Σιγαρέτων
 • Χορήγηση αδείας /Λιανικής αδείας Καπνοβιομηχανικών Προϊόντων
 • Χορήγηση προσωρινής Άδειας Λιανικής Πώλησης Σιγαρέτων
 • Υποβολή Εγγράφων για την προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την επισημείωση σε αυτά σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης της Χάγης.
 • Πρόσληψη Πατρώνυμου, Μητρώνυμου, Επώνυμου Πατέρα, Επώνυμο Μητέρας σε άτομα αγνώστων γονέων ή εκτός νομίμου γάμου γεννηθέντων.
 • Αλλαγή Επωνύμου
 • Διόρθωση Επωνύμου, Πατρώνυμου, Μητρώνυμου.

6. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α & ΥΓΕΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Τ.Ε.Β.Ε.

 • Χορήγηση Βεβαίωσης ποσού Σύνταξης
 • Μεταφορά Επαγγελματικής Στέγης - αλλαγή Επαγγέλματος
 • Μεταφορά Επαγγελματικής Στέγης - ιδίου Επαγγέλματος
 • Απονομή Σύνταξης Αναπηρίας ( για επιδείνωση αναπηρίας)
 • Απονομή Σύνταξης λόγω θανάτου Συνταξιούχου
 • Παράταση Σύνταξης Αναπηρίας
 • Βεβαίωση περί μη Συνταξιοδότησης
 • Βεβαίωση περί μη Ασφάλισης στο ΤΕΒΕ
 • Παραπομπή στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή ΤΕΒΕ

Ι.Κ.Α.

 • Έκδοση Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ (άμεσα ασφαλισμένος)
 • Ανανέωση Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ (άμεσα ασφαλισμένος)
 • Έκδοση Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας (Για τη σύζυγο)
 • Ανανέωση Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας (Για τη σύζυγο)
 • Έκδοση Βιβλιαρίου Ασθενείας για τον ανασφάλιστο σύζυγο
 • Έκδοση Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας (Για τα τέκνα)
 • Ανανέωση Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας (Για τα τέκνα)
 • Χορήγηση Βοηθήματος Τοκετού ΙΚΑ
 • Χορήγηση Εξόδων Κηδείας ΙΚΑ
 • Ασφάλιση σε ανέργους έως 29 ετών
 • Ασφάλιση σε ανέργους από 30 έως 55 ετών
 • Ασφάλιση σε ανέργους άνω των 55 ετών
 • Έκδοση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ
 • Έκδοση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης ΙΚΑ3
 • Χορήγηση επιδόματος ασθενείας
 • Χορήγηση επιδόματος Κυοφορίας - Λοχείας

  Ο.Γ.Α.

  • Χορήγηση Βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον ΟΓΑ
  • Χορήγηση Βεβαίωσης περί μη Συνταξιοδότησης από τον Ο.Γ.Α
  • Χορήγηση εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγίας - τετραπληγίας από τον ΟΓΑ.

  ΤΣΜΕΔΕ

  • Αναγνώριση Προϋπηρεσίας στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α., κλπ.
  • Αναγνώριση Χρόνου συμμετοχής στην Εθνική Αντίσταση
  • Αναγνώριση Χρόνου Εξωτερικού πολιτικών Προσφύγων
  • Αναγνώριση Χρόνου Μαθητείας σε Στρατιωτικές Σχολές
  • Αναγνώριση Χρόνου Στρατιωτικής Θητείας
  • Ανανέωση βιβλιαρίου Υγείας ΤΣΜΕΔΕ
  • Αποστολή Σύνταξης σε Λογαριασμό της Ε.Τ.Ε.
  • Βεβαίωση Ασφάλισης για ειδικό Λογαριασμό Πρόσθετων Παροχών
  • Βεβαίωση Ασφάλισης για κύρια Σύνταξη ΤΜΕΔΕ
  • Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΤΣΜΕΔΕ
  • Βεβαίωση Συνταξιούχου ΤΣΜΕΔΕ
  • Διαγραφή από τον κλάδο Υγείας ΤΣΜΕΔΕ
  • Εγγραφή αμέσου Μέλους στον Κλάδο Υγείας ΤΣΜΕΔΕ
  • Εγγραφή Συζύγου στον Κλάδο Υγείας ΤΣΜΕΔΕ
  • Εγγραφή Τέκνου / Γονέα στον Κλάδο Υγείας ΤΣΜΕΔΕ
  • Έκδοση νέου Βιβλιαρίου Υγείας ΤΣΜΕΔΕ (σε αντικατάσταση απωλεσθέντος άμεσα Ασφαλισμένου ή συζύγου ή τέκνου)
  • Επανεγγραφή αμέσου μέλους στον Κλάδο Υγείας ΤΣΜΕΔΕ
  • Χορήγηση Εξόδων Κηδείας ΤΣΜΕΔΕ
  • Μεταβίβαση Σύνταξης σε χήρες και ορφανά λόγω θανάτου του Συνταξιούχου.
  • Βεβαίωση ασφάλισης για τον Κλάδο Υγείας ΤΣΜΕΔΕ

  Τ.Σ.Α.Υ.

  • Έξοδα Κηδείας Συνταξιούχου ΤΣΑΥ
  • Έξοδα Κηδείας Ασφαλισμένου ΤΣΑΥ
  • Απονομή Σύνταξης Θανάτου ΤΣΑΥ σε χήρες και ορφανά Συνταξιούχων
  • Απονομή Σύνταξης Θανάτου ΤΣΑΥ σε χήρες και ορφανά Ασφαλισμένων .
  • Συνέχιση Σύνταξης Ανικανότητας
  • Χορήγηση Επιδόματος παραπληγίας ή τυφλότητας σε Συνταξιούχους
  • ΤΣΑΥ λόγω γήρατος, θανάτου ή αναπηρίας.
  • Χορήγηση Επιδόματος απολύτου αναπηρίας σε Συνταξιούχους ΤΣΑΥ έμμεσα ασφαλισμένους.

  7. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

  • Έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Α
  • Έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β
  • Ανανέωση άδειας οδήγησης
  • Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Γ
  • Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Γ + Ε
  • Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Δ
  • Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με αντίστοιχη κοινοτικού τύπου
  • Χορήγηση αντιγράφου άδειας οδήγησης , ελληνικής ή άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε., λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής.
  • Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία και Ιαπωνία σε αντίστοιχη ελληνική.
  • Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από κράτος - μέλος της Ε.Ε. σε αντίστοιχη ελληνική , χωρίς ιατρική, θεωρητική και πρακτική εξέταση
  • Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης διπλωματικού υπαλλήλου σε αντίστοιχη ελληνική.

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

  • Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου
  • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου
  • Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής.

  ΟΧΗΜΑΤΑ Ι.Χ.

  • Έκδοση άδειας κυκλοφορίας νέου επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.)
  • Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) αυτοκινήτου, μικτού βάρους μέχρι 4000 χιλ/μα.
  • Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.)
  • Έκδοση άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) λόγω αλλαγής κινητήρα.
  • Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής.
  • Χορήγηση σημειώματος προσάρτησης ρυμουλκούμενου οχήματος (τροχόσπιτου ή μπαγκαζιέρας ή μεταφοράς λέμβων) σε αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.)
  • Δήλωση ακινησίας φορτηγού ή λεωφορείου ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.)
  • Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας επιβατικού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου, που έχει εισαχθεί με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις
  • Μεταβίβαση ιδιωτικής χρήσης οχήματος λόγω κληρονομιάς
  • Οριστική διαγραφή αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας από τα οικεία μητρώα λόγω καταστροφής, διάλυσης ή οριστικής εξαγωγής του στο εξωτερικό.
  • Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.).
  • Έκδοση άδειας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων Δοκιμαστικής Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών.

  ΟΧΗΜΑΤΑ Δ.Χ.

  • Μεταβίβαση και έκδοση κυκλοφορίας φορτηγού δημοσίας χρήσης (Φ.Δ.Χ.) αυτοκινήτου, μικρού βάρους μέχρι 5000 χιλ/μα.
  • Μεταβίβαση και έκδοση κυκλοφορίας φορτηγού δημοσίας χρήσης (Φ.Δ.Χ.) αυτοκινήτου, μικρού βάρους πάνω από 5000 χιλ/μα.
  • Μεταβίβαση και έκδοση κυκλοφορίας επιβατικού δημοσίας χρήσης Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου
  • Αποχαρακτηρισμός οχήματος δημοσίας χρήσης (Δ.Χ.)

  ΟΧΗΜΑΤΑ Ι.Χ. και Δ.Χ.

  • Αντικατάσταση κρατικών κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ή ρυμουλκούμενου, λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής.
  • Επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης οχήματος
  • Αλλαγή χρώματος οχήματος

  8. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α & ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  • Χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση στράτευσης θρησκευτικών λειτουργών ή μοναχών ή δόκιμων μοναχών γνωστής θρησκείας
  • Χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση στράτευσης καταδικαζομένων σε καθαίρεση.
  • Χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση στράτευσης πατέρα τεσσάρων ή περισσοτέρων τέκνων
  • Χορήγηση αρχικής αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών
  • Χορήγηση αναβολής κατάταξης για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας
  • Χορήγηση αναβολής κατάταξης για όσους διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό.
  • Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε υποψηφίους σπουδαστές ανωτέρων ή ανωτάτων σχολών εσωτερικού ή εξωτερικού.
  • Χορήγηση αναβολής κατάταξης για την απόκτηση χρόνου θαλάσσιας υπηρεσίας
  • Χορήγηση αναβολής κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού
  • Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε μόνιμους κατοίκους εξωτερικού
  • Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους
  • Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε ναυτολογημένους
  • Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε πολιτογραφηθέντες
  • Χορήγηση αναβολής κατάταξης όσων διακόπτουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Τουρκία ή σε χώρα του τέως ανατολικού συνασπισμού
  • Εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων όσων διακόπτουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Τουρκία ή σε χώρα του τέως ανατολικού συνασπισμού
  • Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε νοσηλευόμενους
  • Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε κρατούμενους σε φυλακή ή σε άλλη αρμόδια αρχή
  • Μεταφορά οπλιτών ή στρατευσίμων σε υπόχρεους μειωμένης θητείας
  • Υγειονομική εξέταση όσων αδυνατούν να καταταγούν στις ένοπλες δυνάμεις για λόγους υγείας
  • διόρθωση του έτους γεννήσεως με το οποίο έγινε εγγραφή στα μητρώα αρρένων
  • Συμπλήρωση ή καταχώρηση στρατολογικών μεταβολών που λείπουν από τη στρατολογική μερίδα
  • Αναγνώριση υπηρεσίας σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους
  • Χορήγηση αναβολής κατάταξης μεταναστών
  • Εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων μεταναστών
  • Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε βουλευτές - ευρωβουλευτές , υποψηφίους βουλευτές - ευρωβουλευτές, νομάρχες - δημάρχους - προέδρους κοινοτήτων
  • Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' (πλήρες), τύπου Α' και τύπου Β' .

  9. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής ή Δικαστικής Χρήσης
  • Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση
  • Πιστοποιητικό περί μη καταθέσεως αιτήσεως για εκκαθάριση
  • Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση
  • Πιστοποιητικό περί μη καταθέσεως αιτήσεως για αναγκαστική διαχείριση
  • Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως
  • Πιστοποιητικό περί καταθέσεως αιτήσεως πτωχεύσεως
  • Πιστοποιητικό τροποποιήσεως καταστατικού Εταιρίας - περί μη λύσεως της Εταιρίας
  • Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κύρους αρχαιρεσιών ή συλλόγων
  • Πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς
  • Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού δικαιώματος
  • Πιστοποιητικό περί δημοσιεύσεως ή μη διαθήκης
  • Πιστοποιητικό περί μη ανάκλησης / τροποποίησης / αφαίρεσης κληρονομητηρίου
  • Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση
  • Πιστοποιητικό περί μη λύσεως γάμου
  • Πιστοποιητικό περί μη ασκήσεως ανακοπής σε διαταγή πληρωμής
  • Πιστοποιητικό περί μη ασκήσεως ανακοπής σε διαταγή αποδόσεως μισθίου
  • Πιστοποιητικό περί ασκήσεως ή μη ενδίκου μέσου επί αποφάσεων πολιτικών διαδικασιών

  10. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  • Εκμίσθωση δημόσιου λατομείου αδρανών υλικών με απευθείας σύμβαση εντός ή εκτός λατομικής περιοχής (άρθρο 5, παρ. 2 του Ν. 2115/93) (έντυπα α και β)
  • Εκμίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών με απευθείας σύμβαση
  • Συναίνεση ερευνητικών εργασιών για την ανεύρεση μαρμάρων ή βιομηχανικών ορυκτών σε δημόσιο λατομικό χώρο
  • Υπολογισμός αναλογικών μισθωμάτων
  • Παράταση σύμβασης ή εισφοράς δικαιώματος εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών για μια 10ετία, με την έκδοση διαπιστωτικής απόφασης μετά τη λήξη της 15ετίας
  • Χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης λατομείων βιομηχανικών ορυκτών
  • Χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρων
  • Χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών υλικών (έντυπα α, β, γ.)
  • Χορήγηση άδειας Γομωτού - Πυροδότη 1ης κατηγορίας
  • Θεώρηση άδειας Γομωτού - Πυροδότη
  • Χορήγηση άδειας αποκολλητή επισφαλών όγκων (Ξεσκαρωτή)
  • Χορήγηση άδειας λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής άνω των 150 KW και για βιομηχανία - βιοτεχνία άνω των 400 KW
  • Χορήγηση άδειας λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής άνω των 150 KW και για βιομηχανία - βιοτεχνία άνω των 400 KW -τροποποίηση της άδειας λειτουργίας
  • Αδεια μεταπωλητή πετρελαίου θέρμανσης
  • Αδεια σύστασης και έγκρισης καταστατικών ανωνύμων Εταιριών (Κ.Ν. 2190/20)
  • Αδεια εγκατάστασης στην Ελλάδα υποκαταστημάτων αλλοδαπών Ανωνύμων Εταιριών και Ε.Π.Ε.
  • Αγκρίσεις τροποποιήσεων - κωδικοποιήσεων καταστατικών Ανωνύμων Εταιριών
  • Ααταχωρήσεις - ανακοινώσεις στο Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ισολογισμών, εκθέσεων, ελεγκτών και πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου
  • Εκλογή και συγκρότηση σε σώμα Δ.Σ., αντικατάστασης μελών και συγκρότησης σε σώμα Δ.Σ. , εκλογής ελεγκτών Α.Ε., αυξήσεων Μ.Κ. χωρίς τροποποίηση καταστατικού με απόφαση Γ.Σ. ή Δ.Σ. , λύση της εταιρίας και ορισμού εκκαθαριστών, πιστοποίησης καταβολής του αρχικού Μ.Κ., διαγραφή της Α.Ε. και διανομή προσωρινών μερισμάτων
  • Μετατροπές επιχειρήσεων σε Α.Ε., συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων σε Α.Ε., συγχωνεύσεις με απορρόφηση σε Α.Ε., συγχωνεύσεις Ανωνύμων Εταιριών ή σύσταση νέας σε Α.Ε..
  • Σύσταση εκτιμητικών επιτροπών άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 για την αποτίμηση της αξίας περιουσιακών στοιχείων της Ατομικής Επιχείρησης ή Κοινωνίας ή Ο.Ε. ή Ε.Π.Ε. και την εισφορά τους σε Α.Ε. ή των στοιχείων των Α.Ε. για τη συγχώνευσή τους ή της καθαρής θέσης άλλης μορφής επιχείρησης, μετατρεπομένης σε Ε.Π.Ε.
  • Βεβαιώσεις περί τροποποίησης ή μη καταστατικών Α.Ε., περί μη ανάκλησης άδειας σύστασης Α.Ε. περί του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, περί καταβεβλημένου κεφαλαίου Α.Ε. και λοιπών στοιχείων καταχωρημένων στο μητρώο Α.Ε. της υπηρεσίας (Τμήμα Α.Ε.)
  • Αδεια απόκτησης παγίων περιουσιακών στοιχείων από Α.Ε. (άρθρο 10 Κ.Ν. 2190/20)
  • Ενημέρωση καταναλωτή για τιμές προϊόντων και υπηρεσιών και γενικά δικαιώματα καταναλωτή για την προστασία του.
  • Υποβολή τιμοκαταλόγων για δίδακτρα από τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια
  • Ασκηση προσφυγής κατά αποφάσεων του Νομάρχη, που επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με τους Ν. 1401/83 και 1732/87.
  • Θεώρηση βιβλίων διακίνησης υγρών καυσίμων
  • Θεώρηση καρτελών, θερμοϋγρομέτρων ψυγείων
  • Αναθεώρηση αδειών Υπαίθρου Πλανοδίου Εμπορίου
  • Θεώρηση επαγγελματικής άδειας Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
  • Θεώρηση επαγγελματικής άδειας Υδραυλικού
  • Θεώρηση επαγγελματικής άδειας Τεχνικού Ψυκτικού
  • Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής ατμολέβητα
  • Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Αρχιθερμαστή κατόπιν εξετάσεων
  • Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου κατόπιν εξετάσεων
  • Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Βοηθού Ηλεκτροτεχνίτη κατόπιν εξετάσεων
  • Χορήγηση επαγγελματικής άδειας εργοδηγού Ηλεκτρολόγου κατόπιν εξετάσεων
  • Χορήγηση επαγγελματικής άδειας εγκαταστάτη - Συντηρητή καυστήρων υγρών καυσίμων κατόπιν εξετάσεων
  • Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Ηλεκτροσυγκολλητή κατόπιν εξετάσεων
  • Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Ηλεκτροτεχνίτη κατόπιν εξετάσεων
  • Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Ηλεκτροτεχνίτη χωρίς εξετάσεις
  • Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Θερμαστή κατόπιν εξετάσεων
  • Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Οξυγονοκολλητή κατόπιν εξετάσεων
  • Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Πρακτικού Μηχανικού κατόπιν εξετάσεων
  • Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου
  • Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Υδραυλικού κατόπιν εξετάσεων
  • Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Υδραυλικού χωρίς εξετάσεις
  • Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Χειριστή Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) κατόπιν εξετάσεων
  • Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Ψυκτικού κατόπιν εξετάσεων
  • Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Ψυκτικού χωρίς εξετάσεις
  • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Διπλωματούχων Μηχανικών Ανωτάτων Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου - Παραλαβή αδείας
  • Χορήγηση άδειας εγκατάστασης βιομηχανίας, βιοτεχνίας, επαγγελματικών εργαστηρίων και αποθηκών, δραστηριοτήτων του Ν. 2516/97 και του Ν. 2965/2001(εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής)
  • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού
  • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού - Παραλαβή αδείας
  • Χορήγηση επαγγελματικών αδειών μηχανολόγων άνευ εξετάσεων για αποφοίτους Τεχνικών Λυκείων, Τεχνικών Σχολών, ΤΕΕ Α' και Β' κύκλου, κλπ.
  • Αδεια ίδρυσης - εγκατάστασης αρτοποιείου
  • Αδεια συνέχισης λειτουργίας αρτοποιείου
  • Απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας επαγγελματικών εργαστηρίων (άρθρο 5 Ν. 2516/1997).

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ανδρόγεω 2, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: 0810-276700 Fax: 0810-276708

Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ο πολίτης μπορεί να πληροφορηθεί για όλα τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης και να προωθήσει προς διεκπεραίωση υποθέσεις που σχετίζονται με φορείς του Δημοσίου. Έτσι αποφεύγει τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και κυρίως περιορίζει τις μετακινήσεις του σε ένα μόνο σημείο ("one stop shop"). Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) διακινούνται τα έγγραφα όχι οι πολίτες.

Πως Λειτουργεί: Ο πολίτης ενημερώνεται επιτόπου από τα εξειδικευμένα στελέχη του κέντρου για όλα τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης. Αν θελήσει να υποβάλει κάποιο αίτημα που αφορά μία από τις 420 διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώνει σήμερα το Κ.Ε.Π., απευθύνεται σε ένα στέλεχος του κέντρου και συμπληρώνει τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση. Στη συνέχεια η αίτηση αποστέλλεται μέσω του κέντρου στην αρμόδια υπηρεσία όπου και πρωτοκολλείται. Το στέλεχος του κέντρου αναλαμβάνει να παρακολουθεί μέχρι τέλους την εξέλιξη της υπόθεσης, απαλλάσοντας τον πολίτη από οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση και πιθανή ταλαιπωρία. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ο πολίτης μπορεί να παραλάβει τα δικαιολογητικά του από το Κ.Ε.Π. ή την αρμόδια υπηρεσία στην οποία απευθύνθηκε ή του αποστέλλονται στη διεύθυνση που επιθυμεί ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά.

Το ωράριο: Από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ και το Σάββατο από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες όλο το 24ωρο από το 1464.

Ποιές υπηρεσίες παρέχει: Στο Κ.Ε.Π. διεκπεραιώνονται:  ( Τα παρακάτω ίσχυαν πριν την δημοσιευση του παραπάνω καταλόγου στημ εφημ. της Κυβερνήσεως)

Θέματα Νομαρχιών:

Θέματα Δήμων:

Θέματα Πρωτοδικείων:

Θέματα Ασφαλιστικών Ταμείων:

Οι 420 πιστοποιημένες διοικητικές διαδικασίες συνοδεύονται από τα αντίστοιχα ψηφιοποιημένα έντυπα τους. Τα έντυπα αυτά επασχεδιάστηκαν και περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ταχεία και αξιόπιστη διεκπεραίωση της υπόθεσης, επιτυγχάνοντας παράλληλα το στόχο να είναι φιλικά προς τους χρήστες, πολίτες, επιχειρήσεις και υπαλλήλους. Για κατάλογο των διοικητικών διαδικασιών επισκεφθείτε τη σελίδα του υπουργείου

1on.gif (2742 bytes)