ΟΙ  ΝΕΕΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

... Τα Πολυμέσα και τα Υπερμέσα στην Εκπαίδευση

Tα υπερμέσα και τα πολυμέσα, αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάπτυξη παιδαγωγικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων
ο μαθητής - χρήστης ενός λογισμικού υπερμέσων μπορεί πολύ εύκολα και με ιδιαίτερα φιλικό τρόπο να έχει πρόσβαση στην πληροφορία. Του παρέχεται η δυνατότητα να προσεγγίσει στοιχεία πληροφορίας για να τα συγκρίνει και να τα αναλύσει. Η δημιουργία εκπαιδευτικόύ λογισμικού υπερμέσων και πολυμέσων
ενθαρρύνε ι τη χρήση πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης (στατικές και κινούμενες εικόνες, γραφικά κλπ) σε αντίθεση με την παραδοσιακή εκπαίδευση που χαρακτηρίζεται την έμφαση που δίνει στο γραπτό και τον προ-
φορικό λόγο. Η μη γραμμική δομή ενός υπερμέσου ευνοεί νέους τρόπους μάθησης, όπως η μάθηση μέσω ανακάλυψης ((ι ), η συσχέτιση εννοιών και η συλλογική ανάπτυξη εφαρμογών και εργασιών γνωστή ως συνεργατική μάθηση .
 
 
  ... Οι Eκπαιδευτικές Εφαρμογές της Εικονικής Πραγματικότητας

Η εικονική πραγματικότητα έχει σημαντικές εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές εφαρμογές και μπορούν να επεκταθούν σε μεγάλο εύρος διδακτικώνκαι μαθησιακών χώρωνπ Είναι σε θέση να αναπαράγουν απρόσιτα μέρη τουφυσικού σύμπαντος, όπως η καρδιά ενός ηφαιστείου ή ενός πυρηνικού αντιδραστήρα, η επιφάνεια ενός πλανήτη ή το εσωτερικό ενός έμβιου όντος, και ανοίγουν έτσι νέους δρόμους στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Επιτρέπουν επίσης να προσομοιώσουμε νέα, δικής μας επινόησης, περιβάλλονταπ Τα περιβάλλοντα αυτά δεν λειτουργούν πλέον κάτω από τους νόμους της γνωστής φυσικής και της κοινής πραγματικότηταςπ Συνεπώς μπορούν ναμετασχηματισθούν αρκετά εύκολα, τις περισσότερες φορές από τη δραστηριότητα των εξερευνητών τους.
 
  ... Οι Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση του Σχολείου 

Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφόρησης έχουν εφαρμογή σε πολλές πτυχές της σχολικής ζωής - εκτός του αντικείμενου και του μέσου διδασκαλίας, και είναι σε θέση να επιτρέψουν το άνοιγμα του Σχολείου στον υπόλοιπο κόσμο.
Η όλη σχολική διαχείριση μπορεί να οργανωθεί με Συστήματα Βάσεων Δεδομένων όπως για παράδειγμα το μαθητολόγιο, η μισθοδοσία των καθηγητών, το σύστημα έκδοσης βαθμολογίας, η οργάνωση της σχολικής βιβλιοθήκης κλπ. Η επικοινωνία του Σχολείου με άλλα Σχολεία και ιδρύματα είναι πλέον εφικτή σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση δικτύων υπολογιστών.
Η ύπαρξη δικτύου στο Σχολείο επιτρέπει την εύκολη διανομή πηγών και πληροφοριών, την ταυτόχρονη χρήση λογισμικού και περιφερειακών συσκευών και την ανταλλαγή μηνυμάτων και στοιχείων που ξεφεύγουν από τα στενά πλαίσια του κειμένου και παίρνουν πλέον τη μορφή στατικών ή κινούμενων εικόνων, ήχων και βίντεο. Με αυτό τον τρόπο ανανεώνονται αρκετές στοιχειώδεις σχολικές λειτουργίες, δημιουργείται οικονομία χώρου και πηγών ενώ μειώνεται το κόστος και επιτυγχάνεται καλύτερη και πιστότερη διαχείριση των διασυνδεδεμένων υπολογιστών. Στα πλαίσια αυτά, το δίκτυο στο σχολικό περιβάλλον επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση του χώρου και του χρόνου.
 


  ... Εκπαιδευτικές Χρήσεις των Δικτύων Υπολογιστών

Με τη χρήση του δικτύου είναι δυνατόν να ανανεωθεί σημαντικά η ζωή και η δραστηριότητα της τάξης αφού, με ελάχιστο εξοπλισμό και αρκετά εύκολη χρήση από τεχνική σκοπιά, διευκολύνεται το άνοιγμα στο κοντινό ή και στο μακρινό περιβάλλον και επιτρέπεται στους μαθητές να αναπτύξουν νέες, διαφορετικές των παραδοσιακών, σχέσεις επικοινωνίας.

Το διαδίκτυο διευρύνει τη σχολική κοινότητα επιτρέποντας την επικοινωνία, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, ανάμεσα σε διαφορετικές τάξεις του ίδιου Σχολείου ή ανάμεσα σε τάξεις Σχολείων που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές ή ακόμα και χώρες. Υπερτερεί της τηλεομοιοτυπίας αφού επιτρέπει και ευνοεί την αλληλεπιδραστικότητα στην επικοινωνία(fax) παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής όχι μόνο κειμένων αλλά και
εικόνων, ενώ με τις νέες προσφερόμενες δυνατότητες ο χρήστης μπορεί να μιλήσει πραγματικά με το συνομιλητή του (όπως σε μια συμβατική τηλεφωνική επικοινωνία), να τον δει στην οθόνη του υπολογιστή του και να μετάσχει σε πολυμερείς συζητήσεις (τηλεδιασκέΨεις). Επιτρέπει επίσης την πιο συστηματική διαχείριση των διάφορων διαθέσιμων πληροφοριακών πηγών, τον πολλαπλασιασμό των χρήσεων και της διαθεσιμότητάς τους ενώ
ευνοεί τις προσωπικές δραστηριότητες και χρήσεις.

Τα δίκτυα είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία πολλούς τομείς όπως:

1. Η σχολική αλληλογραφία, η ηλεκτρονική επικοινωνία.

2. Η ανάλυση στοιχείων, πληροφοριών και δεδομένων.
3. Τα σχολικά δίκτυα.

4. Οι βιβλιοθήκες εκπαιδευτικού λογισμικού.
5. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

6. Η διαρκής κατάρτιση και η δια βίου εκπαίδευση.

 
  ... Το Μέλλον της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

. Τα πολυμέσα και τα Υπερμέσα είναι δυνατόν να αναθεωρήσουν την αντίληφη για το εγχειρίδιο του μέλλοντος.
. Οι εφαρμογές της εικονικής πραγματικότητας θα προσφέρουν περιβάλλοντα πλοήγησης και δυνατότητα πρόσβασης σε διάφορους γνωστικούς χώρους.

. Η εκπαίδευση από απόσταση με τη χρήση δικτύων  υπολογιστών θα αλλάξει ριζικά την καθιερωμένη σχολική πρακτική. Στα πλαίσια Αυτά αλλάζει  ουσιαστικά και το σύστημα κατάρτισης των εργαζομένων .

. Η δια βίου εκπαίδευση, υποστηριζόμενη από συστήματα τηλε-εκπαίδευσης, θα παρέχεται σε όλο και μεγαλύτερα στρώματα  του πληθυσμού .

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ