Όπως κατατέθηκε στη Βουλή

Άρθρο 14: Έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου

Τελευταία ενημέρωση:

1. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου αυτής παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης ποσοστού ενάμισι τοις εκατό (1,5%), σε περίπτωση καταβολής μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, του συνολικού ποσού της οφειλής που προκύπτει με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου νομικού προσώπου οποιασδήποτε νομικής μορφής.

Η επαναφορά του μέτρου αυτού κρίνεται αναγκαία για την είσπραξη των ποσών που οφείλονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέσα στο οικονομικό έτος που αφορούν, για την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Η έκπτωση χορηγείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2, από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2010 και μετά.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 111 του Κ.Φ.Ε., ώστε να επιτρέπεται ο συμψηφισμός από το ποσό της προκαταβολής που βεβαιώνεται κάθε οικονομικό έτος, των ποσών του φόρου που καταβλήθηκε με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. επί μεταβιβάσεων εταιρικών μεριδίων, μερίδων, κλπ. και μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ρύθμιση αυτή, η οποία καλύπτει πάγια διοικητική θέση, κρίνεται αναγκαία γιατί μετά την υπαγωγή της υπεραξίας που προκύπτει από τις πιο πάνω πράξεις με τις γενικές διατάξεις, ο φόρος που καταβάλλει το ίδιο το νομικό πρόσωπο (μη παρακρατούμενος) στις μεταβιβάσεις αυτές συμψηφίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 109 από το φόρο εισοδήματος που προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικον. έτους, ενώ εκ παραδρομής δεν τροποποιήθηκαν οι επίμαχες διατάξεις του άρθρου 111.

Άρθρο 14: Έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου

1.Στην παράγραφο 2 του άρθρου 110 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: «Αν καταβληθεί εφάπαξ το συνολικό ποσό της οφειλής, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο με την εμπρόθεσμη δήλωση, παρέχεται έκπτωση ενάμισι τοις εκατό (1,5%) επί του καταβαλλόμενου ποσού.»

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2010 και επομένων. 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 111 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Από το ποσό που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού εκπίπτει ο φόρος που παρακρατείται στην πηγή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καθώς και ο φόρος που καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13.»