Όπως κατατέθηκε στη Βουλή

’ρθρο 15: Μερίσματα εισηγμένων εταιρειών

Τελευταία ενημέρωση:

1. Με την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 9 στο άρθρο 82, με την οποία υποχρεώνεται η ΕΧΑΕ να γνωστοποιεί στο Υπουργείο Οικονομικών μέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους τα πλήρη στοιχεία των μετόχων εισηγμένων εταιρειών που έλαβαν μέρισμα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, τα στοιχεία της διανέμουσας εταιρείας καθώς και τα ποσά του μερίσματος και του φόρου που παρακρατήθηκε. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία για σκοπούς διασταύρωσης ενόψει της φορολόγησης των μερισμάτων με τις γενικές διατάξεις.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 καταργείται το απόρρητο επί άυλων ανωνύμων μετοχών έναντι της εκδότριας εταιρείας, προκειμένου να καταστεί δυνατό για τις εισηγμένες στο ΧΑ εταιρείες να λαμβάνουν στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση των μετόχων, κλπ.) από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. έτσι ώστε να εκδίδουν στη συνέχεια βεβαιώσεις για τα μερίσματα που λαμβάνουν οι μέτοχοί τους.

’ρθρο 15: Μερίσματα εισηγμένων εταιρειών

1. Στο άρθρο 82 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται παράγραφος 9 η οποία έχει ως εξής:

«9. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Υπουργείο Οικονομικών μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους τα φυσικά και νομικά πρόσωπα προς τα οποία διανεμήθηκαν μερίσματα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου τους, τον αριθμό μερίδας στο Σύστημα ’υλων Τίτλων, τη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγονται, καθώς και τα στοιχεία της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα, το ύψος αυτού και το ποσό του φόρου που αναλογεί.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ Α’73) καταργείται.