ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2004

  

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

1.

Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και τα κάθε είδους ιδρύματα που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα αν τα εισοδήματά τους υπόκεινται ή όχι σε φορολογία.

 

Μέχρι 10 Μαρτίου 2004

(Ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.)

2.

Τα μη κερδοσκοπικά χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή δηλώνουν εισόδημα από την εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, υποκείμενο σε φορολογία.

 

Μέχρι 15 Απριλίου 2004

(Ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.)

3.

Ημεδαπές Ε.Π.Ε., δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας και αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό.

 

 

Μέχρι 10 Μαΐου 2004

(Ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.)

4.

Όλες οι ημεδαπές Α.Ε. που κλείνουν ισολογισμό στις

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΤΟΥ Α.Φ.Μ. ΩΣ ΕΞΗΣ:

 

31.12.2003 και τα εγκατεστημένα στη χώρα μας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΦΜ σε

ΑΦΜ σε

 

υποκαταστήματα αλλοδαπών Α.Ε. εφόσον υφίσταται

ΑΦΜ

ΑΦΜ

ΑΦΜ

ΑΦΜ

ΑΦΜ

ΑΦΜ

ΑΦΜ

ΑΦΜ

ΑΦΜ

10 ή 20 ή

60 ή 70

 

διμερής σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολο-

σε 1

σε 2

σε 3

σε 4

σε 5

σε 6

σε 7

σε 8

σε 9

30 ή 40 ή

ή 80 ή

 

γίας μεταξύ Ελλάδος και της χώρας στην οποία βρίσκεται

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

90 ή 00

 

η έδρα της αλλοδαπής εταιρίας.

Μέχρι

Μέχρι

Μέχρι

Μέχρι

Μέχρι

Μέχρι

Μέχρι

Μέχρι

Μέχρι

Μέχρι

Μέχρι

 

 

10.5.04

11.5.04

12.5.04

13.5.04

14.5.04

17.5.04

18.5.04

19.5.04

20.5.04

21.5.04

24.5.04

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΑΕ, ΕΠΕ, συν/σμοί, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις καθώς

και τα εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκ/ματα αλλοδαπών επιχ/σεων) κλείνουν διαχειριστική περίοδο σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία εκτός από την 31 Δεκεμβρίου,

η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τη δεκάτη (10) ημέρα του πέμπτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου.